Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

f2: Anpassade kontroller (fotografering)

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj operationer som utförs i fotoläge med hjälp av linsringar och kameraknappar och kommandorattar.

 • Du kan också välja rollerna för kontrollerna på batteripaket som är anslutna till kameran.
 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ
  w [ Fn1-knapp ]
  y [ Fn2-knapp ]
  n [ Fn-knapp för vertikal fotografering ]
  V [ AF-ON-knapp ]
  k [ Protect/Fn3-knapp ]
  D [ DISP-knapp ]
  8 [ Underväljarcentrum ]
  p [ OK-knapp ]
  F [ Vertikal multiväljare mitt ]
  j [ AF-ON-knapp för vertikal fotografering ]
  z [ Videoinspelningsknapp ]
  Q [ Knapp för exponeringskompensation ]
  R [ ISO-känslighetsknapp ]
  y [ Kommandorattar ]
  S [ Lens Fn-knapp ]
  3 [ Lens Fn2-knapp ]
  S [ Objektiv Fn-ring (moturs) ]
  R [ Objektiv Fn-ring (medurs) ]
  T [ Inställningsknapp för objektivminne ]
  l [ Linskontrollring ]
 • De roller som kan tilldelas listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

  Roll Beskrivning
  A [ Förinställd fokuspunkt ]

  Genom att trycka på kontrollen väljs en förinställd fokuspunkt.

  • För att välja punkt, markera den, håll ned kontrollen och tryck på fokuslägesknappen tills fokuspunkten blinkar.
  • Separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering och för var och en av de två "höga" (stående) orienteringarna om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning a5 [ Lagra punkter efter orientering ].
  • Beteendet för den valda kontrollen kan väljas genom att trycka på 2 när [ Förinställd fokuspunkt] är markerad.

   • [ Tryck för att återkalla fokuspunkt ]: Genom att trycka på kontrollen återkallas den förinställda fokuspunkten.
   • [ Håll ned för att hämta fokuspunkt ]: Den förinställda fokuspunkten väljs medan kontrollen är intryckt. Genom att släppa kontrollen återställs den fokuspunkt som valts innan kontrollen trycktes in.
  K [ Välj mittfokuspunkt ] Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
  F [ Spara fokusposition ]

  Om du håller kontrollen intryckt sparas den aktuella fokuspositionen.

  • Den sparade positionen kan återställas med en kontroll som [ Återkalla fokusposition ] har tilldelats ("minnesåterkallning").
  • När du sparar fokuspositionen kan du välja om den kan återkallas med någon av kontrollerna som [ Hämta fokusposition ] är tilldelad ([ Spara till alla ]) eller med enbart en specifik kontroll ([ Spara individuellt ]).
  • För mer information, se "Spara och återkalla fokuspositioner" ( 0 Spara och återkalla fokuspositioner) .
  H [ Återkalla fokusposition ]

  Genom att trycka på kontrollen återkallas en fokusposition sparad med en kontroll som [ Spara fokusposition] har tilldelats.

  d [ AF-områdesläge ]

  Håll kontrollen intryckt för att välja ett förinställt AF-områdesläge. AF-områdesläget som tidigare var i kraft återställs när kontrollen släpps.

  • För att välja AF-områdesläge, tryck på 2 när [ AF-områdesläge ] är markerat.
  5 [ AF-områdesläge + AF-ON ]

  Om du håller kontrollen intryckt väljer du ett förinställt AF-områdesläge och initierar autofokus. AF-områdesläget som tidigare var i kraft återställs när kontrollen släpps.

