Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки видеоклипове с естествен контраст.

Вариант

Описание

Z

[ Изключително високо ]

Изберете количеството на активното D-Lighting, изпълнявано от (в ред от високо към ниско) [ Extra high ], [ High ], [ Normal ] и [ Low ].

P

[ високо ]

Q

[ Нормално ]

R

[ ниско ]

[ Изключено ]

Активното D-Lighting е изключено.