Manuální nastavení se používá k záznamu a vyvolání uživatelského vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením nebo pro kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. Do paměti fotoaparátu lze uložit až šest různých nastavení vyvážení bílé barvy, d-1 až d-6. K dispozici jsou dvě metody manuálního nastavení vyvážení bílé barvy:

Paměti vyvážení bílé barvy

Změny v pamětech vyvážení bílé barvy jsou aplikovány na všechny banky menu fotografování (0 Banky menu fotografování).

Fotografování s využitím hledáčku

 1. Osvětlete referenční objekt.

  Pod osvětlení, které se použije při expozici konečného snímku, umístěte neutrální šedý nebo bílý objekt. Ve studiových podmínkách lze jako referenční objekt použít standardní šedou tabulku. Mějte na paměti, že expozice je při měření vyvážení bílé barvy vždy zvýšena o 1 EV; v expozičním režimu M přizpůsobte expozici tak, aby indikace expozice zobrazovala hodnotu ±0 (0 Indikace expozice).

 2. Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).

  Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí nápis L.

  Tlačítko U

  Hlavní příkazový volič

 3. Vyberte paměť.

  Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).

  Tlačítko U

  Pomocný příkazový volič

 4. Vyberte režim přímého měření.

  Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej stiskněte a podržte, dokud na kontrolním panelu nezačne blikat symbol L. Blikající symbol D se zobrazí rovněž v hledáčku.

 5. Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.

  V průběhu několika sekund předtím, než indikace přestane blikat, zaměřte referenční objekt tak, aby vyplnil zorné pole hledáčku, a stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy a uloží ji do paměti vybrané v kroku 3. Není zaznamenán žádný snímek; vyvážení bílé barvy lze přesně změřit i v případě, že není zaostřeno.

 6. Zkontrolujte výsledek.

  Pokud byl fotoaparát schopen změřit hodnotu pro vyvážení bílé barvy, bliká na kontrolním panelu nápis C a v hledáčku nápis a. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

  Je-li osvětlení příliš slabé nebo příliš silné, nemusí být fotoaparát schopen změřit hodnotu vyvážení bílé barvy. Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí blikající symbol b a. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro návrat ke kroku 5 a zopakujte měření vyvážení bílé barvy.

Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (Fotografování s využitím hledáčku)

Vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení nelze měřit během záznamu časosběrné videosekvence, při fotografování v režimu HDR a při použití vícenásobné expozice.

Režim přímého měření

Není-li při fotografování s využitím hledáčku provedena po dobu blikání indikací žádná operace, ukončí se režim přímého měření za dobu vybranou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu).

Chráněné paměti

Pokud je aktuální paměť vyvážení bílé barvy chráněná (0 Ochrana pamětí), bliká při pokusu o změření nové hodnoty na kontrolním panelu a v hledáčku nápis 3.

Výběr paměti

Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce Vyvážení bílé barvy v menu fotografování se zobrazí paměti vyvážení bílé barvy; vyberte paměť a stiskněte tlačítko J. Neexistuje-li žádná hodnota pro aktuálně vybranou paměť, nastaví se vyvážení bílé barvy na 5 200 K, tj. na stejnou barevnou teplotu jako při použití možnosti Přímé sluneční světlo.

Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)

V režimu živého náhledu (0 Živý náhled pro statické snímky, Záznam videosekvencí) lze změřit vyvážení bílé barvy ve vybrané části obrazového pole a eliminovat tak nutnost přípravy referenčního objektu nebo výměny objektivů při fotografování s teleobjektivy.

 1. Stiskněte tlačítko a.

  Zrcadlo fotoaparátu se sklopí do horní polohy a na monitoru fotoaparátu se zobrazí aktuální záběr objektivu.

 2. Nastavte vyvážení bílé barvy na L (Manuální nastavení).

  Stiskněte tlačítko U a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí nápis L.

  Tlačítko U

  Hlavní příkazový volič

 3. Vyberte paměť.

  Stiskněte tlačítko U a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na monitoru nezobrazí požadovaná paměť vyvážení bílé barvy (d-1 až d-6).