  • För att välja AF-områdesläge, tryck på 2 när [ AF-områdesläge + AF-ON ] är markerat.
  A [ AF-ON ] Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.
  F [ Endast AF-lås ] Fokus låses när reglaget är intryckt.
  E [ AE-lås (håll) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.
  N [ AWB-lås (håll) ] Om [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans låses vitbalansen när kontrollen trycks in (vitbalanslås). Vitbalanslåset upphör inte när slutaren släpps. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
  O [ AE/AWB-lås (håll) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Vitbalansen låses också förutsatt att [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans. Exponering och vitbalanslås upphör inte när slutaren släpps. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
  D [ AE-lås (Återställ vid släpp) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringen förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång, slutaren utlöses eller standbytimern löper ut.
  C [ Endast AE-lås ] Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.
  r [ FV-lås ] Tryck på kontrollen för att låsa blixtvärdet för extra blixtenheter; tryck igen för att avbryta FV-låset.
  h [ c Inaktivera/aktivera ] Om blixten för närvarande är aktiverad, kommer den att inaktiveras medan kontrollen är intryckt. Om blixten för närvarande är avstängd, väljs synkronisering av främre ridån medan kontrollen är intryckt.
  K [ Växla FX / DX ] Tryck på kontrollen för att växla till [ DX (24×16) ] när [ FX (36×24) ] är valt för bildområde. Om du trycker på kontrollen när ett annat alternativ än [ FX (36×24) ] är valt för bildområdet väljs [ FX (36×24) ].
  a [ Reducering av fotoflimmer ] Tryck på kontrollen för att välja [ ON ] för [ Photo flicker reduction ] i fototagningsmenyn. Tryck igen för att välja [ AV ].
  q [ Förhandsgranskning ] Medan kontrollen är intryckt kommer fotograferingsdisplayen att visa hur färg, exponering och skärpedjup påverkas av aktuella fotoinställningar.
  o [ Återkalla fotograferingsfunktioner ]

  Håll ned kontrollen för att återkalla tidigare valda inställningar.

  • För att välja återkallade inställningar, tryck på 2 när [ Återkalla fotograferingsfunktioner ] är markerad.

   • Markera objekt med 1 eller 3 och tryck på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Endast objekt markerade med en bock ( M ) kommer att återkallas medan knappen hålls nedtryckt.
   • Markera objekt med 1 eller 3 och tryck på 2 för att visa alternativ. Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.
   • För att lagra aktuella kamerainställningar för senare återkallning med detta alternativ, välj [ Spara aktuella inställningar] .
  • Inställningar som slutartid och bländare kan ändras genom att hålla ned kontrollen och vrida på en kommandoratt.

   • I läge P kan du justera flexibla programinställningar.
   • Om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning b3 [ Enkel exponeringskompensation ] kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida på en kommandoratt.
  L [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ]

  Tryck på kontrollen för att återkalla tidigare lagrade inställningar för stillbildsfotografering (inklusive fotograferingsläge och mätning). Genom att trycka på kontrollen en andra gång återställs de inställningar som gällde innan lagrade inställningar återkallades.

  • För att välja återkallade inställningar, tryck på 2 när [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] är markerad. Inställningarna som kan lagras är desamma som för [ Återkalla fotograferingsfunktioner] . [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] kan dock inte användas för att spara eller återkalla inställningar för [ AF-ON ].
  • En o ikon visas på fotograferingsskärmen medan lagrade inställningar är aktiva.
  • Slutartid och bländare kan ändras genom att vrida på kommandorattarna medan lagrade inställningar är aktiva.

   • I läge P kan du justera flexibla programinställningar.
   • Om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning b3 [ Enkel exponeringskompensation ] kan exponeringskompensationen justeras genom att vrida på en kommandoratt.
  E [ Reduktion av högfrekvent flimmer ]

  Genom att trycka på kontrollen kan slutartiden finjusteras i mindre steg. Tryck på reglaget en andra gång för att återställa normal slutarhastighet.

  1 [ Gafflingsserie ]
  • Om kontrollen trycks in när ett annat alternativ än [ WB bracketing ] är valt för [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn i kontinuerligt utlösningsläge, kommer kameran att ta alla bilder i det aktuella bracketingprogrammet och upprepa bracketing-skuren medan avtryckaren är nedtryckt. I enbildsutlösningsläge avslutas fotograferingen efter den första variationen.
  • Om [ WB bracketing ] väljs för [ Auto bracketing set ] tar kameran bilder medan avtryckaren trycks ned och tillämpar vitbalansgaffling på varje bild.
  c [ Synk. släpp val ]

  När [ Synkroniserad frigöring ] är vald för [ Anslut till andra kameror ] i nätverksmenyn, eller när en trådlös fjärrkontroll används för synkroniserad frigöring, kan den valda kontrollen användas för att växla mellan fjärrutlösning och master eller synkroniserad frigöring. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den inställning som valts för Custom Setting d4 [ Sync. alternativ för släppläge ].

