Chcete-li používat v kombinaci s kompatibilními blesky rádiové AWL, připojte k fotoaparátu bezdrátové dálkové ovládání WR-R10 a vytvořte bezdrátové spojení mezi blesky a dálkovým ovládáním WR-R10.

Vytvoření bezdrátového spojení

Před použitím rádiového AWL vytvořte bezdrátové spojení mezi dálkovým ovládáním WR-R10 a blesky Remote.

 1. C: Připojte dálkové ovládání WR-R10.

  Připojte dálkové ovládání WR-R10 k fotoaparátu. Další informace viz dokumentace dodávaná s dálkovým ovládáním WR-R10.

 2. C: Vyberte možnost Rádiové AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování.

 3. C: Vyberte kanál.

  Nastavte volič kanálů dálkového ovládání WR-R10 na požadovaný kanál.

 4. C: Vyberte režim propojení.

  Vyberte položku Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR) > Režim propojení v menu nastavení (0 Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)) a vyberte z následujících možností:

  • Párování: Fotoaparát se připojí pouze k zařízením, s nimiž byl předtím spárován, což zabraňuje rušení signálu z ostatních zařízení v okolí. Vzhledem k tomu, že je třeba samostatně spárovat každé zařízení, doporučuje se v případě propojování velkého množství zařízení použít kód PIN.
  • PIN: Komunikace je sdílena mezi všemi zařízeními se stejným čtyřmístným kódem PIN, což je dobrá volba pro fotografování s velkým počtem vzdálených zařízení. Pokud je přítomno více fotoaparátů, které sdílí stejný kód PIN, budou blesky pod výhradní kontrolou fotoaparátu připojeného jako první a znemožní připojení jiných fotoaparátů (diody LED na dálkových ovládáních WR-R10 připojených k ovlivněným fotoaparátům budou blikat).

 5. f: Navažte bezdrátové spojení.

  Nastavte blesky Remote na režim Remote s rádiovým AWL, na zařízeních nastavte kanál zvolený v kroku 3 a poté spárujte každý z blesků s dálkovým ovládáním WR-R10 na základě možnosti vybrané v kroku 4:

  • Párování: Inicializujte párování na blesku Remote a stiskněte tlačítko párování na dálkovém ovládání WR-R10. Párování je dokončeno v okamžiku, kdy kontrolky LINK na dálkovém ovládání WR-R10 a blesku oranžově a zeleně blikají; jakmile je navázáno spojení, kontrolka LINK na blesku Remote se rozsvítí zeleně.
  • PIN: Pomocí ovládacích prvků na blesku Remote zadejte kód PIN, který jste vybrali v kroku 4. Kontrolka LINK na dálkovém ovládání se po navázání spojení rozsvítí zeleně.
 6. f: Zkontrolujte, zda svítí indikace připravenosti k záblesku u všech blesků.

  Při použití rádiového AWL se v okamžiku připravenosti všech blesků rozsvítí indikace připravenosti k záblesku v hledáčku fotoaparátu nebo na obrazovce informací pro blesk.

Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10

Při použití dálkového ovládání WR-R10 je nutný adaptér WR-A10. Dbejte na provedení aktualizace firmwaru dálkového ovládání WR-R10 na verzi 3.0 nebo novější; informace o aktualizacích firmwaru viz webová stránka společnosti Nikon pro vaši oblast.

Zobrazení seznamu blesků Remote

Chcete-li zobrazit blesky aktuálně řízené pomocí rádiového AWL, vyberte možnost Řízení záblesku > Info. rádiem řízených bl. Remote v menu fotografování. Identifikátor („název blesku Remote“) pro každý blesk lze změnit pomocí ovládacích prvků na blesku.

Připojený blesk

Skupina Indikace připravenosti k záblesku

Opakované připojení

Pokud zůstávají kanál, režim propojení a ostatní nastavení beze změny, dálkové ovládání WR-R10 se při výběru režimu dálkového ovládání automaticky připojí k dříve spárovaným bleskům a kroky 3–5 lze vynechat. Jakmile je navázáno spojení, kontrolka LINK na blesku se rozsvítí zeleně.

