Valg af fokustilstand

Drej fokusindstillingsvælgeren til AF for at vælge autofokus eller til M for at vælge manuel fokus.

Under søgerfotografering fokuserer kameraet ved hjælp af 51 fokuspunkter.

Autofokustilstand

Vælg, hvordan kameraet fokuserer i autofokustilstand.

Søgerfotografering

Mulighed

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF-A

[ AF-tilstand auto-skift ]

Kameraet bruger AF-S, når du fotograferer stationære motiver, og AF-C, når du fotograferer motiver, der er i bevægelse.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Enkelt AF ]

Til stationære emner. Fokus låses, når udløserknappen trykkes halvt ned. Ved standardindstillinger kan lukkeren kun udløses, når fokusindikator ( I ) vises ( fokusprioritet ).

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF-C

[ Kontinuerlig AF ]

Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt ned; Hvis motivet bevæger sig, aktiverer kameraet forudsigende fokussporing for at forudsige den endelige afstand til motivet og justere fokus efter behov. Ved standardindstillinger kan lukkeren udløses, uanset om motivet er i fokus ( udløserprioritet ).

Prædiktiv fokussporing

Hvis AF-C er valgt til AF-tilstand, eller hvis AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C , starter kameraet forudsigende fokussporing, hvis motivet bevæger sig mod eller væk fra kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, eller der trykkes på AF-ON- knappen. Dette gør det muligt for kameraet at spore fokus, mens det forsøger at forudsige, hvor motivet vil være, når lukkeren udløses.

Live View fotografering

Mulighed

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF-A

[ AF-tilstand auto-skift ]

Kameraet vælger automatisk AF‑S, når motivet er stillestående, og AF‑C, når motivet er i bevægelse.

 • Denne mulighed er kun tilgængelig under stillfotografering.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Enkelt AF ]

Til stationære emner. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vil fokuspunktet skifte fra rødt til grønt; fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt.

 • Ved standardindstillinger kan lukkeren kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere (fokusprioritet).

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF-C

[ Kontinuerlig AF ]

Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt ned; hvis motivet bevæger sig, vil kameraet forudsige den endelige afstand til motivet og justere fokus efter behov.

 • Ved standardindstillinger kan lukkeren udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet).

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerAF-F

[ Fuldtids-AF ]

Kameraet justerer kontinuerligt fokus som reaktion på motivets bevægelse eller ændringer i kompositionen. Når udløserknappen trykkes halvt ned, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses.

 • Denne mulighed er kun tilgængelig under optagelser.

Valg af autofokustilstand

For at vælge autofokustilstand skal du holde AF-tilstandsknappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • Under søgerfotografering vises den valgte AF-tilstand i kontrolpanelet og i søgeren.

 • Under live view-fotografering og filmoptagelse vises den valgte AF-tilstand på skærmen.

AF-områdetilstand

Vælg, hvordan kameraet vælger fokuspunktet for autofokus.

Søgerfotografering

Mulighed

Beskrivelse

[ Enkeltpunkts AF ]

Vælg fokuspunktet ( Valg af fokuspunkt ); kameraet vil kun fokusere på motivet i det valgte fokuspunkt. Brug med stationære motiver.

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ]/[ Dynamisk område AF (21 punkter) ]/ [ Dynamisk område AF (51 punkter) ]

Vælg fokuspunktet. I fokustilstandene AF-A og AF-C vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter, hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt. Antallet af fokuspunkter varierer med den valgte tilstand:

 • [ Dynamisk område AF (9 point) ]: Vælg, hvornår der er tid til at komponere billedet, eller når du fotograferer motiver, der bevæger sig forudsigeligt (f.eks. løbere eller racerbiler på en bane).

 • [ Dynamisk område AF (21 point) ]: Vælg, når du fotograferer motiver, der bevæger sig uforudsigeligt (f.eks. spillere til en fodboldkamp).

 • [ Dynamisk område AF (51 punkter) ]: Vælg, når du fotograferer motiver, der bevæger sig hurtigt og ikke nemt kan indrammes i søgeren (f.eks. fugle).