  • Följande alternativ är tillgängliga när [ Sync ] är valt för [ Sync. alternativ för släppläge ]:

   • [ Endast master release ] ( c ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med huvudkameran.
   • [ Endast fjärrutlösning ] ( d ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna.
  • Följande alternativ är tillgängliga när [ Ingen synkronisering ] är valt för [ Synk. alternativ för släppläge ]:

   • [ Synkroniserad frigöring ] ( 6 ): Håll kontrollen intryckt för att synkronisera utlösningarna på master- och fjärrkamerorna.
   • [ Endast fjärrutlösning ] ( d ): Håll kontrollen intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna.
  L [ Åsidosätt andra kameror ]

  Tryck på kontrollen för att på distans ta över huvudkamerarollen från en annan kamera som fungerar som en huvudkamera som styr fjärrkameror under synkroniserad frigivning.

  • Det här alternativet träder i kraft när flera kameror i samma grupp har utsetts som masters med [ Anslut till andra kameror] i nätverksmenyn.
  • Det kan inte användas för att främja kameror som fungerar i fjärrrollen till rollen som huvudkamera.
  4 [ + RAW ]
  • Om ett JPEG eller HEIF-alternativ för närvarande är valt för bildkvalitet, kommer " RAW " att visas i fotograferingsdisplayen och en NEF ( RAW )-kopia spelas in med nästa bild som tas efter att kontrollen har tryckts in. Den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs när du tar bort fingret från avtryckaren eller trycker på kontrollen igen och avbryter [ + RAW ].
  • NEF ( RAW )-kopior spelas in med de inställningar som för närvarande är valda för [ RAW -inspelning ] i fototagningsmenyn.
  L [ Tyst läge ] Tryck på kontrollen för att aktivera tyst läge. Tryck igen för att avaktivera.
  M [ Cycle live view info display ] Tryck på kontrollen för att växla mellan fotograferingsskärmen. Typen och innehållet på de tillgängliga skärmarna kan väljas med hjälp av anpassade inställningar d17 [ Anpassad bildskärmsbild ] och d18 [ Anpassad bildvisning i sökare ].
  b [ Live view info display off ] Tryck på kontrollen för att dölja ikoner och annan information i fotograferingsdisplayen. Tryck igen för att visa.
  b [ Ramrutnät ] Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät. För att dölja rutnätet, tryck på kontrollen igen. Visningstypen kan väljas med Custom Setting d15 [ Grid type ].
  p [ Zooma på/av ] Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck igen för att avbryta zoomen.
  D [ Virtuell horisont ] Tryck på kontrollen för att aktivera den virtuella horisonten. Tryck igen för att dölja displayen. Visningstypen kan väljas med anpassad inställning d16 [ Virtuell horisonttyp ].
  k [ Starlight view (foto Lv) ] Tryck på kontrollen för att slå på stjärnljusvyn. Tryck igen för att avsluta stjärnljusvyn.
  m [ Visningsläge (foto Lv) ] Tryck på kontrollen för att växla det valda alternativet för anpassad inställning d8 [ Visningsläge (foto Lv) ] från [ Visa effekter av inställningar ] till [ Justera för enkel visning ] eller vice versa .
  W [ Focus peaking display ] Tryck på kontrollen en gång för att aktivera fokusering när MF är valt för fokusläge. Tryck igen för att avsluta fokustopp.
  O [ MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".
  3 [ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
  K [ Uppspelning ] Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
  l [ Filtrerad uppspelning ] Tryck på kontrollen för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  N [ Filtrerad uppspelning (välj kriterier) ] Tryck på kontrollen för att hoppa till [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  e [ Samma som AF-ON-knapp ] Kontrollen utför den roll som för närvarande är vald för AF-ON- knappen.
  n [ Fotograferingsmenybank ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en fotograferingsmenybank.
  v [ Fotograferingsläge ] Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett fotograferingsläge.
  J [ Välj bildområde ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde.
  8 [ Bildkvalitet/storlek ] Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett alternativ för bildkvalitet och underkommandoratten för att välja bildstorlek.
  m [ Vitbalans ] För att välja ett vitbalansalternativ, håll nere kontrollen och vrid på huvudkommandoratten. Vissa alternativ erbjuder underalternativ som kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  h [ Ställ in Picture Control ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en Picture Control .
  g [ Ställ in Picture Control (HLG) ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en HLG Picture Control .
  y [ Active D-Lighting ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting.
  h [ Mjukgörande hud ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mjukare hud.
  i [ Stående visningsbalans ]

  Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett stående läge för intrycksbalans.

  w [ Mätning ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
  I [ Blixtläge/kompensation ] Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett blixtläge och den sekundära kommandoratten för att justera blixteffekten.
  v [ Release mode ] Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett frigöringsläge. Alternativ för det valda läget, om några, kan väljas genom att hålla ned kontrollen och vrida underkommandoratten.
  z [ Fokusläge/AF-områdesläge ] Håll kontrollen intryckt och vrid huvudinställningsratten för att välja fokusläge, underkommandoratten för att välja AF-områdesläge.
  t [ Automatisk variation ] Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder och den sekundära kommandoratten för att välja variationssteg eller aktiv D-Lighting-mängd.
  $ [ Flera exponeringar ] Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att välja antalet bilder.
  2 [ HDR-överlägg ] Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att justera HDR-styrkan.
  a [ Kontrolllås ]
  • Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att låsa slutartiden (lägena S och M ). För att låsa bländaren (lägena A och M ), tryck på reglaget och vrid på underkommandoratten.
  • För att låsa val av fokuspunkt, håll ned kontrollen medan du använder multiväljaren för att välja fokuspunkt.
  v [ 1 steg spd/bländare ]

  Gör justeringar av slutartid och bländare i steg om 1 EV, oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ].

  • I lägena S och M kan slutartiden justeras i steg om 1 EV genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på huvudkommandoratten.
  • I lägena A och M kan bländaren justeras i steg om 1 EV genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på underkommandoratten.
  w [ Välj nummer utan CPU-objektiv ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett linsnummer som sparats med alternativet [ Non-CPU lens data ] i inställningsmenyn.
  X [ Fokus (M/A) ] Autofokus kan åsidosättas genom att vrida linskontrollringen (autofokus med manuell överstyrning). Kontrollringen kan användas för manuell fokus när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.
  q [ Bländare ] Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.
  E [ Exponeringskompensation ] Justera exponeringskompensationen antingen genom att hålla ned kontrollen och vrida en kommandoratt eller genom att vrida linskontrollringen.
  9 [ ISO-känslighet ] Justera ISO-känsligheten antingen genom att hålla ned kontrollen och vrida en kommandoratt eller genom att vrida linsens kontrollring.
  t [ Bländare (öppen) ] Vrid objektivets Fn-ring moturs för att vidga objektivets bländare. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Aperture (stäng) ] väljs för [ Lins Fn-ring (medurs) ].
  q [ Bländare (stäng) ] Vrid objektivets Fn-ring medurs för att minska objektivets bländare. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Aperture (open) ] väljs för [ Lens Fn-ring (motsols) ].
  i [ Exponeringskompensation + ] Vrid objektivets Fn-ring medurs för ökad exponeringskompensation. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation − ] väljs för [ Lins Fn-ring (moturs) ].
  h [ Exponeringskompensation − ] Vrid objektivets Fn-ring moturs för att minska exponeringskompensationen. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation + ] väljs för [ Objektiv Fn-ring (medurs) ].
  B [ ISO-känslighet (öka) ] Vrid objektivets Fn-ring medurs för att öka ISO-känsligheten. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ ISO-känslighet (minska) ] är valt för [ Objektiv Fn-ring (moturs) ].
  C [ ISO-känslighet (minska) ] Vrid objektivets Fn-ring moturs för att minska ISO-känsligheten. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ ISO-känslighet (öka) ] är valt för [ Objektiv Fn-ring (medurs) ].
  [ Ingen ] Kontrollen har ingen effekt.

Kommandorattar

Följande roller kan tilldelas kommandorattarna. För att visa alternativ, markera objekt och tryck på 2 .

Roll Beskrivning
[ Exponeringsinställning ] Vänd om rollerna för huvud- och underkommandorattarna i valda lägen. Tryck på 4 eller 2 för att markera ett läge och på 1 eller 3 för att byta roll.
[ Val av fokus/AF-områdesläge ] Byt roller genom att vrida på huvud- och underkommandoratten medan fokuslägesknappen är nedtryckt.
[ Underkommandorattens zoomroll ]

Välj den roll som spelas av underkommandoratten i zoomdisplayen.

