Stisknutím tlačítka i během fotografování v režimu živého náhledu lze zpřístupnit níže uvedené položky. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu pomocí multifunkčního voliče a tlačítka J, stisknutím tlačítek 1 a 3 vybírejte položky, stisknutím tlačítka 2 zobrazujte možnosti a stisknutím tlačítka J potvrzujte vybranou možnost a vracejte se do menu tlačítka i. Pro návrat k obrazovce fotografování stiskněte znovu tlačítko i.

Tlačítko i

Rozdělené zvětšené zobrazení

Výběrem položky Rozdělené zvětšené zobrazení v menu tlačítka i při fotografování v režimu živého náhledu se rozdělí zobrazení do dvou polí zobrazujících vedle sebe samostatné (různé) části snímku ve velkém zvětšení. Poloha zvětšených částí je indikována na navigační obrazovce.

Navigační obrazovka

Pomocí tlačítek X a W (M) můžete zvětšovat a zmenšovat zobrazení nebo můžete pomocí tlačítka L (Z/Q) vybrat pole a tlačítky 4 a 2 procházet vybranou oblast směrem doleva či doprava. Stisknutím tlačítek 1 a 3 se prochází obě oblasti současně ve směru nahoru nebo dolů. Chcete-li zaostřit na objekt uprostřed vybrané oblasti, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Chcete-li ukončit rozdělené zvětšené zobrazení, stiskněte tlačítko i.

Zaostřená oblast

Bezhlučné fotografování v živém náhledu

Pokud chcete eliminovat zvuky závěrky při fotografování v živém náhledu, stiskněte tlačítko i a vyberte možnost Zapnuto (režim 1) nebo Zapnuto (režim 2) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu.

Bezhlučné fotografování v živém náhledu

Vícenásobná expozice (0 Vícenásobná expozice) a redukce šumu pro dlouhé expozice jsou zakázány (0 Redukce šumu pro dlouhé exp.) a nelze použít blesk. Při použití režimů sériového snímání jsou zaostření a expozice fixovány na hodnotách platných pro první snímek každé série. Na monitoru a snímcích pořízených pod zářivkovým osvětlením nebo osvětlením rtuťovými či sodíkovými výbojkami může byt patrné blikání obrazu a proužkování (informace o potlačení blikání obrazu a proužkování viz část věnovaná položce menu videosekvencí Redukce blikání obrazu, 0 Redukce blikání obrazu), resp. může dojít ke zkreslení pohybujících se objektů – zejména při horizontálním panorámování fotoaparátem a pohybu objektu vysokou rychlostí v horizontálním směru v obrazovém poli. Mohou se také objevit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a světlé skvrny. U scén osvětlených blikající reklamou a jinými přerušovanými světelnými zdroji nebo v případě krátkodobého osvětlení objektu bleskem či jiným jasným a krátkodobým zdrojem světla se mohou zobrazit jasné oblasti nebo proužky.

V místě indikace počtu zbývajících snímků se zobrazuje doba, po kterou můžete pokračovat ve fotografování.

Bezhlučné fotografování v živém náhledu můžete povolit nebo zakázat rovněž pomocí položky Bezhlučné fotog. v živém náhledu v menu fotografování (0 Bezhlučné fotog. v živém náhledu).

Zvuky fotoaparátu

Mohou být slyšitelné zvuky zaostřování fotoaparátu, stejně jako zvuky clonového mechanismu při nastavování clony v režimu A nebo M, resp. při fotografování v režimu P nebo S.

Uživatelská funkce d11

Pokud je vybrána v uživatelské funkci d11 (Živý náhled při sériovém snímání, 0 Živý náhled při sériovém snímání) možnost Zapnuto v okamžiku, kdy je vybrána možnost Zapnuto (režim 1) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu, dojde při spuštění závěrky ke krátkodobému vypnutí monitoru a k jeho následnému opětovnému zapnutí pro zobrazení snímku. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (režim 2), snímky se po expozici nezobrazují; namísto toho se při pořízení snímku zobrazí na monitoru symbol C (při použití sériového snímání symbol bliká).

