Valg af, hvordan kameraet indstiller eksponering

Lysmåling bestemmer, hvordan kameraet indstiller eksponeringen. Vælg den anvendte metode og det målte område, når kameraet indstiller eksponeringen.

 • I andre tilstande end P , S , A og M , vælger kameraet målemetoden i henhold til scenen.

Mulighed

Beskrivelse

L

[ Matrixmåling ]

Giver naturlige resultater i de fleste situationer. Kameraet måler et bredt område af rammen og indstiller eksponeringen i henhold til tone (lysstyrke) fordeling, farve, afstand og sammensætning for resultater tæt på dem, der ses af det menneskelige øje.

M

[ Centervægtet måling ]

Kameraet måler hele billedet, men tildeler den største vægt til et område i midten (størrelsen på området kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling b4 [ Center-vægtet område ]; hvis et ikke-CPU objektiv eller et AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED-objektiv er monteret, området svarer til en cirkel på 12 mm i diameter). Dette er den klassiske måler til portrætter og anbefales ved brug af filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.

N

[ Spotmåling ]

Kameraet måler en cirkel på 4 mm (0,16 tommer) i diameter (ca. 1,5 % af rammen). Cirklen er centreret om det aktuelle fokuspunkt, hvilket gør det muligt at måle motiver uden for midten (kameraet måler det midterste fokuspunkt, hvis et ikke-CPU objektiv eller et AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED-objektivet er monteret, eller hvis [ Auto-område AF ] er aktiveret; AF-områdetilstand ). Spotmåling sikrer, at motivet bliver korrekt eksponeret, selv når baggrunden er meget lysere eller mørkere.

t

[ Fremhævsvægtet måling ]

Kameraet tildeler højlys den største vægt. Bruges til at reducere tab af detaljer i højdepunkter, for eksempel når du fotograferer spotbelyste performere på scenen.

Valg af en måleindstilling

Hold W ( Y ) knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.

 • Den valgte lysmålingsmulighed vises i kontrolpanelet og i søgeren.

[ Matrix Metering ] og Lens Type

Den målemetode, der bruges, når [ Matrix-måling ] er valgt, varierer med objektivet.

 • CPU linser:

  • 3D farvematrixmåling III : Tilgængelig med type D, E og G CPU-objektiver. Kameraet inkluderer afstandsoplysninger, når eksponeringen beregnes.

  • Farvematrixmåling III : Tilgængelig med CPU-objektiver af andre typer end D, E og G. Afstandsoplysninger er ikke inkluderet.

 • Ikke-CPU linser:

  • Farvematrixmåling er tilgængelig, hvis objektivdata leveres ved hjælp af indstillingen [ Non-CPU linse data ] i opsætningsmenuen. [ Centervægtet måling ] vil blive brugt, hvis objektivdata ikke er angivet.

[ Highlight-Weighted Metering ] og Lens Type

[ Center-weighted metering ] vil blive brugt, hvis [ Highlight-weighted metering ] er valgt, når ikke-CPU-objektiver og visse CPU-objektiver (AI-P NIKKOR-objektiver og AF-objektiver af andre typer end D, E eller G) er monteret.

Langtidseksponeringer (kun M-tilstand)

Kameraet tilbyder to muligheder for lange tidseksponeringer: Bulb og Time. Langtidseksponeringer kan bruges til billeder af fyrværkeri, natlandskaber, stjernerne eller lys i bevægelse.

Lukkerhastighed: Bulb (35 sekunders eksponering)
Blænde: f/25

Lukketid

Beskrivelse

Pære

Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede.

Tid

Eksponeringen starter, når der trykkes på udløserknappen, og slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

 • For at forhindre sløring skal du bruge et stativ eller en valgfri trådløs fjernbetjening eller fjernbetjeningsledning.

 1. Klargør kameraet.

  Monter kameraet på et stativ eller placer det på en stabil, plan overflade.

 2. Drej funktionsvælgeren til M.

  Hold funktionsvælgerlåsen nede og drej funktionsvælgeren til M .

 3. Vælg en lukkertid.

  • Mens eksponeringsmålerne er tændt, drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed på Bulb ( A ) eller Tid ( % ).

  • Eksponeringsindikatorerne vises ikke, når Bulb ( A ) eller Tid ( % ) er valgt.

