Kamerapleje

Slip ikke

Tab ikke kameraet eller objektivet eller udsæt dem for slag. Produktet kan ikke fungere, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibrationer.

Hold tør

Hold kameraet tørt. Rustning af den interne mekanisme forårsaget af vand inde i kameraet kan ikke kun være dyrt at reparere, men kan faktisk forårsage uoprettelig skade.

Undgå pludselige temperaturændringer

Pludselige ændringer i temperatur, såsom dem, der opstår, når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondens inde i enheden. For at forhindre kondensering skal enheden placeres i en bæretaske eller plastikpose, før den udsættes for pludselige temperaturændringer.

Hold dig væk fra stærke magnetiske felter

Statiske ladninger eller de magnetiske felter, der produceres af udstyr såsom radiosendere, kan interferere med monitoren, ødelægge data, der er gemt på hukommelseskortet, eller påvirke produktets interne kredsløb.

Lad ikke linsen pege mod solen

Efterlad ikke linsen pegende mod solen eller andre stærke lyskilder i længere perioder. Intens lys kan beskadige billedsensoren eller forårsage falmning eller "brænde ind". Billeder taget med kameraet kan udvise en hvid sløringseffekt.

Lasere og andre skarpe lyskilder

Ret ikke lasere eller andre ekstremt skarpe lyskilder mod objektivet, da dette kan beskadige kameraets billedsensor.

Rengøring

Når du rengør kamerahuset, skal du bruge en blæser til forsigtigt at fjerne støv og fnug, og derefter tørre forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre eventuelt sand eller salt af med en klud, der er let fugtet i ferskvand, og derefter tørre kameraet grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærmen til at lyse eller blive mørk; dette indikerer ikke en funktionsfejl. Displayet vender snart tilbage til det normale.

Rengøring af linse og spejl

Disse elementer beskadiges let: Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske, der kan beskadige glaselementer. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter fra linsen skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og tørre linsen forsigtigt af.

Rengøring af lavpasfilteret

For information om rengøring af lavpasfilteret, se "Lavpasfilteret" ( Lavpasfilteret ) og "Manuel rengøring" ( Manuel rengøring ).

Linsekontakterne

Hold linsekontakterne rene.

Rør ikke ved lukkergardinet
 • Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges let: Du må under ingen omstændigheder lægge pres på gardinet, stikke i det med rengøringsværktøj eller udsætte det for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse, deformere eller rive gardinet i stykker.

 • Lukkergardinet kan se ud til at være ujævnt farvet; dette indikerer ikke en funktionsfejl. Det har heller ingen effekt på billeder.

Opbevares i et godt ventileret område

Opbevar kameraet på et tørt, godt ventileret sted for at forhindre mug eller mug. Opbevar ikke kameraet med nafta- eller kamfermølkugler, ved siden af udstyr, der producerer stærk elektromagnetisk stråling, eller hvor det vil blive udsat for ekstremt høje temperaturer, for eksempel i nærheden af et varmeapparat eller i et lukket køretøj på en varm dag. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i produktfejl.

Langtidsopbevaring

For at forhindre skader forårsaget af f.eks. lækkende batterivæske, skal du fjerne batteriet, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Opbevar kameraet i en plastikpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraetuiet i en plastikpose, da dette kan få materialet til at forringes. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted. Bemærk, at tørremidlet gradvist mister sin evne til at absorbere fugt og bør udskiftes med jævne mellemrum. For at forhindre mug eller skimmelsvamp skal du tage kameraet ud af opbevaring mindst en gang om måneden, indsætte batteriet og udløse lukkeren et par gange.

Sluk for produktet, før du fjerner eller frakobler strømkilden

Fjernelse eller frakobling af strømkilden, mens kameraet er tændt, kan beskadige produktet. Vær særlig opmærksom på ikke at fjerne eller frakoble strømkilden, mens billeder optages eller slettes.

Bemærkninger om skærmen
 • Skærmen er konstrueret med ekstrem høj præcision; mindst 99,99 % af pixels er effektive, og ikke mere end 0,01 % mangler eller er defekte. Selvom disse skærme kan indeholde pixels, der altid er tændt (hvid, rød, blå eller grøn) eller altid slukket (sort), er dette ikke en fejl. Billeder optaget med enheden påvirkes ikke. Der bedes om din forståelse.

 • Billeder på skærmen kan være svære at se i skarpt lys.

 • Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan ikke fungere eller lide skade. Støv eller fnug på skærmen kan fjernes med en blæser. Pletter kan fjernes ved at tørre skærmen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Skulle monitoren gå i stykker, skal man sørge for at undgå skader fra knust glas. Pas på, at flydende krystal fra skærmen ikke rører huden eller kommer ind i øjnene eller munden.

Klart lys og motiver i baggrunden

Støj i form af linjer kan i sjældne tilfælde forekomme på billeder, der inkluderer skarpt lys eller motiver i modlys.

Batteripleje

Forholdsregler ved brug
 • Hvis de håndteres forkert, kan batterierne briste eller lække, hvilket får produktet til at korrodere. Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af batterier:

  • Sluk for produktet, før du udskifter batteriet.