[ 3D-sporing ]

Vælg fokuspunktet. Mens udløserknappen trykkes halvt ned i AF-A- og AF-C- fokustilstande, vil kameraet bruge alle 51 fokuspunkter til at spore motiver, der forlader det valgte punkt, og vælge nye punkter efter behov.

 • Bruges til hurtigt at komponere billeder med motiver, der bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (f.eks. tennisspillere).

 • Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne fingeren fra udløserknappen og komponere billedet igen med motivet i det valgte fokuspunkt.

[ Gruppeområde AF ]

Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe fokuspunkter valgt af brugeren, hvilket reducerer risikoen for, at kameraet fokuserer på baggrunden i stedet for på hovedmotivet.

 • Bruges til snapshots eller fotos af motiver i bevægelse, som er svære at indramme ved hjælp af indstillingen [ Single-point AF ].

 • Ansigtsgenkendelse er aktiveret. Kameraet prioriterer alle ansigter, der bliver registreret.

[ Auto-område AF ]

Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunktet.

 • Hvis der registreres et ansigt, vil kameraet prioritere portrætmotivet (ansigtsgenkendelse AF). Dette lader dig koncentrere dig om komposition og ansigtsudtryk, selvom dit motiv er i bevægelse ( Ansigts-/øjengenkendelse AF ).

 • Brug ved lejligheder, hvor du ikke har tid til selv at vælge fokuspunktet, til portrætter eller snapshots og andre øjeblikkelige billeder.

 • Når AF-S er valgt til autofokustilstand, fremhæves de aktive fokuspunkter kortvarigt, efter at kameraet har fokuseret. Når AF-C er valgt, eller når AF-A er valgt, og billeder tages med AF-C , vises kun hovedfokuspunktet.

AF-områdetilstand

AF-områdetilstand vises i kontrolpanelet og søgeren.

AF-områdetilstand

Kontrolpanel

Søger

Visning af søgerens fokuspunkt (under valg)

[ Enkeltpunkts AF ]

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ] *

[ Dynamisk område AF (21 punkter) ] *

[ Dynamisk område AF (51 punkter) ] *

[ 3D-sporing ]

[ Gruppeområde AF ]

[ Auto-område AF ]

 • Kun aktivt fokuspunkt vises i søgeren. De resterende fokuspunkter giver information til at hjælpe med at fokusere.

3D-sporing

Når [ 3D-sporing ] er valgt til AF-områdetilstand, gemmer kameraet farverne i området omkring fokuspunktet i det øjeblik, udløserknappen trykkes halvt ned. Derfor giver 3D-sporing muligvis ikke de ønskede resultater med motiver, der ligner baggrunden i farve, eller som optager et meget lille område af billedet.

Hurtigt fokuspunktvalg

For hurtigere valg af fokuspunkt skal du vælge [ Hvert andet punkt ] for brugerdefineret indstilling a6 [ Fokuspunkter brugt ] for kun at bruge en fjerdedel af de tilgængelige fokuspunkter.

AF‑S/AF‑I telekonvertere

Hvis [ 3D-tracking ] eller [ Auto-area AF ] er valgt til AF-områdetilstand, når der bruges en AF-S/AF-I telekonverter, vil [ Single-point AF ] automatisk blive valgt ved kombinerede blændeåbninger, der er langsommere end f/ 5.6.

Live View fotografering

Mulighed

Beskrivelse

3

[ Punkt AF ]

Anbefales til optagelser, der involverer statiske motiver, såsom bygninger, produktfotografering i studiet eller nærbilleder. Bruges til præcis fokus på et valgt sted i billedet, der er mindre end fokuspunktet for [ Enkeltpunkts AF ]. Denne indstilling er kun tilgængelig, når AF‑S er valgt til AF-tilstand under stillfotografering. Fokusering kan være langsommere end med [ Enkeltpunkts AF ].

d

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Brug med stationære motiver.

f

[ Bredt område AF (S) ]

Hvad angår [ Enkeltpunkts-AF ], bortset fra at kameraet fokuserer på et bredere område, er fokusområderne for [ Wide-area AF (L) ] større end dem for [ Wide-area AF (S) ]. Bruges til snapshots eller fotos af motiver i bevægelse, der er svære at indramme ved hjælp af [ Enkeltpunkts-AF ], eller under filmoptagelse for jævn fokus, når du tager panorerings- eller vippebilleder eller filmer motiver i bevægelse. Hvis det valgte fokusområde indeholder motiver i forskellige afstande fra kameraet, vil kameraet tildele prioritet til det nærmeste motiv.

g

[ Bredt område AF (L) ]

e

[ Dynamisk område AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter.

 • Bruges til fotografier af atleter og andre aktive motiver, der er svære at indramme ved hjælp af [ Single-point AF ].

 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når AF‑A eller AF‑C er valgt til autofokustilstand under stillfotografering.

h

[ Auto-område AF ]

Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokusområdet.

 • Brug ved lejligheder, hvor du ikke selv har tid til at vælge fokuspunktet, til portrætter eller til snapshots og andre øjeblikkelige billeder.

 • Hvis et portrætmotiv registreres under live view-fotografering, vil en ravfarvet kant, der angiver fokuspunktet, vises rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vises den gule ramme i stedet omkring et øje (ansigts-/øjengenkendelses-AF). Dette frigør dig til at koncentrere dig om komposition og dit motivs udtryk, når du fotograferer aktive portrætmotiver ( Ansigts-/øjengenkendelse AF ).

 • Emnesporing ( Motivsporing AF ) kan aktiveres ved at trykke på J knappen.

Brug af autofokus i Live View
 • Kameraet kan muligvis ikke fokusere, hvis:

  • Motivet indeholder linjer parallelt med rammens lange kant

  • Motivet mangler kontrast

  • Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke

  • Fokuspunktet inkluderer spotbelysning om natten eller et neonskilt eller en anden lyskilde, der ændrer lysstyrke

  • Flimmer eller bånd vises under lysstofrør, kviksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning

  • Der anvendes et kryds (stjerne) filter eller andet specialfilter

  • Motivet virker mindre end fokuspunktet

  • Motivet er domineret af regulære geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber)

  • Motivet bevæger sig

 • Skærmen kan blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer.

 • Fokuspunktet kan nogle gange blive vist i grønt, når kameraet ikke er i stand til at fokusere.

 • Brug et AF‑S- eller AF‑P-objektiv. De ønskede resultater opnås muligvis ikke med andre objektiver eller telekonvertere.

s : Center Fokuspunkt

I alle AF-områdetilstande undtagen [ Auto-område AF ] vises en prik i fokuspunktet, når det er i midten af billedet.

Hurtigt fokuspunktvalg

For hurtigere valg af fokuspunkt skal du vælge [ Hvert andet punkt ] for brugerdefineret indstilling a6 [ Focus points used ] for kun at bruge en fjerdedel af de tilgængelige fokuspunkter (antallet af tilgængelige punkter for [ Pinpoint AF ] og [ Wide-area AF ( L) ] ændres ikke).

Valg af en AF-områdetilstand

For at vælge AF-områdetilstand skal du holde AF-tilstandsknappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

 • Under søgerfotografering vises den valgte AF-områdetilstand i kontrolpanelet og i søgeren.

 • Under live view-fotografering og -optagelse vises den valgte AF-områdetilstand på skærmen.

Ansigts-/øjengenkendelses-AF

Når [ Auto-område-AF ] er valgt til AF-område-tilstand, har du mulighed for at aktivere ansigtsgenkendelses-AF, så kameraet kan registrere ansigter på menneskelige portrætmotiver. Ansigts-/øjengenkendelse AF, hvor kameraet registrerer både ansigter og øjne, er tilgængelig under live view-fotografering. Ansigts- og øjengenkendelses-AF kan konfigureres ved hjælp af brugerdefineret indstilling a5 [ Auto-AF-ansigts-/øjengenkendelse ].

Søgerfotografering

 • Hvis [ Ansigts- og øjengenkendelse til ] eller [ Ansigtsgenkendelse til ] er valgt, vil kameraet tildele fokusprioritet til ansigterne på alle portrætmotiver, det registrerer.

 • Hvis motivet ser væk, efter at deres ansigt er registreret, flyttes fokuspunktet for at spore deres bevægelse.

 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J knappen.

Live View fotografering

 • Hvis [ Ansigts- og øjengenkendelse til ] er valgt, og der registreres et portrætmotiv, vises en gul kant, der angiver fokuspunktet, rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne under live view-fotografering, vil rammen i stedet blive vist omkring det ene eller det andet af deres øjne.

 • Ansigter, der registreres, når [ Ansigtsgenkendelse til ] er valgt, er på samme måde angivet med en gul kant.

 • Hvis AF-S er valgt til AF-tilstand, eller hvis AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-S , bliver fokuspunktet grønt, når kameraet fokuserer.

 • Hvis der registreres mere end ét portrætmotiv eller mere end ét øje, vises e og f ikonerne på fokuspunktet, og du vil være i stand til at placere fokuspunktet over et andet ansigt eller øje ved at trykke på 4 eller 2 .

 • Hvis motivet ser væk, efter at deres ansigt er registreret, flyttes fokuspunktet for at spore deres bevægelse.

 • Under afspilning kan du zoome ind på det ansigt eller øje, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Ansigts-/øjengenkendelses-AF
 • Øjenregistrering er ikke tilgængelig under filmoptagelse.

 • Øjen- og ansigtsgenkendelse fungerer muligvis ikke som forventet, hvis:

  • motivets ansigt fylder en meget stor eller meget lille del af rammen,

  • motivets ansigt er for stærkt eller for dårligt oplyst,

  • motivet har briller eller solbriller på,

  • motivets ansigt eller øjne er skjult af hår eller andre genstande, eller

  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.

Motivsporing AF

Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdetilstand under livevisning, kan du trykke på J at aktivere fokussporing. Fokuspunktet vil ændre sig til et sigtemiddel; anbring trådkorset over målet, og tryk på AF-ON- knappen, eller tryk på J igen for at starte sporingen. Fokuspunktet vil spore det valgte motiv, mens det bevæger sig gennem rammen. J en tredje gang for at afslutte sporingen. Tryk på knappen W ( Y ) for at afslutte motivsporingstilstand.

Emnesporing

Kameraet kan muligvis ikke spore motiver, hvis de bevæger sig hurtigt, forlader rammen eller skjules af andre genstande, ændrer sig synligt i størrelse, farve eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for mørke eller lignende i farve eller lysstyrke til baggrunden.

Valg af fokuspunkt

Bortset fra når [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand, kan fokuspunktet vælges manuelt, hvilket gør det muligt at komponere billeder med motivet placeret næsten hvor som helst i rammen.

 1. Fortryd fokusvælgerlåsen.

  Drej fokusvælgerlåsen til I .

 2. Brug multivælgeren til at vælge fokuspunktet, mens standby-timeren er tændt.

  • Under søgerfotografering kan du vælge mellem 51 fokuspunkter.

  • Under live view kan fokuspunktet placeres hvor som helst i billedet.

  • Det midterste fokuspunkt kan vælges ved at trykke på J .

  • Fokusvælgerlåsen kan drejes til den låste ( L ) position efter valg for at forhindre, at det valgte fokuspunkt ændres, når der trykkes på multivælgeren.

Fokuslås

Hvis dit motiv ikke vil være i det valgte fokuspunkt i den endelige komposition, eller hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere på det valgte motiv, skal du trykke på A knappen for at låse fokus i den ønskede afstand, før du omkomponerer billedet ( Fokuslås ).

Få gode resultater med autofokus

Kameraet kan muligvis ikke fokusere under de betingelser, der er angivet nedenfor, i hvilket tilfælde udløseren kan være deaktiveret, eller billeder kan være ude af fokus, sidstnævnte er et resultat af, at kameraet enten viser fokusindikatoren ( I ) - eller, i live view, viser fokuspunktet i grønt – når motivet ikke er i fokus. Fokuser manuelt, eller brug fokuslås til at fokusere på et andet motiv på samme afstand.

 • Der er ringe kontrast mellem motivet og baggrunden, som det kan være tilfældet, hvis motivet er fotograferet mod en væg uden træk, eller baggrunden har samme farve som motivet.

 • Fokuspunktet indeholder objekter i forskellige afstande fra kameraet, som det kan være tilfældet, hvis motivet er inde i et bur.

 • Motivet er domineret af regulære geometriske mønstre, såsom rækkerne af vinduer i en skyskraber.

 • Fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke, som det kan være tilfældet, hvis motivet er halvt i skyggen.

 • Baggrundsobjekter fremstår større end hovedmotivet, som det kan være tilfældet, hvis en bygning er i rammen bag motivet.

 • Emnet rummer mange fine detaljer, som det kan være tilfældet, når emnet er en blomstermark.

Manuel fokus

Manuel fokus er tilgængelig for objektiver, der ikke understøtter autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke giver de ønskede resultater.

 • AF-objektiver : Indstil objektivets fokusfunktionskontakt (hvis den findes) og kameraets fokusfunktionsvælger til M .

 • Manuelle fokusobjektiver : Fokuser manuelt.

For at fokusere manuelt skal du justere objektivets fokusring, indtil billedet, der vises på det klare matte felt i søgeren, er i fokus.

AF-objektiver

Brug ikke AF-objektiver med objektivets fokusfunktionskontakt indstillet til M og kameraets fokusfunktionsvælger indstillet til AF . Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kameraet eller objektivet. Dette gælder ikke AF‑S- og AF‑P-objektiver, som kan bruges i M- tilstand uden at indstille kameraets fokusfunktionsvælger til M .

Den elektroniske afstandsmåler

Fokusindikatorerne ( I ) i søgeren og skærmen kan bruges til at bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er i fokus.

 • Fokusindikatorer ( I ) vises, når motivet er i fokus.

  Fokusindikator

  Status

  (stabil)

  Motivet er i fokus.

  (stabil)

  Fokuspunktet er foran motivet.

  (stabil)

  Fokuspunktet er bag motivet.

  (stabil)

  Kameraet kan ikke fokusere.

 • Bemærk, at med de motiver, der er angivet i "Få gode resultater med autofokus" ( Få gode resultater med autofokus ), kan fokusindikatoren ( I ) nogle gange blive vist, når motivet ikke er i fokus. Bekræft fokus i søgeren, før du optager. Under live view kan du kontrollere fokus ved at zoome ind på visningen gennem objektivet.

 • Et stativ anbefales, hvis du oplever problemer med at fokusere.

AF‑P-objektiver

Når et AF-P-objektiv bruges i manuel fokustilstand, blinker fokusindikatoren i søgeren (eller i live view, vil fokuspunktet blinke på skærmen) for at advare om, at man fortsætter med at dreje fokusringen i den aktuelle retning vil ikke bringe motivet i fokus.

Focal Plane Mark og Flange-back distance

Fokusafstanden måles fra brændplansmærket ( E ) på kamerahuset, som viser placeringen af brændplanet inde i kameraet ( q ). Brug dette mærke, når du måler afstanden til dit motiv til manuel fokus eller makrofotografering. Afstanden mellem brændplanet og objektivmonteringsflangen er kendt som "flange-back-afstanden" ( w ). På dette kamera er flange-bagafstanden 46,5 mm (1,83 tommer).

Fokus peaking

Hvis fokusering er aktiveret ved hjælp af brugerdefineret indstilling d11 [ Peaking highlights ], vil objekter, der er i fokus, blive vist med farvede konturer, der vises, når fokus justeres manuelt under live view. Bemærk, at tophøjdepunkter muligvis ikke vises, hvis kameraet ikke er i stand til at registrere konturer, i hvilket tilfælde fokus kan kontrolleres ved at zoome ind på visningen gennem objektivet i displayet.