  Tlačítko U

  Pomocný příkazový volič

 4. Vyberte režim přímého měření.

  Krátce uvolněte tlačítko U a poté jej stiskněte a podržte, dokud na monitoru nezačne blikat nápis L. V místě vybraného zaostřovacího pole se zobrazí terčík bodového vyvážení bílé barvy (r).

 5. Umístěte terčík na bílou nebo šedou plochu.

  Během blikání nápisu L na zobrazovači nastavte pomocí multifunkčního voliče terčík r na bílou nebo šedou oblast objektu. Chcete-li zvětšit oblast v okolí terčíku za účelem jeho přesnějšího umístění, stiskněte tlačítko X. Vyvážení bílé barvy můžete rovněž změřit v libovolné části obrazového pole klepnutím na objekt na monitoru. V takovém případě není nutné stisknout střední tlačítko multifunkčního voliče nebo tlačítko spouště postupem popsaným v kroku 6.

 6. Změřte hodnotu vyvážení bílé barvy.

  Stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče nebo tlačítka spouště až na doraz změřte vyvážení bílé barvy (vyvážení bílé barvy můžete změřit v libovolné části obrazového pole klepnutím na objekt na monitoru). Čas dostupný pro změření vyvážení bílé barvy se nastavuje pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru) > Živý náhled (0 Zpožď. pro vypn. monitoru).

  Není-li fotoaparát schopen změřit hodnotu vyvážení bílé barvy, zobrazí se zpráva. V takovém případě vyberte nový cíl pro změření vyvážení bílé barvy a opakujte postup od kroku 5.

 7. Opusťte režim přímého měření.

  Stisknutím tlačítka U ukončete režim přímého měření.

  Výběrem možnosti Manuální nastavení v položce Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo v menu videosekvencí lze zobrazit paměti vyvážení bílé barvy. U pamětí zaznamenaných v režimu živého náhledu se zobrazuje poloha terčíků použitých pro změření vyvážení bílé barvy.

Měření hodnoty vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení (Živý náhled)

Změření hodnoty pro manuální vyvážení bílé barvy nelze provést během probíhající expozice HDR (0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)) a při výběru jiné možnosti než Žádná v položce Úpr. WB monit. v živ. náhl. pro sn. v menu tlačítka i (0 Použití tlačítka i).

Správa pamětí

Kopírování vyvážení bílé barvy ze snímku

Pomocí níže uvedených kroků zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy z existujícího snímku do vybrané paměti.

 1. Vyberte možnost Manuální nastavení.

  Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu fotografování, potom vyberte možnost Manuální nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte cílové umístění.

  Vyberte cílovou paměť (d-1 až d-6) a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče.

 3. Vyberte možnost Vybrat snímek.

  Vyberte možnost Vybrat snímek a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte zdrojový snímek.

  Vyberte zdrojový snímek. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X.

  Chcete-li zobrazit snímky v jiných umístěních, stiskněte tlačítko W (M) a vyberte požadovanou kartu a složku (0 Ovládací prvky pro přehrávání).

 5. Zkopírujte vyvážení bílé barvy.

  Stisknutím tlačítka J zkopírujte vyvážení bílé barvy pro vybraný snímek do zvolené paměti. Pokud je k vybranému snímku připojen komentář (0 Komentář ke snímku), zkopíruje se tento komentář do komentáře pro vybranou paměť.

Jemné vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení

Vybranou paměť lze jemně vyvážit výběrem možnosti Jemně vyvážit a úpravou vyvážení bílé barvy způsobem popsaným v části „Jemné vyvážení bílé barvy“ (0 Jemné vyvážení bílé barvy).

Úprava komentáře

Chcete-li zadat komentář s popisem v délce až 36 znaků k aktuální paměti vyvážení bílé barvy, vyberte možnost Upravit komentář v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy a zadejte komentář (0 Zadání textu).

Ochrana pamětí

Chcete-li nastavit ochranu pro aktuální paměť vyvážení bílé barvy, vyberte položku Chránit v menu manuálního nastavení vyvážení bílé barvy, potom vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J. Chráněné paměti nelze upravovat a položky Jemně vyvážit a Upravit komentář nelze použít.