  • Batterier kan være varme efter længere tids brug.

  • Hold batteripolerne rene.

  • Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.

  • Undlad at kortslutte eller skille batterier ad eller udsætte dem for flammer eller overdreven varme.

  • Sæt poldækslet på igen, når batteriet ikke er isat i kameraet eller opladeren.

 • Hvis batteriet er varmt, f.eks. umiddelbart efter brug, skal du vente til det er afkølet, inden det oplades. Forsøg på at oplade batteriet, mens dets interne temperatur er forhøjet, vil forringe batteriets ydeevne, og batteriet oplades eller oplades muligvis ikke kun delvist.

 • Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, skal du sætte det i kameraet og køre det fladt, før du fjerner det fra kameraet til opbevaring. Batteriet skal opbevares på et køligt sted med en omgivende temperatur på 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F). Undgå varme eller ekstremt kolde steder.

 • Batterier skal oplades inden for seks måneder efter brug. I længere perioder uden brug skal du oplade batteriet og bruge kameraet til at køre det fladt en gang hver sjette måned, før det returneres til et køligt sted til opbevaring.

 • Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke er i brug. Kameraet og opladeren trækker små mængder opladning, selv når de er slukket, og kan trække batteriet ned til det punkt, at det ikke længere fungerer.

 • Brug ikke batteriet ved omgivende temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F). Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige batteriet eller forringe dets ydeevne. Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Batteriet oplades ikke, hvis dets temperatur er under 0 °C (32 °F) eller over 60 °C (140 °F).

 • Kapaciteten kan reduceres, og opladningstiderne øges ved batteritemperaturer fra 0 °C (32 °F) til 15 °C (59 °F) og fra 45 °C (113 °F) til 60 °C (140 °F).

 • Batterier udviser generelt et fald i kapacitet ved lave omgivende temperaturer. Selv friske batterier opladet ved temperaturer under ca. 5 °C (41 °F) kan vise en midlertidig stigning fra "0" til "1" i opsætningsmenuen [ Batteriinfo ] aldersvisning, men displayet vender tilbage til det normale, når batteriet er blevet genopladet ved en temperatur på omkring 20 °C (68 °F) eller højere.

 • Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer. Ændringen i kapacitet med temperaturen afspejles i kameraets batteriniveaudisplay. Som følge heraf kan batteridisplayet vise et fald i kapaciteten, når temperaturen falder, selvom batteriet er fuldt opladet.

 • Batterier kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner batterier fra kameraet.

Oplad batterierne før brug

Oplad batteriet før brug. Det medfølgende batteri er ikke fuldt opladet ved forsendelsen.

Klare reservebatterier

Før du tager billeder, skal du klargøre et ekstra batteri og holde det fuldt opladet. Afhængigt af din placering kan det være svært at købe udskiftningsbatterier med kort varsel.

Hav fuldt opladede reservebatterier klar på kolde dage

Delvist opladede batterier fungerer muligvis ikke på kolde dage. I koldt vejr skal du oplade et batteri før brug og opbevare et andet på et varmt sted, klar til at blive udskiftet efter behov. Når det er opvarmet, kan et koldt batteri genvinde noget af dets ladning.

Batteriniveau
 • Hvis du tænder eller slukker kameraet gentagne gange, når batteriet er helt afladet, forkortes batteriets levetid. Batterier, der er blevet helt afladet, skal oplades før brug.

 • Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin opladning, når det bruges ved stuetemperatur, indikerer, at det skal udskiftes. Køb et nyt genopladeligt batteri.

Forsøg ikke at oplade fuldt opladede batterier

Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, efter at det er fuldt opladet, kan det forringe batteriets ydeevne.

Genbrug af brugte batterier

Genbrug genopladelige batterier i overensstemmelse med lokale regler, og sørg for først at isolere polerne med tape.

Brug af opladeren

 • Flyt ikke opladeren eller rør ved batteriet under opladning; manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde resultere i, at opladeren viser, at opladningen er fuldført, når batteriet kun er delvist opladet. Fjern og sæt batteriet i igen for at begynde opladningen igen.

 • Kortslut ikke opladerens terminaler. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning og beskadigelse af opladeren.

 • Tag opladeren ud, når den ikke er i brug.

 • Brug kun MH-25a med kompatible batterier.

 • Brug ikke opladere med skader, der efterlader interiøret blottet, eller som producerer usædvanlige lyde, når de bruges.

Brug af AC-opladningsadapteren

 • Flyt ikke kameraet eller rør ved batteriet under opladning. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne tilfælde resultere i, at kameraet viser, at opladningen er fuldført, når batteriet kun er delvist opladet. Frakobl og tilslut adapteren igen for at begynde opladningen igen.

 • Kortslut ikke adapterterminalerne. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i overophedning og beskadigelse af adapteren.

 • Tag adapteren ud, når den ikke er i brug.

 • Brug ikke adaptere med skader, der efterlader interiøret blottet, eller som producerer usædvanlige lyde, når de bruges.