Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí tlačítek 1 a 3 lze níže vyobrazeným způsobem procházet dokola informacemi o snímku. Pamatujte si, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace, RGB histogram, nejvyšší jasy a přehled se zobrazují pouze tehdy, je-li vybrána odpovídající možnost v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 Možnosti zobraz. pro přehráv.). Data o poloze se zobrazují pouze v případě jejich vložení do snímků (0 Data o poloze).

1 Informace o souboru
2 Žádné (pouze snímek)
3 Přehled
4 Data o poloze
5 Fotografické informace
6 RGB histogram
7 Nejvyšší jasy

Informace o souboru

1 Stav ochrany snímku
2 Indikace úprav snímku
3 Označení pro přenos
4 Zaostřovací pole *
5 Číslo snímku/celkový počet snímků
6 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování *
7 Kvalita obrazu
8 Velikost obrazu
9 Obrazové pole
10 Čas záznamu
11 Datum záznamu
12 Aktuální slot pro paměťovou kartu
13 Hodnocení
14 Název složky
15 Název souboru

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 Možnosti zobraz. pro přehráv.) a pokud byl vybraný snímek pořízen s využitím hledáčku.

Nejvyšší jasy

1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3 Aktuální barevný kanál *

Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:

  • RGB (všechny kanály)
  • R (červená)
  • G (zelená)
  • B (modrá)

Tlačítko W (M)

RGB histogram

1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

4 Aktuální barevný kanál *
5 Histogram (kanál RGB). Ve všech histogramech značí vodorovná osa jas pixelů a svislá osa počty pixelů pro jednotlivé hodnoty jasu.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)

Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (M) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte následujícím způsobem jednotlivé barevné kanály:

  • RGB (všechny kanály)
  • R (červená)
  • G (zelená)
  • B (modrá)
  • Indikace nejvyšších jasů vypnutá

Tlačítko W (M)

Zvětšení výřezu snímku

Chcete-li zvětšit snímek během zobrazení histogramu, stiskněte tlačítko X. Pomocí tlačítek X a W (M) lze zvětšovat a zmenšovat snímek; pomocí multifunkčního voliče lze procházet momentálně nezobrazenými částmi snímku. Histogram je aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na monitoru.

Histogramy

Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích jsou uvedeny ukázkové histogramy:

Obsahuje-li snímek objekty v širokém rozmezí jasů, je rozložení jednotlivých odstínů relativně rovnoměrné.

Je-li snímek tmavý, posunuje se rozložení odstínů směrem doleva.

Je-li snímek světlý, posunuje se rozložení odstínů směrem doprava.

Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava, snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva. Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.

Fotografické informace

1

Měření expozice

Čas závěrky

Clona

2

Expoziční režim

Citlivost ISO 1

3

Korekce expozice

Doladění optimální expozice 2

4 Ohnisková vzdálenost
5 Data objektivu
6

Zaostřovací režim

Optická redukce vibrací 3

7 Vyvážení bílé barvy 4
8 Jemné vyvážení bílé barvy
9 Barevný prostor
10 Typ fotoaparátu
11 Obrazové pole
12 Číslo složky – číslo snímku

13 Typ blesku 5
14 Řízení záblesku pro blesky Remote 5
15 Zábleskový režim 5
16

Zábleskový režim (řízení záblesku) 5

Korekce zábleskové expozice 5

17 Předvolba Picture Control 6

18

Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO

Redukce šumu pro dlouhé expozice

19 Funkce Active D-Lighting
20

Expoziční rozdíl funkce HDR

Vyhlazení HDR

21 Korekce vinětace
22 Historie úprav
23 Komentář ke snímku

24 Jméno fotografa 7
25 Vlastník autorských práv 7

Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.

Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b7 (Jemné doladění expozice, 0 Jemné doladění expozice) nastavena pro kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.

Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.

Zahrnuje rovněž barevnou teplotu snímků pořízených při použití automatického vyvážení bílé barvy.

Zobrazuje se pouze při použití volitelného blesku (0 Použití blesku).

Zobrazené položky se liší podle předvolby Picture Control vybrané u pořízeného snímku.

Informace o autorském právu se zobrazuje pouze v případě jejího zaznamenání do snímku pomocí položky Informace o autorském právu v menu nastavení.

Data o poloze

Zeměpisná šířka, zeměpisná délka a další data o poloze jsou poskytovány zařízením GPS nebo chytrým zařízením a liší se v závislosti na tomto zařízení (0 Data o poloze). V případě videosekvencí poskytují data o poloze informaci o místě zahájení záznamu.

Přehled

1 Číslo snímku/celkový počet snímků
2 Označení pro přenos
3 Stav ochrany snímku
4 Indikace úprav snímku
5 Typ fotoaparátu
6 Indikace komentáře ke snímku
7 Indikace dat o poloze
8 Histogram zobrazující rozložení odstínů ve snímku (0 Histogramy).
9 Kvalita obrazu
10 Velikost obrazu
11 Obrazové pole
12 Název souboru
13 Čas záznamu
14 Název složky
15 Datum záznamu
16 Aktuální slot pro paměťovou kartu
17 Hodnocení
18 Měření expozice
19 Expoziční režim
20 Čas závěrky
21 Clona
22 Citlivost ISO 1
23 Ohnisková vzdálenost
24 Active D-Lighting
25 Předvolba Picture Control
26 Barevný prostor
27 Zábleskový režim 2
28

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

29

Korekce zábleskové expozice 2

Režim Řídicí jednotka 2

30 Korekce expozice

Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud byl snímek pořízen s volitelným bleskem (0 Použití blesku).