Hvidbalance

Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve. Automatisk hvidbalance ( 4 ) anbefales med de fleste lyskilder. Hvis de ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance, skal du vælge en indstilling fra listen nedenfor eller bruge forudindstillet hvidbalance.

 • I andre tilstande end P , S , A og M justerer kameraet hvidbalancen automatisk i henhold til scenen.

Mulighed (K * )

Beskrivelse

4 [ Auto ]

Hvidbalancen justeres automatisk for optimale resultater med de fleste lyskilder. Når en valgfri flashenhed bruges, vil hvidbalancen blive justeret i henhold til lyset produceret af blitzen.

i [ Hold hvid (reducer varme farver) ] (3500–8000 K)

Eliminer varme farvestøbt produceret af glødelamper.

j [ Behold den overordnede atmosfære ] (3500–8000 K)

Bevar delvist varmt farvekast produceret af glødelamper.

k [ Hold varme lysfarver ] (3500–8000 K)

Bevar varme farvestøbt produceret af glødelampe.

D [ Naturligt lys auto ] (4500–8000 K)

Når den bruges under naturligt lys, producerer denne mulighed farver, der er tættere på dem, der ses med det blotte øje.

H [ Direkte sollys ] (5200 K)

Brug med motiver oplyst af direkte sollys.

G [ Overskyet ] (6000 K)

Brug i dagslys under overskyet himmel.

M [ Skygge ] (8000 K)

Brug i dagslys med motiver i skygge.

J [ Glødelampe ] (3000 K)

Brug under glødelamper.

I [ Fluorescerende ]

Brug under fluorescerende belysning; vælg pæretype efter lyskilde.

[ Natrium-damplamper ] (2700 K)

[ Varm-hvid fluorescerende ] (3000 K)

[ Hvidt fluorescerende ] (3700 K)

[ Cool-white fluorescerende ] (4200 K)

[ Dag hvid fluorescerende ] (5000 K)

[ Dagslys fluorescerende ] (6500 K)

[ Høj temp. kviksølv-damp ] (7200 K)

5 [ Flash ] (5400 K)

Brug sammen med studieblitzbelysning og andre store flashenheder.

K [ Vælg farvetemperatur ] (2500–10000 K)

Vælg farvetemperatur fra listen over værdier eller ved at holde Q / g ( U )-knappen nede og dreje underkommandohjulet.

L [ Forudindstillet manual ]

Mål hvidbalancen for motivet eller lyskilden (tryk og hold Q / g ( U ) knappen nede for at gå ind i direkte måletilstand, Forudindstillet manuel ), kopier hvidbalance fra eksisterende fotografi, eller vælg eksisterende værdi ved at holde Q / g ( U )-knappen nede og dreje underkommandohjulet.

 • Farvetemperatur. Alle værdier er omtrentlige og afspejler ikke finjustering (hvis relevant).

4 ([ Auto ])

Fotooplysningerne for billeder, der er taget med automatisk hvidbalance, viser den farvetemperatur, kameraet valgte på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Du kan bruge dette som reference, når du vælger en værdi for [ Vælg farvetemperatur ].

 • For at se optagedata under afspilning skal du gå til [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen og vælge [ Optagedata ].

Valg af hvidbalance

Hold Q / g ( U )-knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.

Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at holde Q / g ( U )-knappen nede og dreje på underkommandohjulet.

Studio Flash belysning

4 ([ Auto ]) giver muligvis ikke de ønskede resultater med store studieflashenheder. Brug forudindstillet hvidbalance eller indstil hvidbalance til 5 ([ Flash ]), og brug finjustering til at justere hvidbalancen.

Indstillingen [Hvidbalance]

Hvidbalancen kan også justeres via punktet [ White Balance ] i foto- og filmoptagelsesmenuerne.

D ([ Naturligt lys Auto ])

D ([ Naturligt lys auto ]) giver muligvis ikke de ønskede resultater under kunstigt lys. Vælg 4 ([ Auto ]) eller en indstilling, der matcher lyskilden.

Finjustering af hvidbalance

Brug af knapper

Hvis koordinaterne vises som vist, kan du holde knappen Q / g ( U ) nede og bruge multivælgeren til at finjustere hvidbalancen.

 • Tryk på 4 eller 2 for at finjustere hvidbalancen på den rav-blå akse og 1 eller 3 for at finjustere hvidbalancen på den grøn-magenta akse.

