Chcete-li zvolit způsob, jakým bude fotoaparát nastavovat čas závěrky a clonu pro dosažení správné expozice, stiskněte tlačítko I a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaný režim.

Tlačítko I

Hlavní příkazový volič

Typy objektivů

Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým kroužkem (0 Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D), je třeba zaaretovat clonový kroužek na hodnotě největšího zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového čísla). Objektivy typu G a E nejsou vybaveny clonovým kroužkem.

Při použití objektivů bez CPU (0 Objektivy bez CPU) vyberte expoziční režim A (časová automatika) nebo M (manuální expoziční režim). Při použití ostatních režimů je v případě nasazení objektivu bez CPU automaticky aktivován režim A (0 Kompatibilní objektivy bez CPU). Indikace expozičního režimu (P nebo S) na kontrolním panelu začne blikat a v hledáčku se zobrazí symbol A.

Kontrola hloubky ostrosti

Pro zobrazení účinků použité clony stiskněte a držte tlačítko Pv. Objektiv se zacloní na hodnotu clony nastavenou fotoaparátem (režimy P a S) nebo zvolenou uživatelem (režimy A a M) a umožní posoudit v hledáčku rozložení hloubky ostrosti ve fotografované scéně.

Tlačítko Pv

Uživatelská funkce e5 – Modelovací záblesk

Tato uživatelská funkce určuje, jestli dojde při stisknutí tlačítka Pv ke spuštění modelovacího záblesku volitelnými blesky s podporou systému kreativního osvětlení Nikon (CLS; 0 Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)).

P: Programová automatika

V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu s vestavěným programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení optimální expozice ve většině situací.

Flexibilní program

V expozičním režimu P lze otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru volit různé kombinace času závěrky a clony při zachování stejné expozice („flexibilní program“). Všechny kombinace dávají v důsledku stejnou expozici. Během činnosti flexibilního programu se na kontrolním panelu zobrazuje hvězdička („U“). Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky a clony, otáčejte příkazovým voličem, dokud hvězdička nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte fotoaparát.

Hlavní příkazový volič

Viz také

Informace o aktivaci expozimetru viz část „Časovač pohotovostního režimu (Fotografování s využitím hledáčku)“ (0 Časovač pohotovostního režimu (Fotografování s využitím hledáčku)).

S: Clonová automatika

V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát automaticky nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice.

Chcete-li nastavit čas závěrky, otáčejte při zapnutém expozimetru hlavním příkazovým voličem. K dispozici je čas závěrky „p“ a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s. Čas závěrky lze zaaretovat na zvoleném nastavení (0 Aretace času závěrky a hodnoty clony).

Hlavní příkazový volič

A: Časová automatika

V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice.

Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího a nejvyššího clonového čísla použitého objektivu, otáčejte pomocným příkazovým voličem při zapnutém expozimetru. Nastavenou hodnotu clony lze zaaretovat (0 Aretace času závěrky a hodnoty clony).

Pomocný příkazový volič

Objektivy bez CPU (0 Kompatibilní objektivy bez CPU)

Nastavení clony provádějte pomocí clonového kroužku objektivu. Pokud je používán objektiv bez CPU a byla zadána hodnota světelnosti objektivu pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 Objektivy bez CPU), zobrazuje se v hledáčku a na kontrolním panelu aktuální clonové číslo zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu. V opačném případě je informace o nastavení clony zprostředkována pouze ve formě počtu clonových hodnot (F, s plnou světelností zobrazenou jako FA) a konkrétní clonové číslo je nutné odečíst na clonovém kroužku objektivu.

M: Manuální expoziční režim

V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče při zapnutém expozimetru nastavujete čas závěrky, otáčením pomocného příkazového voliče nastavujete clonu. K dispozici je čas závěrky „p“ a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s, resp. lze ponechat závěrku otevřenou po libovolně dlouhou dobu (A nebo %, 0 Dlouhé expozice (pouze režim M)). Při nastavování clony lze vybírat z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro kontrolu expozice použijte indikaci expozice.

Clona

Pomocný příkazový volič

Čas závěrky

Hlavní příkazový volič

Nastavené hodnoty času závěrky a clony lze zaaretovat (0 Aretace času závěrky a hodnoty clony).

Objektivy AF Micro NIKKOR

Při použití externího expozimetru je třeba brát v úvahu expoziční faktor prodloužení výtahu objektivu pouze v případě nastavování clony pomocí clonového kroužku objektivu.

Indikace expozice

Indikace expozice v hledáčku a na kontrolním panelu oznamuje, zda dojde při aktuálním nastavení k pod- nebo přeexpozici snímku. V závislosti na nastavení uživatelské funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 Krok nastav. expozice (EV)) se míra pod- nebo přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 EV, 1/2 EV nebo 1 EV. Dojde-li k překročení limitů systému měření expozice, začne indikace blikat.

  Uživatelská funkce b2 nastavena na 1/3 EV
Optimální expozice Podexponováno o 1/3 EV Přeexponováno o více než 3 EV
Kontrolní panel
Hledáček

Viz také

Informace o možnosti obrácení indikace expozice způsobem vedoucím k zobrazování záporných hodnot na pravé straně a kladných hodnot na levé straně viz A > Uživatelská funkce f7 (Obrácení indikací, 0 Obrácení indikací).