Úprava nastavení blesku

Po výběru možnosti Rádiové AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování vyberte možnost Skupina blesků, Zjednodušený režim bezdrát. ovl. nebo Stroboskop. režim pro bl. Remote v položce Řízení zábl. pro blesky Remote a níže popsaným způsobem upravte nastavení.

Skupina blesků

Tato možnost slouží k úpravě nastavení samostatně pro každou skupinu.

 1. C: Vyberte možnost Skupina blesků v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možnosti skupin blesků.

  Vyberte položku Možnosti skupin blesků na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Vyberte zábleskový režim.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku hlavního blesku Master a blesků v každé skupině:

  • TTL: i-TTL řízení záblesku.
  • qA: Auto aperture (k dispozici pouze u kompatibilních blesků).
  • M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • – – (vypnuto): Blesky nepracují a zábleskovou expozici (výkon záblesku) nelze nastavovat.

 4. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A–F) pro každý dálkově ovládaný blesk Remote. Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.

 5. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte na obrazovce informací pro blesk tlačítko i (0 Změna nastavení blesku) a vyberte možnost M Zkušební záblesk pro odpálení zkušebního záblesku u blesků a ověření jejich normální funkčnosti.

 6. C: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Zjednodušený režim bezdrát. ovl.

Tuto možnost vyberte, chcete-li ovládat celkovou korekci zábleskové expozice skupin A a B a vzájemné vyvážení mezi těmito skupinami. Nastavení výkonu záblesku u skupiny C probíhá manuálně.

 1. C: Vyberte možnost Zjednodušený režim bezdrát. ovl. v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl.

  Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl. na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte vyvážení mezi skupinami A a B.

  Upravte nastavení korekce zábleskové expozice pro skupiny A a B.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesky skupiny C:

  • M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • – –: Blesky ve skupině C nepracují.

 4. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C). Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.

 5. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte na obrazovce informací pro blesk tlačítko i (0 Změna nastavení blesku) a vyberte možnost M Zkušební záblesk pro odpálení zkušebního záblesku u blesků a ověření jejich normální funkčnosti.

 6. C: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Stroboskop. režim pro bl. Remote

Pokud je vybrána tato možnost, blesky opakovaně odpalují záblesky během otevřené závěrky a produkují efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt).

 1. C: Vyberte možnost Stroboskop. režim pro bl. Remote v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote.

  Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote v menu na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za sekundu (Frekvence).

  Povolte nebo zakažte vybrané skupiny. Chcete-li povolit vybranou skupinu, vyberte možnost ON; chcete-li zakázat vybranou skupinu, vyberte možnost – –.

 4. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A–F) pro každý dálkově ovládaný blesk Remote. Hlavní blesk Master může řídit až 18 blesků v libovolné kombinaci.

 5. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte na obrazovce informací pro blesk tlačítko i (0 Změna nastavení blesku) a vyberte možnost M Zkušební záblesk pro odpálení zkušebního záblesku u blesků a ověření jejich normální funkčnosti.

 6. C: Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

Přidání blesku upevněného do sáněk na fotoaparátu

Rádiově ovládané blesky lze kombinovat s libovolnými z následujících blesků upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu:

 • SB-5000: Před nasazením blesku nastavte blesk do rádiového režimu Master (v levém horním rohu displeje se zobrazí symbol d) a vyberte skupinu nebo stroboskopický režim pro blesky Remote. Jakmile je blesk nasazený, lze upravovat nastavení pomocí ovládacích prvků na blesku, pomocí položek v menu fotoaparátu Možnosti skupin blesků > Blesk Master nebo pod položkou „M“ na obrazovce Možn. strob. rež. pro bl. Remote.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Blesk nastavte pro samostatné použití a pomocí ovládacích prvků na blesku upravte nastavení blesku.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Blesk nasaďte na fotoaparát a upravte nastavení pomocí položky Možnosti skupin blesků > Blesk Master ve fotoaparátu.