 • Den valgte indstilling træder i kraft, når knappen Q / g ( U ) slippes.

Brug af menuerne

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på 2 så ofte som nødvendigt for at få vist finjusteringsmuligheder.

  For information om finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance, se "Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance" ( Finjustering af forudindstillet hvidbalance ).

 2. Finjuster hvidbalancen.

  • Brug multivælgeren til at placere markøren på gitteret. Markøren kan flyttes op til seks trin fra midten langs en af akserne A (gul)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta). Den valgte værdi vises til højre for gitteret.

  • A (rav)-B (blå) aksen svarer til farvetemperaturen og styres i trin på 0,5. En ændring på 1 svarer til cirka 5 mired.

  • G (grøn)-M (magenta)-aksen har effekter, der ligner farvekompensationsfiltre og styres i trin på 0,25. En ændring på 1 svarer til ca. 0,05 diffuse densitetsenheder.

 3. Tryk på J

  Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til fotooptagelsesmenuen.

Justering af hvidbalance i menuen i

For at se hvidbalanceindstillinger skal du fremhæve [ White balance ] i menuen i og trykke på J . Hvis en anden indstilling end [ Vælg farvetemperatur ] er valgt, kan hvidbalancen finjusteres ved at vælge en indstilling og trykke på 3 , indtil finjusteringsindstillingerne vises. Resultaterne af finjusteringen kan ses på displayet.

Finjustering af hvidbalance

Farverne på de finjusterende akser er relative, ikke absolutte. Hvis du f.eks. flytter markøren til B (blå), når en "varm" indstilling, såsom J ([ Glødelampe ]) er valgt for hvidbalance, vil billederne blive lidt "koldere", men de bliver faktisk ikke blå.

“Mired”

Enhver given ændring i farvetemperatur giver en større forskel i farve ved lave farvetemperaturer end ved højere farvetemperaturer. For eksempel giver en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved 6000 K. Mired, beregnet ved at gange det omvendte af farvetemperaturen med 10 6 , er et mål for farvetemperaturen, der tager højde for en sådan variation , og som sådan er den enhed, der bruges i farvetemperaturkompensationsfiltre. F.eks:

 • 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K)=83 mired

 • 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K)=24 mired

Valg af farvetemperatur

Brug af knapper (kun rav-blå)

For at justere farvetemperaturen, når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt for hvidbalance, skal du holde Q / g ( U )-knappen nede og bruge multivælgeren eller dreje det sekundære kommandohjul.

 • Hold Q / g ( U )-knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge en farvetemperatur i mireds.

 • For at fremhæve et ciffer skal du holde Q / g ( U )-knappen nede og trykke på 4 eller 2 . Tryk på 1 eller 3 for at redigere det fremhævede ciffer.

 • Ændringer gælder kun for aksen A (gul)–B (blå).

 • Den valgte indstilling træder i kraft, når knappen Q / g ( U ) slippes.

Vælg Farvetemperatur

Bemærk, at de ønskede resultater ikke opnås med blitz eller fluorescerende lys. Vælg c ([ Flash ]) eller I ([ Fluorescerende ]) for disse kilder. Med andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi er passende.

Farvetemperatur

Den opfattede farve af en lyskilde varierer med seeren og andre forhold. Farvetemperatur er et objektivt mål for farven på en lyskilde, defineret med reference til den temperatur, som en genstand skal opvarmes til for at udstråle lys i de samme bølgelængder. Mens lyskilder med en farvetemperatur i nærheden af 5000-5500 K virker hvide, fremstår lyskilder med en lavere farvetemperatur, såsom glødepærer, svagt gule eller røde ( q ). Lyskilder med en højere farvetemperatur fremstår med blå farvetoner ( w ).

Generelt skal du vælge lavere værdier, hvis dine billeder har en rød tone eller for bevidst at gøre farverne koldere, højere værdier, hvis dine billeder er blåfarvet eller for bevidst at gøre farverne varmere.

Brug af menuerne

Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af indstillingerne [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen. Indtast værdier for rav-blå og grøn-magenta-akser som beskrevet nedenfor.

 1. Vælg [ Vælg farvetemperatur ].

  Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter [ Vælg farvetemperatur ] og tryk på 2 .

