Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování, citlivost ISO se v případě, kdy při hodnotě vybrané uživatelem nebude možné dosáhnout optimální expozice, automaticky upraví (v případě použití blesku je citlivost ISO přizpůsobena odpovídajícím způsobem).

 1. Vyberte položku Automat. regulace citl. ISO.

  Vyberte položku Nastavení citlivosti ISO v menu fotografování, vyberte položku Automat. regulace citl. ISO a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte možnost Zapnuto.

  Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J (pokud je vybrána možnost Vypnuto, nastavení citlivosti ISO zůstane fixované na hodnotě zvolené uživatelem).

 3. Upravte nastavení.

  Nejvyšší hodnotu pro automatickou regulaci citlivosti ISO lze nastavit pomocí položky Nejvyšší citlivost (nejnižší hodnota pro automatickou regulaci citlivosti ISO je automaticky nastavena na ISO 64; mějte na paměti, že pokud je hodnota citlivosti ISO vybraná uživatelem vyšší než hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost, použije se hodnota vybraná uživatelem). V expozičních režimech P a A je citlivost automaticky upravována pouze v případech, kdy hrozí podexpozice při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas závěrky (1/4 000 – 30 s nebo Automaticky; v režimech S a M je citlivost ISO automaticky upravována pro dosažení optimální expozice v kombinaci s časem závěrky vybraným uživatelem). Je-li vybrána možnost Automaticky, fotoaparát zvolí nejdelší čas závěrky na základě ohniskové vzdálenosti objektivu; výběr krátkých časů při fotografování rychle se pohybujících objektů sníží rozmazání. Po dokončení procedury nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.

  Chcete-li vybrat nejvyšší citlivost ISO používanou pro snímky pořizované s pomocí volitelného blesku, použijte položku Nejvyšší citlivost s M. Výběr možnosti Stejná jako bez blesku nastaví nejvyšší citlivost ISO pro fotografování s bleskem na hodnotu aktuálně vybranou v položce Nejvyšší citlivost.

Je-li vybrána možnost Zapnuto, zobrazuje se v hledáčku a na kontrolním panelu nápis ISO AUTO. Dojde-li ke změně citlivosti oproti hodnotě vybrané uživatelem, tyto indikace blikají a v hledáčku a na kontrolním panelu se zobrazuje změněná hodnota.

Nejdelší čas závěrky

Automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti Automaticky a stisknutím tlačítka 2: například pro teleobjektivy lze použít časy závěrky kratší než obvykle automaticky vybrané, aby nedošlo k rozmazání snímků. Mějte však na paměti, že možnost Automaticky je k dispozici pouze u objektivů s vestavěným CPU; používá-li se objektiv bez CPU bez zadání dat objektivu, je nejdelší čas závěrky fixován na hodnotě 1/30 s. Není-li možné dosáhnout optimální expozice pro citlivost ISO vybranou v položce Nejvyšší citlivost, mohou se nastavit i časy závěrky delší než nejdelší zvolený čas závěrky.

Zapnutí a vypnutí automatické regulace citlivosti ISO

Automatickou regulaci citlivosti ISO lze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka S (Q) a otáčením pomocného příkazového voliče. Pokud je automatická regulace citlivosti ISO zapnutá, zobrazuje se na kontrolním panelu a v hledáčku symbol ISO AUTO, pokud je vypnutá, zobrazuje se symbol ISO.

Automatická regulace citlivosti ISO

Při použití blesku se nejdelší čas závěrky nastaví na hodnotu vybranou v položce Nejdelší čas závěrky – pokud tento čas není kratší než čas vybraný v uživatelské funkci e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 Synchroniz. čas pro blesk) nebo delší než čas vybraný v uživatelské funkci e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 Čas záv. pro práci s bleskem). V uvedených případech se použije hodnota vybraná v uživatelské funkci e2. Mějte na paměti, že citlivost ISO se může automaticky zvýšit, pokud je automatická regulace citlivosti ISO použita v kombinaci s režimy synchronizace blesku s dlouhými časy (dostupné s kompatibilními volitelnými blesky), což může fotoaparátu bránit ve volbě dlouhých časů závěrky.

Viz také

Informace o volbě reference použité pro nastavení expozice při použití blesku v kombinaci s automatickou regulací citlivosti ISO viz A > Uživatelská funkce e4 (Automat. regulace citl. ISO pro M, 0 Automat. regulace citl. ISO pro M).