Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o –3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro světlejší zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci nežádoucích jasů a reflexů. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší hlavní objekt a záporné hodnoty korekce produkují tmavší hlavní objekt.

Chcete-li nastavit korekci zábleskové expozice, stiskněte tlačítko W (M) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota.

Tlačítko W (M)

Pomocný příkazový volič

±0 EV (stisknuté tlačítko W/M)

-0,3 EV

+1 EV

Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se po uvolnění tlačítka W (M) zobrazí na kontrolním panelu a v hledáčku symbol Y. Aktuální hodnotu korekce zábleskové expozice lze zkontrolovat stisknutím tlačítka W (M).

Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce zábleskové expozice není resetována vypnutím fotoaparátu.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice viz A > Uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 Krok korekce exp./zábl. exp. ).
  • Informace o volbě možnosti použití korekce zábleskové expozice společně s korekcí expozice při práci s bleskem viz A > Uživatelská funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 Kor. exp. při použití blesku).
  • Informace o automatické změně zábleskové expozice u série snímků viz „Bracketing“ (0 Bracketing).