 • Välj [ Exponeringsinställning ] för att ändra den roll som den sekundära kommandoratten spelar i varje läge.
 • Välj [ Zoom ] för att använda den sekundära kommandoratten för att zooma in eller ut.

Spara och återkalla fokuspositioner

Du kan spara den aktuella fokuspositionen genom att trycka och hålla ned en anpassad kontroll som du har tilldelat [ Spara fokusposition] . Den sparade fokuspositionen kan omedelbart återställas genom att trycka på en anpassad kontroll tilldelad [ Återkalla fokusposition ] ("minnesåterkallning"). Detta kan vara användbart om du ofta återvänder till motiv på ett fast fokusavstånd.

 • [ Återkalla fokusposition ] kan tilldelas flera kontroller. Fokuspositioner som sparats genom att välja [ Spara till alla ] för [ Spara fokusposition ] kan återkallas med någon av de tilldelade kontrollerna. De som sparats genom att välja [ Spara individuellt ] för [ Spara fokusposition ] kan istället endast återkallas via en specifik kontroll.
 • Fokuspositioner kan sparas i valfritt fokusläge.
 • Det lagrade avståndet återställs dock när objektivet tas bort.

Varningar: Spara och återkalla fokuspositioner

 • Fokuspositioner kan inte sparas medan fotograferingsinformation visas.
 • Fokuspositionen som väljs när ett lagrat värde återkallas kan skilja sig från den sparade positionen på grund av förändringar i omgivningstemperaturen.
 • Ändringar av zoom efter att en fokusposition har sparats tenderar att ändra den valda positionen när värdet återkallas.

"Spara till alla"

 1. Tilldela [ Återkalla fokusposition ] till en kontroll.

  Upprepa detta steg för var och en av kontrollerna du tänker använda för minneshämtning.

 2. Välj en annan kontroll i den anpassade kontrolllistan och, när du uppmanas att välja en roll, markera [ Spara fokusposition] och tryck på 2 .

  Spara alternativ kommer att visas.

 3. Markera [ Spara till alla ] och tryck på J

 4. Fokusera på önskat motiv i fotograferingsfönstret och tryck och håll ned kontrollen som [ Spara fokusposition] är tilldelad.

  En F -ikon visas på fotograferingsskärmen om åtgärden lyckas.

 5. Tryck på någon av kontrollerna som [ Återkalla fokusposition ] tilldelades i steg 1.

  • Den sparade fokuspositionen återställs.
  • Även om [ Återkalla fokusposition ] kan tilldelas flera kontroller, kommer samma fokusposition att återställas oavsett vilken kontroll som används.
  • Om du håller en kontroll till vilken [ Återkalla fokusposition ] är tilldelad aktiveras manuell fokus ( MF ), och kameran fokuserar inte om om avtryckaren trycks ned halvvägs medan kontrollen är nedtryckt.

"Spara individuellt"

 1. Tilldela [ Återkalla fokusposition ] till flera kontroller.

 2. Välj en annan kontroll i den anpassade kontrolllistan och, när du uppmanas att välja en roll, markera [ Spara fokusposition] och tryck på 2 .

  Spara alternativ kommer att visas.

 3. Markera [ Spara individuellt ] och tryck på J

 4. Fokusera på önskat motiv i fotograferingsfönstret och tryck och håll ned kontrollen som [ Spara fokusposition] är tilldelad.

  En F -ikon blinkar på fotograferingsdisplayen.

 5. Tryck på knappen du tänker använda för att återkalla fokuspositionen sparad i steg 4.

  • Av kontrollerna som [ Återkalla fokusposition ] tilldelades i steg 1, tryck på den kontroll som du tänker använda för att återkalla fokuspositionen som sparats i steg 4.
  • Ett meddelande visas i fotograferingsdisplayen om åtgärden lyckas.
  • Upprepa steg 4 till 5 för att spara ytterligare fokuspositioner till de andra kontrollerna som [ Återkalla fokusposition] är tilldelad.

 6. Tryck på reglaget för önskad fokusposition.

  • Fokuspositionen som sparats till kontrollen i fråga kommer att återställas.
  • Om du håller en kontroll till vilken [ Återkalla fokusposition ] är tilldelad aktiveras manuell fokus ( MF ), och kameran fokuserar inte om om avtryckaren trycks ned halvvägs medan kontrollen är nedtryckt.