Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi fotoaparátu. Tuto část je výhodné si založit a odkazovat se na ni během čtení dalších částí návodu.

Tělo fotoaparátu

1

Tlačítko T

2 Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
3 Volič snímacích režimů
4 Očko pro upevnění popruhu
5

Tlačítko U

6

Tlačítko I

7

Tlačítko Y

8 Stereofonní mikrofon
9 Tlačítko záznamu videosekvence
10 Hlavní vypínač
11 Tlačítko spouště
12

Tlačítko E

13

Tlačítko S/Q

14 Kontrolní panel
15 Volič dioptrické korekce hledáčku
16 Značka obrazové roviny (E)
17 Sáňky pro upevnění příslušenství (volitelných blesků)

1 Kontrolka samospouště
2 Páčka propojení expozimetru
3

Tlačítko BKT

4 Krytka synchronizačního konektoru pro připojení blesku
5 Krytka desetikolíkového konektoru dálkového ovládání
6 Krytka konektoru zvukového výstupu
7 Krytka konektoru USB
8 Krytka konektoru HDMI
9 Tlačítko režimů automatického zaostřování
10 Volič zaostřovacích režimů
11 Tlačítko aretace bajonetu
12 Montážní značka objektivu
13 Zrcadlo
14 Synchronizační konektor pro připojení blesku
15 Desetikolíkový konektor dálkového ovládání
16 Konektor pro sluchátka
17 Konektor pro externí mikrofon
18 Konektor USB
19 Konektor HDMI
20 Krytka těla

1 Pomocný příkazový volič
2

Tlačítko Pv

3 Tlačítko Fn1
4 Aretace krytky prostoru pro baterii
5 Krytka prostoru pro baterii
6 Upevňovací bajonet
7 Kontakty CPU
8 Krytka kontaktů pro volitelný multifunkční Battery Pack MB-D18
9 Stativový závit
10 Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje

1 Hledáček
2 Páčka uzávěrky okuláru hledáčku
3

Tlačítko O/Q

4

Tlačítko K

5 Tlačítko G
6

Tlačítko L/Z/Q

7

Tlačítko X

8

Tlačítko W/M

9 Tlačítko J
10 Tlačítko Fn2
11 Výklopný monitor
12 Okulár hledáčku
13 Reproduktor
14 Pomocný volič
15 Tlačítko AF-ON
16 Hlavní příkazový volič
17 Multifunkční volič
18 Aretace volby zaostřovacích polí
19 Krytka slotu pro paměťovou kartu
20

Tlačítko R

21 Volič živého náhledu
22

Tlačítko a

23

Tlačítko i

24 Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Zavřete krytku konektorů

Pokud konektory nepoužíváte, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty v konektorech mohou narušovat přenos dat.

Reproduktor

Reproduktor neumisťujte v blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.

Kontrolní panel

Kontrolní panel zobrazuje různá nastavení fotoaparátu v době, kdy je fotoaparát zapnutý. Zde vyobrazené položky se zobrazí při prvním zapnutí fotoaparátu; informace o dalších nastaveních naleznete v příslušných částech tohoto návodu.

1 Expoziční režim
2 Banka menu fotografování
3 Čas závěrky
4 Indikace stavu baterie
5 Clona (clonové číslo)
6 Symbol paměťové karty XQD
7 Symbol paměťové karty SD
8 Počet zbývajících snímků
9 Režim činnosti zaostřovacích polí
10 Režimy automatického zaostřování
11 Vyvážení bílé barvy
12 Velikost obrazu (snímky JPEG a TIFF)
13 Kvalita obrazu
14 Indikace B („nenastavené hodiny“)
15 Měření expozice

Indikace B („nenastavené hodiny“)

Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který je podle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje (0 Další příslušenství). Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří měsíců. Pokud na kontrolním panelu bliká symbol B, hodiny byly resetovány a datum a čas zaznamenané na veškerých nově pořizovaných snímcích nebudou správné. Pomocí položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení nastavte hodiny na správné hodnoty data a času (0 Časové pásmo a datum).

Podsvícení LCD

Otočením hlavního vypínače směrem k symbolu D se aktivuje osvětlení tlačítek a kontrolního panelu (podsvícení LCD) pro snazší použití fotoaparátu ve tmě. Po uvolnění hlavního vypínače zůstává podsvícení zapnuté buď po dobu několika sekund během činnosti časovače pohotovostního režimu nebo až do spuštění závěrky či do opětovného otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D.

Hlavní vypínač

Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku

Jas zobrazení na kontrolním panelu a v hledáčku se mění v závislosti na okolní teplotě a rychlost reakce zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde o normální jev, který neznamená závadu.

