Parinkite tono aukštį ir garsumą, taikomą garsiniam signalui, kuris suskamba toliau nurodytais atvejais: fotoaparatui sufokusavus vaizdą, kai įjungta vienkartinio pagalbinio AF funkcija (AF-S arba fotoaparato automatiškai parinkta vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkcija, jei įjungtas režimas AF-A), užfiksavus židinį, kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą; kol atleidimo laikmatis skaičiuoja laiką atgal įjungus automatinio laikmačio arba uždelsto nuotolinio atleidimo režimą (0 Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3))); kai fotografuojama įjungus greitojo veikimo nuotolinį arba nuotolinio veidrodžio pakėlimo režimą (0 Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3))); kai nuspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas esant įdėtai atminties kortelei, kuri apsaugota nuo įrašymo; kai fotografuojant pakėlus veidrodį antrą kartą paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas; kai pasibaigia fotografavimas dideliais intervalais; kai tekstui įvesti liečiama jutikliniame ekrane rodoma klaviatūra (0 Teksto įvedimas). Atminkite: kad ir kokia būtų nustatyta parinktis, garsinis signalas neskamba filmuojant arba įjungus bet kurį tylųjį užrakto atleidimo režimą (režimas Q arba Qc). Garsinis signalas neskamba, kai fotoaparatas sufokusuoja vaizdą naudodamas vienkartinį pagalbinį AF, jei nustatyta pasirinktinio nustatymo a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas), 0 a2: AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)) parinktis Release (atleidimas).

Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas)

Nustatykite parinktį Off (touch controls only) (išjungta (tik jutikliniai valdikliai)), jei norite nutildyti tik tuos garsus, kuriuos fotoaparatas skleidžia reaguodamas į jutiklinio ekrano valdiklių naudojimą, arba nustatykite parinktį Off (išjungta), jei norite nutildyti visus garsus. Jei nustatyta parinktis yra ne Off (išjungta), informaciniame ekrane rodoma piktograma c.

Volume (garsumas)

Suderinkite garsinio signalo garsumą.

Pitch (tono aukštis)

Parinkite garsinio signalo tono aukštį High (aukštas) arba Low (žemas).

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)