 4. Åbn lukkeren.

  • Bulb : Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på kameraet eller valgfri fjernledning eller trådløs fjernbetjening helt ned. Hold udløserknappen nede, indtil eksponeringen er færdig.

  • Tid : Efter fokusering skal du trykke udløserknappen helt ned.

 5. Luk lukkeren.

  • Pære : Tag fingeren fra udløserknappen.

  • Tid : Tryk udløserknappen helt ned.

Langtidseksponeringer

For at forhindre, at lys, der kommer ind via søgeren, vises på billedet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi, at du fjerner gummiøjekoppen og dækker søgeren med den medfølgende okularhætte ( Dæk søgeren ). Nikon anbefaler at bruge et fuldt opladet batteri eller en valgfri AC-adapter og strømstik for at forhindre tab af strøm, mens lukkeren er åben. Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved lange eksponeringer. Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge [ Til ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.

Autoeksponeringslås

Brug autoeksponeringslås til at omkomponere billeder efter indstilling af eksponering for et bestemt område af motivet. Eksponeringslås er praktisk, når det område, der bruges til at indstille eksponeringen, er meget lysere eller mørkere end omgivelserne.

 1. Vælg [ Center-weighted metering ] eller [ Spot metering ] ( Valg af, hvordan kameraet indstiller eksponering ).

 2. Lås eksponering.
  • Placer motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned. Med udløserknappen trykket halvt ned, og motivet placeret i fokuspunktet, skal du trykke på A knappen for at låse eksponeringen (hvis du bruger autofokus, skal du bekræfte, at I -fokus-indikatoren vises i søgeren).

  • Mens eksponeringslåsen er aktiveret, vises en AE-L- indikator i søgeren.

 3. Komponer billedet igen.

  Hold A knappen nede, komponer billedet igen og optag.

Målt areal

I [ Spotmåling ] ( Hvis du vælger, hvordan kameraet indstiller eksponeringen ), vil eksponeringen blive låst til værdien målt i en cirkel centreret om det valgte fokuspunkt. I [ Center-weighted metering ] vil eksponeringen blive låst til værdien målt i en 12 mm cirkel i midten af søgeren.

Justering af lukkerhastighed og blænde

Mens eksponeringslåsen er aktiveret, kan følgende indstillinger justeres uden at ændre den målte værdi for eksponering:

Mode

Indstilling

P

Lukkertid og blænde (fleksibelt program; Fleksibelt program )

S

Lukketid

EN

Blænde

 • De nye værdier kan bekræftes i søgeren og kontrolpanelet.

 • Bemærk, at lysmåling ikke kan ændres, mens eksponeringslåsen er aktiveret.

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation bruges til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår, hvilket gør billeder lysere eller mørkere. Det er mest effektivt, når [ Spot metering ] eller [ Center-weighted metering ] er valgt til måling ( Valg af, hvordan kameraet indstiller eksponering ).

-1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

Justering af eksponeringskompensation

Hold knappen E nede, og drej hovedkommandohjulet.

 • Den valgte værdi vises i kontrolpanelet og i søgeren.

 • Vælg mellem værdier mellem –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering).

 • Som standard er ændringer foretaget i trin på 1/3 EV. Størrelsen af trinene kan ændres ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

 • Generelt gør positive værdier motivet lysere, mens negative værdier gør det mørkere.

 • Den aktuelle værdi vises i kontrolpanelet og i søgeren, når der trykkes E

  Skærm

  Ingen eksponeringskompensation ( E knappen trykket)

  -0,3 EV

  +2,0 EV

  Kontrolpanel

  Søger

 • E ikoner og eksponeringsindikatorer vises i kontrolpanelet og i søgeren. I andre tilstande end M vil nullet ("0") i midten af eksponeringsindikatoren blinke i kontrolpanelet.

 • Normal eksponering kan gendannes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0,0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.

Mode M

I tilstand M påvirker eksponeringskompensation kun eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.

Brug af flash

Når der bruges en blitz, påvirker eksponeringskompensationen både blitzniveau og eksponering og ændrer lysstyrken af både hovedmotivet og baggrunden. Brugerindstilling e3 [ Eksponeringskomp. for flash ] kan bruges til kun at begrænse virkningerne af eksponeringskompensation til baggrunden.