„Zapnuto (režim 2)“

Při výběru možnosti Zapnuto (režim 2) lze upravovat následující nastavení expozice:

  Clona Čas závěrky Citlivost ISO 3
P, S 1
A
M 2

Expozice v režimu S je ekvivalentní režimu P.

K dispozici jsou časy závěrky v rozmezí 1/30 s až 1/8 000 s.

V režimu M lze manuálně nastavovat citlivost ISO na hodnoty od Lo 1 do 25 600, resp. lze nechat citlivost nastavit automaticky fotoaparátem. V ostatních expozičních režimech je citlivost ISO nastavována automaticky fotoaparátem.

K ovlivnění expozice v rozmezí až ±3 EV lze použít korekci expozice. Expozici lze kontrolovat na monitoru. Stisknutím tlačítka J se zobrazí indikace expozice (0 Indikace expozice) zobrazující rozdíl mezi vybranou a změřenou hodnotou expozice; pro skrytí indikace stiskněte znovu tlačítko J.

Možnost Zapnuto (režim 2) nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně flexibilního programu (0 Flexibilní program), bracketingu (0 Bracketing), funkce Active D-Lighting (0 Active D-Lighting), funkce HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 Vysoký dynamický rozsah (HDR)), korekce vinětace (0 Korekce vinětace), automatické korekce zkreslení (0 Automatická korekce zkreslení), režimu zpoždění expozice (0 Opožděné spuštění závěrky) a parametru Zřetelnost předvoleb Picture Control (0 Parametry předvoleb Picture Control). Pokud je vybrána možnost RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot v položce Funkce doplňkového slotu v menu fotografování, zaznamenají se na karty v obou slotech snímky JPEG.

„Zapnuto (režim 2)“ a informace o snímku

Informace o snímku u snímků pořízených při výběru možnosti Zapnuto (režim 2) v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu a při nastavení vyvážení bílé barvy na možnost v (automaticky) nezahrnují barevnou teplotu (0 Fotografické informace).

Digitalizace negativu

Chcete-li zaznamenat pozitivní kopie filmových negativů, stiskněte tlačítko i a vyberte možnost Barevné negativy nebo Černobílé negativy v položce Digitalizace negativu.

 1. Negativy umístěte před bílé nebo šedé pozadí bez struktur.

  Doporučujeme použít objektiv AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED nebo jiný makroobjektiv a přirozené osvětlení nebo umělý světelný zdroj s vysokou hodnotou Ra (index barevného podání), jako je světelný box nebo zářivka s vysokou hodnotou CRI.

 2. V živém náhledu stiskněte tlačítko i, vyberte položku Digitalizace negativu a stiskněte tlačítko 2.

  Barvy na monitoru se převrátí. Zábleskový režim se automaticky nastaví na s; chcete-li použít blesk, vyberte jiný zábleskový režim.

 3. Vyberte typ filmu.

  Vyberte Barevné negativy nebo Černobílé negativy a stiskněte tlačítko J.

 4. Vytvořte kompozici snímku tak, abyste zachytili políčko filmového negativu.

 5. Upravte expozici.

  Stisknutím tlačítka J zobrazte možnosti pro nastavení jasu a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte expozici. Chcete-li zobrazit objekt ve vyšším zvětšení, stiskněte tlačítko X (0 Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu). Stiskněte tlačítko J pro pokračování.

 6. Exponujte.

  Stiskněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku a jeho uložení ve formátu JPEG.

Digitalizace negativu

Pro korekci prachu, škrábanců nebo nerovnoměrných barev způsobených vyblednutím filmu nejsou k dispozici žádné možnosti. Snímky jsou ukládány ve formátu JPEG, a to bez ohledu na možnost vybranou pro kvalitu obrazu; snímky pořízené při výběru možnosti JPEG se uloží se zvoleným nastavením, zatímco snímky pořízené při výběru možnosti NEF (RAW) nebo TIFF (RGB) se uloží ve formátu JPEG Jemný. Některé položky menu a funkce včetně bracketingu a posunu zaostření nejsou dostupné. Expoziční režim se nastaví na A a nelze jej změnit.