Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon následující výčet běžných problémů.

Baterie/Indikace


Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud závada přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Mějte na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat, data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna.


Hledáček je rozostřený: Upravte zaostření hledáčku (0 Volič dioptrické korekce hledáčku). Pokud se takto problém nevyřeší, vyberte jednorázové zaostření (AF-S; 0 Režimy automatického zaostřování), jednotlivá zaostřovací pole (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí) a střední zaostřovací pole (0 Volba zaostřovacího pole), vytvořte kompozici s vysoce kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření fotoaparátu. Jakmile je samotný fotoaparát zaostřen, nastavte volič dioptrické korekce tak, abyste viděli jasně zaostřený objekt v hledáčku. Je-li třeba, lze zaostření hledáčku dále upravit pomocí volitelných korekčních čoček (0 Další příslušenství).


Hledáček je tmavý: Vložte plně nabitou baterii (0 Nabití baterie, Stav baterie).


Zobrazení se bez varování vypne: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu; 0 Časovač pohotovost. režimu) nebo c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru; 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).


Zobrazení na kontrolním panelu nebo v hledáčku je pomalé a tmavé: Doba odezvy a jas těchto zobrazovačů závisí na okolní teplotě.


Zobrazení v hledáčku zčervená při zvýraznění zaostřovacího pole: Jde o normální jev u tohoto typu hledáčku a neznamená to závadu.


Fotografování


Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.


Je zablokované spuštění závěrky:


Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské funkci d5 (Opožděné spuštění závěrky; 0 Opožděné spuštění závěrky).


Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Vypněte funkci HDR (0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)).


Snímky jsou rozostřené:


Nepracuje zvuková signalizace (pípnutí):


Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Je používán blesk. Pomocí uživatelské funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk) lze zvolit synchronizační čas pro práci s bleskem; při použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/250 s (Auto FP), abyste mohli využívat celý rozsah časů závěrky (0 Synchroniz. čas pro blesk).


Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se neaktivuje blokování zaostření: Na fotoaparátu je nastaven zaostřovací režim AF-C: pro zablokování zaostření použijte střed pomocného voliče (0 Blokování zaostření).


Nelze vybrat zaostřovací pole:


Nelze vybrat režim automatického zaostřování: Vyberte možnost Bez omezení v uživatelské funkci a10 (Omez. volby autom. zaostř., 0 Omez. volby autom. zaostř.).


Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).


Na snímcích se zobrazuje šum (jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky):

 • Jasné skvrny, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj a proužky lze potlačit snížením citlivosti ISO.
 • Pomocí položky Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování můžete omezit výskyt jasných skvrn nebo závoje na snímcích pořízených časy závěrky delšími než 1 s (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).
 • Závoj a jasné skvrny mohou značit, že došlo k nárůstu teploty vnitřních obvodů fotoaparátu kvůli vysoké okolní teplotě, dlouhým expozicím nebo z podobných příčin: vypněte fotoaparát a před obnovením fotografování vyčkejte na jeho ochlazení.
 • Při vysokých citlivostech ISO se mohou na snímcích pořízených s některými volitelnými blesky zobrazovat proužky; dojde-li k takovéto situaci, vyberte nižší hodnotu citlivosti.
 • Při použití vysokých citlivostí ISO včetně hodnot vybraných funkcí automatické regulace citlivosti ISO lze snížit výskyt náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů výběrem možnosti Vysoká, Normální nebo Nízká v položce Redukce šumu pro vys. ISO v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Redukce šumu pro vys. ISO, Redukce šumu pro vys. ISO).
 • Při použití vysokých citlivostí ISO mohou být u dlouhých expozic, vícenásobných expozic, u snímků pořízených při vysokých okolních teplotách, u snímků pořízených s aktivní funkcí Active D-Lighting, při výběru možnosti Ploché v položce Předvolby Picture Control (0 Výběr předvolby Picture Control) nebo při výběru extrémních hodnot v parametrech předvoleb Picture Control (0 Parametry předvoleb Picture Control) patrné jasné body, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky.

Snímky a videosekvence se zdají mít expozici odlišnou od zobrazení pozorovaného na monitoru v režimu živého náhledu: Změny jasu monitoru v režimu živého náhledu nemají žádný vliv na snímky pořizované fotoaparátem (0 Použití tlačítka i).


Blikání obrazu nebo proužkování v režimu videosekvencí: V položce Redukce blikání obrazu v menu videosekvencí vyberte možnost odpovídající frekvenci místní střídavé elektrické sítě (0 Redukce blikání obrazu).


V režimu živého náhledu se zobrazují jasné oblasti: V režimu živého náhledu byla v záběru blikající světelná reklama, resp. byl použit blesk nebo jiný světelný zdroj s krátkou dobou svícení.


Na snímcích se objevují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém přetrvává, vyčistěte obrazový snímač (0 Čištění obrazového snímače).


Snímky jsou ovlivněny patrnými reflexy nebo závojem: Reflexy a závoj se mohou vyskytovat u snímků obsahujících slunce nebo jiné silné zdroje světla. Výskyt těchto jevů lze potlačit nasazením sluneční clony nebo úpravou kompozice snímků tak, aby se silné zdroje světla nacházely výrazně mimo záběr. Můžete také vyzkoušet techniky, jako je sejmutí filtrů z objektivu, výběr jiného času závěrky nebo použití bezhlučného fotografování.


