Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze ukládat vybrané snímky z videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.

Oříznutí videosekvencí

Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:

 1. Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce (0 Zobrazení snímků).

 2. Pozastavte videosekvenci na novém počátečním snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v části „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče spouštějte a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3 pozastavujte přehrávání a stisknutím tlačítek 4 a 2 nebo otáčením hlavního či pomocného příkazového voliče vyhledejte požadovaný snímek. Přibližnou polohu ve videosekvenci lze určit pomocí indikace průběhu videosekvence. Po dosažení nového počátečního snímku pozastavte přehrávání.

  Indikace průběhu videosekvence

 3. Vyberte položku Vybrat počát./koncový bod.

  Stiskněte tlačítko i nebo J, vyberte položku Vybrat počát./koncový bod a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte možnost Počát. bod.

  Pro vytvoření kopie začínající aktuálním snímkem vyberte možnost Počát. bod a stiskněte tlačítko J. Snímky před aktuálním snímkem se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

    Počáteční bod

 5. Potvrďte nový počáteční bod.

  Není-li požadovaný snímek aktuálně zobrazený, procházejte videosekvenci vpřed a zpět pomocí tlačítek 4 a 2 (chcete-li přeskočit o 10 s vpřed nebo zpět, otáčejte hlavním příkazovým voličem; chcete-li přeskočit k indexu nebo prvnímu či poslednímu snímku – pokud videosekvence neobsahuje indexy – otáčejte pomocným příkazovým voličem).

 6. Vyberte koncový bod.

  Stisknutím tlačítka L (Z/Q) přepněte z nástroje pro výběr počátečního bodu (w) na nástroj pro výběr koncového bodu (x) a potom vyberte postupem popsaným v kroku 5 koncový snímek. Snímky po vybraném snímku se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

  Tlačítko L (Z/Q)

  Koncový bod  

 7. Vytvořte kopii.

  Jakmile se zobrazí požadovaný snímek, stiskněte tlačítko 1.

 8. Zobrazte náhled videosekvence.

  Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte možnost Náhled a stiskněte tlačítko J (pro zrušení náhledu a návrat do menu možností uložení stiskněte tlačítko 1). Pro zrušení aktuální kopie a výběr nového počátečního nebo koncového bodu postupem popsaným výše vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko J; pro uložení kopie přejděte ke kroku 9.

 9. Uložte kopii.

  Chcete-li uložit kopii jako nový soubor, vyberte možnost Uložit jako nový soubor a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit soubor původní videosekvence upravenou kopií, vyberte možnost Přepsat existující soubor a stiskněte tlačítko J.

Oříznutí videosekvencí

Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové kartě dostatek místa, kopie se neuloží.

Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální videosekvence.

Odstranění úvodní nebo koncové stopáže

Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, přejděte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6. Chcete-li odstranit pouze koncovou stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, poté vyberte koncový snímek a přejděte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (Z/Q) v kroku 6.

Menu retušování

Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Oříznutí videosekvencí v menu retušování (0 Oříznutí videosekvencí).

Ukládání vybraných snímků

Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:

 1. Pozastavte videosekvenci na požadovaném snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v části „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče spouštějte a obnovujte přehrávání a stisknutím tlačítka 3 pozastavujte přehrávání. Pozastavte videosekvenci na snímku, který chcete zkopírovat.

 2. Vyberte možnost Uložit aktuální snímek.

  Stiskněte tlačítko i nebo J, potom vyberte položku Uložit aktuální snímek a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii JPEG z aktuálního snímku. Snímek bude zaznamenán s rozměry vybranými v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí (0 Velikost obrazu, snímací frekvence a kvalita videa).

Uložení aktuálního snímku

Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí funkce Uložit aktuální snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají některé kategorie informací o snímku (0 Informace o snímku).