Откриване на субект

Изберете типа обект, на който камерата дава приоритет при фокусиране във видео режим ( Избор на тип обект за автофокус ).

AF, когато обектът не е открит

Изберете дали камерата да фокусира, ако не може да открие обект от типа, избран за [ Откриване на обект ], когато [ Пълен AF ] е избран за режим на фокусиране.

  • Ако е избрано [ ON ], камерата ще започне автоматично фокусиране, независимо дали е открит обект от избрания тип или не.

  • Изберете [ OFF ], за да деактивирате автоматичното фокусиране, когато не е открит обект от избрания тип.