Živý náhled se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Živý náhled se může automaticky ukončit, aby se předešlo poškození vnitřních obvodů fotoaparátu, za těchto podmínek:

 • Vysoká teplota okolí
 • Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimu živého náhledu a/nebo v režimu záznamu videosekvencí
 • Dlouhodobé používání fotoaparátu v režimech sériového snímání

Nespustí-li se při stisknutí tlačítka a živý náhled, vyčkejte před opětovným pokusem o jeho aktivaci ochlazení fotoaparátu. Mějte na paměti, že fotoaparát může být na dotyk teplý, ale to neznamená závadu.


V režimu živého náhledu se vyskytují na snímcích artefakty: „Šum“ (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy se mohou vyskytovat při zvětšení záběru objektivu (0 Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu) zobrazeného v režimu živého náhledu; u videosekvencí jsou množství a rozložení náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů, závoje a jasných skvrn ovlivněny velikostí obrazu a snímací frekvencí (0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa). Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné skvrny se mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních obvodů fotoaparátu v režimu živého náhledu; nepoužíváte-li fotoaparát, ukončete režim živého náhledu.


Nelze změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný (0 Fotografování s využitím hledáčku).


Snímek nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Snímek nebyl pořízen fotoaparátem D850 (0 Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku).


Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:


Účinek předvoleb Picture Control je u jednotlivých snímků odlišný: Je vybrána možnost Automaticky v položce Předvolby Picture Control, předvolba Picture Control založená na předvolbě Automaticky, resp. je vybrána možnost A (automaticky) pro parametr doostření, zřetelnost, kontrast nebo sytost. Chcete-li získat konzistentní výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení (0 Úprava parametrů předvoleb Picture Control).


Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť (0 Nastavení času závěrky a clony).


Nelze použít korekci expozice: Vyberte expoziční režim P, S nebo A (0 Expoziční režimy, Korekce expozice).


U dlouhých expozic dochází k výskytu obrazového šumu (červenavých oblastí a dalších artefaktů): Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.).


Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí (0 Citlivost mikrofonu).


Přehrávání


Při přehrávání se nezobrazí snímek NEF (RAW): Snímek byl pořízen při nastavení kvality obrazu NEF + JPEG (0 NEF + JPEG).


Nelze zobrazit snímky zaznamenané jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými značkami fotoaparátů se nemusí správně zobrazit.


Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 Přehrávaná složka).


Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):

 • Snímek byl pořízen při použití možnosti Vypnuto v položce Automatické otáčení snímků (0 Automatické otáčení snímků).
 • Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku (0 Otočení na výšku).
 • Snímek je zobrazen v režimu kontroly snímků (0 Kontrola snímků).
 • Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.

Snímek nelze vymazat: Snímek je chráněný. Zrušte ochranu snímku (0 Ochrana snímků před vymazáním).


Snímek nelze retušovat: Snímek nelze dále upravovat pomocí tohoto fotoaparátu.


Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o tom, že složka neobsahuje žádné snímky: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka (0 Přehrávaná složka).


Nelze tisknout snímky: Snímky NEF (RAW) a TIFF nelze tisknout pomocí přímého USB propojení. Přeneste snímky do počítače a vytiskněte je pomocí softwaru NX Studio (0 Propojení). Snímky ve formátu NEF (RAW) lze pomocí položky Zprac. snímků NEF (RAW) (0 Zprac. snímků NEF (RAW)) uložit ve formátu JPEG.


Snímky se nezobrazují na videozařízení s vysokým rozlišením: Zkontrolujte připojení kabelu HDMI (dostupný samostatně).


Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru NX Studio nemá očekávaný účinek: Čištění obrazového snímače změnilo polohu prachových částic na obrazovém snímači. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění obrazového snímače. Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná po čištění obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených před čištěním obrazového snímače.


Počítač zobrazuje snímky NEF (RAW) jinak než fotoaparát: Software třetích výrobců nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting a korekce vinětace. Použijte software NX Studio (0 Propojení).


Nelze přenést snímky do počítače: Operační systém není kompatibilní s fotoaparátem nebo přenosovým softwarem. Použijte čtečku paměťových karet a zkopírujte snímky do počítače.


Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátové sítě)


Chytrá zařízení nezobrazují SSID fotoaparátu (název sítě):

 • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Zakázat v položce Režim V letadle v menu nastavení fotoaparátu (0 Režim V letadle).
 • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Povolit v položce Bluetooth > Připojení k síti v menu nastavení fotoaparátu.
 • Zkuste vypnout funkci Wi-Fi na chytrém zařízení a znovu ji zapnout.

Nelze se připojit k bezdrátovým tiskárnám a dalším bezdrátovým zařízením: Tento fotoaparát lze připojit pouze k zařízením, ve kterých je nainstalována aplikace SnapBridge.


Různé


Datum zaznamenání souboru není správné: Hodiny fotoaparátu jsou méně přesné než většina náramkových hodinek a domácích hodin. Pravidelně porovnávejte hodiny fotoaparátu s přesnějším měřičem času a v případě potřeby upravte hodnoty.


Nelze vybrat položku menu: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty. Mějte na paměti, že položka Informace o baterii není dostupná při napájení fotoaparátu pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje.