Chcete-li fotografovat v režimu živého náhledu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

 1. Otočte volič živého náhledu do polohy C (živý náhled pro statické snímky).

  Volič živého náhledu

 2. Stiskněte tlačítko a.

  Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu. Objekt nelze nadále pozorovat v hledáčku.

  Tlačítko a

 3. Umístěte zaostřovací pole.

  Způsobem popsaným v kapitole „Výběr režimu činnosti zaostřovacích polí“ (0 Volba režimu činnosti zaostřovacích polí) umístěte zaostřovací pole na fotografovaný objekt.

 4. Zaostřete.

  Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

  Během zaostřování bliká zeleně zaostřovací pole a je zablokováno spuštění závěrky. Pokud je fotoaparát schopen zaostřit, zaostřovací pole se zobrazí zeleně; pokud fotoaparát není schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole červeně (mějte na paměti, že snímky lze pořizovat i v případě, kdy zaostřovací pole bliká červeně; před fotografováním zkontrolujte zaostření na monitoru). Stisknutím středu pomocného voliče lze aktivovat expoziční paměť (0 Expoziční paměť); zaostření je blokováno po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.

  Použití automatického zaostřování v režimu živého náhledu

  Používejte objektivy typu AF-S nebo AF-P. Při použití jiných typů objektivů nebo telekonvertorů se nemusí dosáhnout očekávaných výsledků. Mějte na paměti, že v režimu živého náhledu je automatické zaostřování pomalejší a může se v jeho průběhu zvyšovat a snižovat jas obrazu na monitoru. V některých případech se může zaostřovací pole zobrazovat zeleně, i když fotoaparát není schopen zaostřit. Fotoaparát nemusí být schopen zaostřit v následujících situacích:

  • Objekt obsahuje linie rovnoběžné s delší stranou obrazu
  • Objekt je málo kontrastní
  • Objekt v zaostřovacím poli obsahuje oblasti s velkými rozdíly jasů, bodové zdroje světla, neonové reklamy nebo jiné zdroje světla s měnícím se jasem
  • Při osvětlení rtuťovými nebo sodíkovými výbojkami, zářivkami či jiným podobným typem světelných zdrojů, kdy se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování
  • Je použit filtr typu hvězda nebo jiný speciální filtr
  • Objekt se jeví menší než zaostřovací pole
  • U objektu převažují pravidelné geometrické struktury (např. žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu)
  • Objekt se pohybuje
 5. Exponujte.

  Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Monitor se vypne.

 6. Ukončete režim živého náhledu.

  Stisknutím tlačítka a ukončete režim živého náhledu.

Kontrola expozice

Při použití živého náhledu můžete stisknutím tlačítka J zkontrolovat účinky nastavení času závěrky, clony a citlivosti ISO na výslednou expozici. Expozici lze upravovat v rozmezí ±5 EV (0 Korekce expozice), avšak pouze hodnoty v rozmezí –3 až +3 EV se projevují v zobrazení funkce kontroly expozice. Mějte na paměti, že funkce kontroly expozice nemusí přesně odrážet výslednou expozici při použití blesku, funkce Active D-Lighting (0 Active D-Lighting), funkce HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)) nebo bracketingu, resp. při použití možnosti A (automaticky) u parametru Kontrast předvolby Picture Control (0 Parametry předvoleb Picture Control) a při použití času závěrky p. Pokud je fotografovaný objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, začne indikace expozice blikat jako varování před možnou nepřesností funkce kontroly expozice. Kontrola expozice není k dispozici při použití času závěrky A nebo %.

Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu

Stisknutím tlačítka X zvětšíte až cca 16× zobrazení na monitoru. V pravém dolním rohu monitoru se zobrazí navigační obrazovka v šedém rámečku. Pomocí multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou aktuálně viditelné na monitoru, nebo můžete stisknutím tlačítka W (M) obraz zmenšit.

Tlačítko X

Navigační obrazovka

Viz také

Informace:

 • Informace o volbě doby zapnutí monitoru v režimu živého náhledu viz A > Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).
 • Informace o výběru funkce tlačítka záznamu videosekvence, příkazových voličů a středního tlačítka multifunkčního voliče viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlač. záznamu videosek. + y (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) a f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 Střední tlačítko mult. voliče).
 • Informace o zamezení neúmyslného použití tlačítka a viz A > Uživatelská funkce f8 (Možnosti tl. živého náhledu, 0 Možnosti tl. živého náhledu).