Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

Batteri/skærm

Kameraet er tændt, men reagerer ikke:
 • Vent på, at optagelsen og andre handlinger er afsluttet.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du slukke for kameraet.

 • Hvis kameraet ikke slukker, skal du fjerne og sætte batteriet i igen.

 • Hvis du bruger en AC-adapter, skal du afbryde og tilslutte AC-adapteren igen.

  • Alle data, der i øjeblikket optages, vil gå tabt.

  • Data, der allerede er blevet registreret, påvirkes ikke af fjernelse eller frakobling af strømkilden.

Søgeren er ude af fokus:
 • Drej dioptrijusteringskontrollen for at justere søgerens fokus.

 • Hvis justering af søgerfokus ikke løser problemet, skal du indstille autofokustilstanden til AF-S og AF-områdetilstanden til [ Enkeltpunkts-AF ]. Vælg derefter det midterste fokuspunkt, vælg et motiv med høj kontrast, og fokusér ved hjælp af autofokus. Med kameraet i fokus skal du bruge dioptrijusteringskontrollen til at bringe motivet i klart fokus i søgeren.

 • Hvis det er nødvendigt, kan søgerens fokus justeres yderligere ved hjælp af valgfri korrigerende linser.

Søgeren er mørk:

Er batteriet opladet? Søgeren kan blive svag, hvis batteriet er opbrugt eller ikke er isat.

Displayet i søgeren, kontrolpanelet eller skærmen slukkes uden varsel:

Vælg længere forsinkelser for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ] eller c4 [ Forsinkelse af skærm slukket ].

Displayet i kontrolpanelet eller søgeren er svagt og reagerer ikke:

Svartider og lysstyrke på disse skærme varierer med temperaturen.

Mønstre vises i søgeren:

Søgerdisplayet kan blive rødt, når et fokuspunkt er fremhævet, men dette er normalt for denne type søger og indikerer ikke en funktionsfejl.

Skydning

Kameraet tager tid at tænde:

Der vil være brug for mere tid til at finde filer, hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal filer eller mapper.

Lukkeren kan ikke udløses:
 • Er der isat et hukommelseskort, og er der i så fald ledig plads?

 • Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?

 • Vises fokusindikatoren ( I )?

 • Når et CPU-objektiv af en anden type end G eller E er monteret, kan lukkeren ikke udløses, medmindre blænderingen er låst ved minimum blænde (det højeste f-tal). Hvis B vises i kontrolpanelet, skal du vælge [ Blændering ] for brugerdefineret indstilling f5 [ Tilpas kommandohjul ] > [ blændeindstilling ] og justere blænden ved hjælp af objektivets blændering.

 • Hvis du valgte tilstand S efter at have valgt en lukkerhastighed på A (bulb) eller % (tid) i tilstand M , skal du vælge en anden lukkerhastighed.

 • Er [ Release locked ] valgt for [ Slot empty release lock ] i opsætningsmenuen?

Kameraet reagerer langsomt på udløserknappen:

Vælg [ Fra ] for brugerdefineret indstilling d4 [ Eksponeringsforsinkelse ].

Burst-optagelse er ikke tilgængelig:

Burst-optagelse kan ikke bruges sammen med HDR.

Billeder er ude af fokus:
 • Er kameraet i manuel fokustilstand? For at aktivere autofokus skal du dreje fokusfunktionsvælgeren til AF .

 • Autofokus fungerer ikke godt under følgende forhold. I disse tilfælde skal du bruge manuel fokus eller fokuslås. Autofokus fungerer ikke godt, hvis: der er ringe eller ingen kontrast mellem motivet og baggrunden, fokuspunktet indeholder objekter i forskellige afstande fra kameraet, motivet er domineret af regulære geometriske mønstre, fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke , vises baggrundsobjekter større end motivet, eller motivet indeholder mange fine detaljer.

Bippet lyder ikke:
 • Der lyder ikke et bip, når AF-C er valgt til autofokustilstand, eller AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C .

 • Vælg en anden indstilling end [ Fra ] for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i opsætningsmenuen.

Hele spektret af lukkertider er ikke tilgængeligt:

Brug af en blitz begrænser rækkevidden af tilgængelige lukkertider. Flashsynkroniseringshastighed kan indstilles til værdier på 1/200 1/60 sek . ved at bruge brugerdefineret indstilling e1 [ Flashsynkroniseringshastighed ]. Når du bruger flashenheder, der understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering, skal du vælge [ 1/200 s (Auto FP) ] for at få et komplet udvalg af lukkertider.

Fokus låses ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned:

Hvis AF-C er valgt til autofokustilstand, eller AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C , kan fokus låses ved hjælp af A knappen.

Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt:
 • Er fokusvælgerlåsen i L- positionen (låst)?

 • Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt, når [ Automatisk AF-område ] er valgt for AF-områdetilstand.

 • Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt i afspilningstilstand, eller når menuer er i brug.

 • Er standby-timeren udløbet? For at aktivere valg af fokuspunkt skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Billedstørrelsen kan ikke ændres:

[ Billedkvalitet ] indstillet til [ NEF ( RAW ) ].

Kameraet er langsomt til at optage billeder:

Er [ Til ] valgt for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen?

"Støj" (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) vises på billeder:
 • For at reducere støj skal du justere indstillinger som ISO-følsomhed, lukkerhastighed eller Aktiv D-Lighting.

 • Ved høj ISO-følsomhed kan støj blive mere mærkbar ved lange eksponeringer eller i billeder, der er optaget, når kameraets temperatur er forhøjet.

Fotografier og film ser ikke ud til at have samme eksponering som forhåndsvisningen, der vises på skærmen under live view:

Ændringer i monitorens lysstyrke under livevisning har ingen effekt på billeder, der er optaget med kameraet.

Der vises flimren eller striber i displayet under filmoptagelse:

Vælg [ Flicker reduction ] i filmoptagelsesmenuen, og vælg en indstilling, der matcher frekvensen for den lokale AC-strømforsyning.

Lyse områder eller bånd vises i livevisning:

Lyse områder eller bånd kan forekomme, hvis et blinkende skilt, blitz eller anden lyskilde med kort varighed bruges under livevisning.

Pletter vises på fotografier:
 • Er der pletter på de forreste eller bageste (monteringsside) linseelementer?

 • Er der fremmedlegemer på lavpasfilteret? Udfør billedsensorrensning.

Billeder er påvirket af mærkbar spøgelse eller flare:

Du kan muligvis bemærke spøgelser eller flare i billeder, der inkluderer solen eller andre skarpe lyskilder. Disse effekter kan afbødes ved at montere en modlysblænde eller ved at komponere billeder med skarpe lyskilder godt uden for billedet. Du kan også prøve teknikker som at fjerne objektivfiltre, vælge en anden lukkerhastighed eller bruge lydløs fotografering.

Livevisning slutter uventet eller starter ikke:
 • Live view kan afsluttes automatisk for at forhindre beskadigelse af kameraets interne kredsløb, for eksempel hvis:

  • Den omgivende temperatur er høj

  • Kameraet har været brugt i længere perioder i live view eller til at optage film

  • Kameraet har været brugt i kontinuerlig udløsertilstande i længere perioder

 • Hvis kameraet er ved at blive varmt, og live view ikke starter, skal du vente på, at de interne kredsløb er afkølet og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.

"Støj" (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) vises under livevisning:
 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan opstå som følge af stigninger i temperaturen i kameraets interne kredsløb under live view. Afslut live view, når kameraet ikke er i brug.

 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge, linjer eller uventede farver kan forekomme, hvis du trykker på X ( T )-knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet under live view.

 • I film påvirkes mængden og fordelingen af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge og lyse pletter af den indstilling, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i filmoptagemenuen.

 • Bemærk, at fordelingen af støj på skærmen kan afvige fra det endelige billede.

Kameraet kan ikke måle en værdi for forudindstillet manuel hvidbalance:

Motivet er for mørkt eller for lyst.

Visse billeder kan ikke vælges som kilder til forudindstillet hvidbalance:

Billeder oprettet med kameraer af andre typer kan ikke tjene som kilder til forudindstillet manuel hvidbalance.

Hvidbalance (WB) bracketing er ikke tilgængelig:
 • Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig, når en NEF ( RAW ) eller NEF + JPEG indstilling er valgt for billedkvalitet.

 • Hvidbalancebracketing kan ikke bruges i multieksponerings- og HDR-tilstande.

Effekterne af [ Indstil Picture Control ] varierer fra billede til billede:

[ Auto ] er valgt for [ Indstil Picture Control ] eller som grundlag for en brugerdefineret Picture Control oprettet ved hjælp af [ Administrer Picture Control ] eller [ A ] ( auto ) er valgt for [ Hurtig skarp ], [ Kontrast ] eller [ Mætning ]. Vælg en anden indstilling end [ A ] (auto) for at opnå ensartede resultater over en serie af fotografier.

Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres:

Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres under eksponeringslås.

Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig:

Ændringer af eksponeringskompensation i tilstand M gælder kun for eksponeringsindikatoren og har ingen effekt på lukkerhastighed eller blænde.

Ujævn skygge kan forekomme ved lange eksponeringer:

Ujævn skygge kan forekomme ved lange eksponeringer, der er optaget med lukkerhastigheder på A (bulb) eller % (tid). Effekten kan afbødes ved at vælge [ Til ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.

Lyd optages ikke med film:

Er [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] i filmoptagemenuen?

Afspilning

NEF ( RAW ) billeder er ikke synlige under afspilning:

Kameraet viser kun JPEG kopier af billeder taget med [ NEF ( RAW ) + JPEG fin m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG fin ], [ NEF ( RAW ) + JPEG normal m ], [ NEF ( RAW ) + JPEG normal ], [ NEF ( RAW ) + JPEG basic m ] eller [ NEF ( RAW ) + JPEG basic ] valgt for [ Billedkvalitet ].

Billeder taget med andre kameraer vises ikke:

Billeder optaget med andre typer kameraer vises muligvis ikke korrekt.

Ikke alle billeder er synlige under afspilning:

Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

"Høje" (portræt) fotos vises i "bred" (liggende) orientering:
 • Er [ Fra ] valgt for [ Rotér højt ] i afspilningsmenuen?

 • Automatisk billedrotation er ikke tilgængelig under billedgennemgang.

 • Kameraretningen optages muligvis ikke korrekt på billeder taget med kameraet pegende op eller ned.

Billeder kan ikke slettes:

Er billederne beskyttet?

Billeder kan ikke retoucheres:
 • Billederne kan ikke redigeres yderligere med dette kamera.

 • Der er ikke nok plads på hukommelseskortet til at optage den retoucherede kopi.

Kameraet viser meddelelsen [ Mappe indeholder ingen billeder ]:

Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

Billeder vises ikke på HDMI enheder:

Bekræft, at et HDMI kabel er korrekt tilsluttet.

Indstillingen Image Dust Off i NX Studio har ikke den ønskede effekt:

Billedsensorrensning ændrer støvets position på lavpasfilteret og vil ikke have den ønskede effekt, hvis:

 • Dust off-referencedata, der er optaget, efter at billedsensorrengøringen er udført, bruges med billeder taget før billedsensorrensningen udføres

 • Dust off referencedata, der er registreret før billedsensorrensning udføres, bruges sammen med billeder taget efter billedsensorrensning er udført

Effekterne af [ Indstil Picture Control ], [ Aktiv D-Lighting ] eller [ Vignettekontrol ] er ikke synlige:

I tilfælde af NEF ( RAW )-billeder kan effekterne kun ses ved hjælp af Nikon software. Se NEF ( RAW ) billeder ved hjælp af NX Studio.

Billeder kan ikke kopieres til en computer:

Afhængigt af operativsystemet kan du muligvis ikke uploade billeder, når kameraet er tilsluttet en computer. Kopier billeder fra hukommelseskortet til en computer ved hjælp af en kortlæser eller anden enhed.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)

Smartenheder viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
 • Naviger til opsætningsmenuen og bekræft både, at [ Deaktiver ] er valgt for [ Flytilstand ], og at [ Aktiver ] er valgt for [Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth forbindelse ].

 • Prøv at deaktivere og genaktivere trådløse netværksfunktioner på smartenheden.

Kameraet kan ikke oprette forbindelse til printere og andre trådløse enheder:

Kameraet kan ikke oprette trådløse forbindelser til andre enheder end smartphones, tablets og computere.

Diverse

Datoen for optagelsen er ikke korrekt:

Er kameraets ur indstillet korrekt? Uret er mindre nøjagtigt end de fleste ure og husholdningsure; kontroller det regelmæssigt i forhold til mere nøjagtige ure og nulstil efter behov.

Menupunkter kan ikke vælges:
 • Nogle elementer er ikke tilgængelige ved visse kombinationer af indstillinger.

 • Elementet [ Batteriinfo ] i opsætningsmenuen er ikke tilgængeligt, når kameraet får strøm fra et valgfrit strømstik og en lysnetadapter.