Изберете как камерата измерва експозицията във видео режим. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за запис на видео ( Измерване ).