 2. Vælg værdier for rav-blå og grøn-magenta.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifrene på den gule (A)–blå (B) akse, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve værdien for den grønne (G)–magenta (M) akse, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

 3. Tryk på J

  • Tryk på J for at gemme ændringer og vende tilbage til fotooptagelsesmenuen.

  • Hvis en anden værdi end 0 er valgt for den grønne (G)-magenta (M) akse, vises en stjerne (" U ") ved siden af K ikonet.

Valg af farvetemperatur i menuen i

For at se hvidbalanceindstillinger skal du fremhæve [ White balance ] i menuen i og trykke på J . Når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt, kan farvetemperaturindstillingerne ses ved at trykke på 3 .

Forudindstillet manual

Forudindstillet manual bruges til at optage og genkalde brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til optagelse under blandet belysning eller til at kompensere for lyskilder med et stærkt farveskær. Kameraet kan gemme op til seks værdier for forudindstillet hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til og med d-6. Der er to tilgængelige metoder til at indstille forudindstillet hvidbalance:

Metode

Beskrivelse

Direkte måling

Neutral grå eller hvid genstand placeres under belysning, der vil blive brugt i det endelige fotografi, og hvidbalancen måles af kameraet ( Søgerfotografering ). Under live view kan hvidbalance måles i et valgt område af billedet (plet hvidbalance, Live View (Spot hvidbalance) ).

Kopi fra eksisterende fotografi

Hvidbalance kopieres fra foto på hukommelseskort ( kopiering af hvidbalance fra et fotografi ).

Søgerfotografering

Før måling af hvidbalance:

 • Placer en neutral grå eller hvid genstand under belysningen, der vil blive brugt i det endelige fotografi. I studieindstillinger kan et standard 18% gråt panel bruges som referenceobjekt.

 • Bemærk, at eksponeringen automatisk øges med 1 EV, når hvidbalancen måles med et neutralt gråt eller hvidt referenceobjekt. I tilstand M skal du justere eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 ( Eksponeringsindikatorer ).

 1. Hold Q / g ( U )-knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge L .

 2. Vælg en forudindstilling.

  Tryk på Q / g ( U )-knappen, og drej det underordnede kommandohjul, indtil den ønskede hvidbalance-forudindstilling (d-1 til d-6) vises.

 3. Vælg direkte måletilstand.

  • Slip Q / g ( U )-knappen kort, og tryk derefter på knappen, indtil D indikatorerne i kontrolpanelet og søgeren begynder at blinke.

  • I tilstanden direkte måling ændres fokuspunktet til et hvidbalancemål som vist og forbliver i midten af billedet.

 4. Før D -indikatorerne holder op med at blinke, skal du fotografere referenceobjektet.

  • Placer referenceobjektet i hvidbalancemålet, og tryk udløserknappen helt ned for at måle en værdi for hvidbalancen og gemme den i den forudindstilling, der blev valgt i trin 2.

  • Intet fotografi vil blive optaget; hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når kameraet ikke er i fokus.

 5. Tjek resultaterne.

  • Hvis kameraet var i stand til at måle en værdi for hvidbalance, vil C blinke i kontrolpanelet, mens søgeren vil vise a blinkende . Tryk udløserknappen halvt ned for at gå tilbage til optagetilstand.

  • Hvis lyset er for mørkt eller for lyst, kan kameraet muligvis ikke måle hvidbalancen. Et blinkende b a vises i kontrolpanelet og søgeren. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til trin 4 og mål hvidbalancen igen.

Tidsbegrænsninger ved måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)

Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens displayet blinker, afsluttes direkte måling i den tid, der er valgt for brugerindstilling c2 [ Standby-timer ].

Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)

Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles under time-lapse-filmoptagelse, eller mens du optager en multieksponering.

Beskyttede forudindstillinger

Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet, vil kameraet ikke være i stand til at måle en værdi for forudindstillet manuel hvidbalance; ethvert forsøg på at måle hvidbalance for en beskyttet forudindstilling vil blive ledsaget af en blinkende 3 i kontrolpanelet og søgeren.

Valg af en forudindstilling
 • Valg af [ Forudindstillet manuel ] for [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen viser forudindstillinger for hvidbalance; marker en forudindstilling, og tryk på J .

 • Hvis der i øjeblikket ikke findes nogen værdi for den valgte forudindstilling, indstilles hvidbalancen til 5200 K, det samme som [ Direkte sollys ].