Zobrazení v hledáčku

1 Indikace bočního náklonu 1, 2
2 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování
3 Pomocná mřížka (zobrazuje se při použití možnosti Zapnuto v uživatelské funkci d9, Zobraz. mřížky v hledáčku)
4 Zaostřovací pole
5 Indikace náklonu směrem nahoru a dolů 1, 3
6 Detekce blikání obrazu
7 Indikace zaostření
8 Měření expozice
9 Expoziční paměť
10 Symbol aretace času závěrky
11

Čas závěrky

Režimy automatického zaostřování

12 Symbol aretace hodnoty clony
13

Clona (clonové číslo)

Clona (počet clonových hodnot)

14 Expoziční režim
15 Indikace korekce zábleskové expozice
16 Indikace korekce expozice
17

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

18

Citlivost ISO

Indikace měření vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení

Indikace úrovně funkce Active D-Lighting

Režimy činnosti zaostřovacích polí

19 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
20 Indikace připravenosti k záblesku 4
21 Indikace blokování zábleskové expozice
22 Indikace synchronizace blesku
23 Indikace počtu clonových hodnot
24

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

25 Varovná indikace nízké kapacity baterie
26

Indikace expozičního/zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

27

Počet zbývajících snímků

Počet snímků zbývajících do zaplnění vyrovnávací paměti

Hodnota korekce expozice

Hodnota korekce zábleskové expozice

Indikace režimu PC

Lze zobrazit stisknutím tlačítka, ke kterému byla přiřazena funkce Virtuál. horizont v hledáčku pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace náklonu směrem nahoru a dolů.

Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace bočního náklonu.

Zobrazuje se pouze při nasazení volitelného blesku (0 Použití blesku). Indikace připravenosti k záblesku se rozsvítí po nabití blesku.

Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.

Není vložena baterie

Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace v hledáčku ztmavne. Jde o normální jev, který neznamená závadu. Indikace v hledáčku se vrátí do normálního stavu po vložení plně nabité baterie.

Volič dioptrické korekce hledáčku

Povysuňte volič dioptrické korekce hledáčku a otáčejte jím tak dlouho, dokud neuvidíte ostře indikace v hledáčku, zaostřovací pole a značky oblasti činnosti automatického zaostřování. Během manipulace s voličem dioptrické korekce za současného pohledu do hledáčku dávejte pozor, abyste si prstem či nehtem neporanili oko. Po dosažení uspokojivého zaostření hledáčku přitiskněte volič dioptrické korekce hledáčku zpět k tělu fotoaparátu.

Rozostřený hledáček

Zaostřený hledáček

Dioptrické korekční čočky

K rozsáhlejší úpravě dioptrické hodnoty hledáčku lze použít dioptrické korekční čočky (dostupné samostatně; 0 Další příslušenství). Před nasazením dioptrické korekční čočky sejměte okulár hledáčku DK-17F: nejprve zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, aby došlo k uvolnění aretace okuláru (), a pak lehce uchopte okulár palcem a ukazováčkem a odšroubujte vyobrazeným způsobem ().

Použití výklopného monitoru

Monitor lze níže vyobrazeným způsobem vyklápět a otáčet.


Normální použití: Monitor se normálně používá v transportní poloze.


Snímky z podhledu: Pro fotografování v živém náhledu s fotoaparátem drženým nízko u země vyklopte monitor nahoru.


Snímky z nadhledu: Pro fotografování v živém náhledu s fotoaparátem drženým nad hlavou vyklopte monitor dolů.

Použití monitoru

Monitorem otáčejte opatrně a přestaňte jím otáčet v okamžiku, kdy ucítíte odpor. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo monitoru. Je-li fotoaparát upevněn na stativu, dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu monitoru se stativem.

Nezvedejte ani nepřenášejte fotoaparát za monitor. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu. Pokud monitor nepoužíváte k fotografování, vraťte jej do transportní polohy.

Nedotýkejte se plochy na zadní straně monitoru a braňte vniknutí kapalin na vnitřní povrch monitoru. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může dojít k poruše výrobku.

Obzvláště dávejte pozor na to, abyste se nedotkli této oblasti.

Použití dotykové obrazovky

Dotykový monitor podporuje následující operace:


Rychlý pohyb

Rychle posuňte prstem na krátkou vzdálenost po monitoru směrem doleva nebo doprava.


Posunutí

Posuňte prstem po monitoru.


Roztažení/sevření

Umístěte dva prsty na monitor a roztáhněte je od sebe nebo sevřete k sobě.

Použití dotykové obrazovky

Během přehrávání (0 Použití dotykové obrazovky) lze použít dotykovou obrazovku pro:

  • Zobrazení dalších snímků
  • Zvětšení nebo zmenšení snímku
  • Zobrazení náhledů
  • Zobrazení videosekvencí

V režimu živého náhledu lze použít dotykovou obrazovku k pořizování snímků (expozice dotykem; 0 Fotografování dotykem (Expozice dotykem)) nebo ke změření bodového vyvážení bílé barvy (0 Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)). Dotykovou obrazovku lze použít rovněž k psaní (0 Zadání textu) nebo k navigaci v menu (0 Použití dotykové obrazovky).

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka reaguje na statickou elektřinu a nemusí reagovat při zakrytí ochrannými fóliemi třetích výrobců nebo při doteku nehty či rukama v rukavicích. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

Použití dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka nemusí reagovat očekávaným způsobem při pokusu o provedení operace a současném ponechání dlaně nebo jiného prstu v doteku s jiným místem obrazovky. Obrazovka nemusí rozpoznat jiná gesta v případě příliš slabého doteku, v případě příliš rychlého pohybu prstů či pohybu na příliš krátkou vzdálenost, v případě přerušovaného doteku, resp. v případě nesprávné koordinace pohybu obou prstů během gesta roztažení nebo sevření.

Povolení a zakázání ovládání dotykem

Ovládání dotykem lze povolit nebo zakázat pomocí položky Ovládání dotykem v menu nastavení (0 Ovládání dotykem).

Viz také

Informace o volbě směru rychlého pohybu prstem pro zobrazení dalších snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků viz B > Ovládání dotykem (0 Ovládání dotykem).