Måling af forudindstillet hvidbalance fra i menuen

Med forudindstillet manuel valgt for hvidbalance, vis i menuen, fremhæv [ Hvidbalance ], og tryk derefter på og hold J for at placere kameraet i direkte måling.

Live View (Spot hvidbalance)

Under live view kan hvidbalancen måles fra hvide eller grå objekter i et mindre område af billedet, end det ville være muligt i søgerfotografering, hvilket eliminerer behovet for at forberede et referenceobjekt eller skifte objektiv under telefotografering.

 • Når du måler forudindstillet manuel hvidbalance til flashfotografering, skal du bruge søgeren som beskrevet i "Søgerfotografering" ( Søgerfotografering ).

 1. Hold Q / g ( U )-knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge L .

 2. Vælg en forudindstilling.

  Tryk på Q / g ( U )-knappen, og drej det underordnede kommandohjul, indtil den ønskede hvidbalance-forudindstilling (d-1 til d-6) vises.

 3. Vælg direkte måletilstand.

  Slip Q / g ( U )-knappen kort, og tryk derefter på knappen, indtil L ikonet på skærmen begynder at blinke.

 4. Mens L -ikonet blinker, skal du placere spot-hvidbalancemålet ( r ) over et hvidt eller gråt område af motivet.
  • For at zoome ind på området omkring målet ( r ) for mere præcis positionering skal du trykke på X ( T )-knappen.

  • Du kan også placere målet ( r ) ved at trykke på dit motiv på skærmen. Ved at trykke på monitoren placeres målet ( r ) og hvidbalancen måles på det valgte sted. Efter måling af hvidbalancen, fortsæt til trin 6.

 5. Mål en værdi for forudindstillet hvidbalance enten ved at trykke på J eller ved at trykke udløserknappen helt ned.
  • Hvis kameraet er i stand til at måle hvidbalance, vil den nye værdi blive afspejlet i displayet.

  • Hvis kameraet ikke er i stand til at måle hvidbalancen, vises en meddelelse, og kameraet vender tilbage til trin 4. Mål hvidbalancen igen efter at have flyttet hvidbalancemålet ( r ) eller lignende.

 6. Tryk på knappen Q / g ( U ) for at forlade tilstanden for direkte måling.

  Forudindstillinger for hvidbalance kan ses ved at vælge [ Preset manual ] for [ White balance ] i foto- eller filmoptagelsesmenuen. Placeringen af de mål, der bruges til at måle forudindstillet hvidbalance, vises på forudindstillinger, der er optaget under livevisning.

Tidsbegrænsninger ved måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)

Den tid, der er til rådighed til at måle hvidbalancen, er den, der er valgt for brugerindstilling c4 [ Forsinkelse af skærm slukket ] > [ Livevisning ].

Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)

Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens en multieksponering er i gang.

Kopiering af hvidbalance fra et fotografi

Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et eksisterende fotografi til en valgt forudindstilling.

 1. Vælg [ Preset manual ].

  Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter [ Preset manual ] og tryk på 2 .

 2. Vælg en destination.

  Fremhæv destinationsforudindstillingen (d-1 til d-6), og tryk på X ( T ).

 3. Vælg Vælg billede.

  Fremhæv [ Vælg billede ] og tryk på 2 .

 4. Fremhæv et kildebillede.

  Fremhæv kildebilledet. For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X ( T )-knappen nede.

 5. Kopier hvidbalance.

  • Tryk på J for at kopiere hvidbalanceværdien for det fremhævede billede til den valgte forudindstilling.

  • Hvis det fremhævede fotografi har en kommentar, vil kommentaren blive kopieret til kommentaren for den valgte forudindstilling.

Finjustering af forudindstillet hvidbalance

Den valgte forudindstilling kan finjusteres ved at vælge [ Finjustering ] og justere hvidbalancen som beskrevet i "Finjustering af hvidbalance" ( Finjustering af hvidbalance ).

Rediger kommentar

For at indtaste en beskrivende kommentar på op til 36 tegn for den aktuelle hvidbalanceforudindstilling skal du vælge [ Rediger kommentar ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu og indtaste en kommentar ( Tekstindtastning ).

Beskytte

For at beskytte den aktuelle hvidbalance-forudindstilling skal du vælge [ Beskyt ] i den forudindstillede manuelle hvidbalance-menu og derefter fremhæve [ Til ] og trykke på J . Beskyttede forudindstillinger kan ikke ændres.