Откриване на обект

Изберете типа обект, на който камерата дава приоритет при фокусиране във видео режим ( Избор на тип обект за автофокус ).

AF, когато обектът не е открит

Изберете дали фотоапаратът да фокусира, ако не може да открие обект от типа, избран за [ Откриване на обект ], когато [ Постоянно AF ] е избрано за режим на фокусиране.

  • Ако е избрано [ ON ], фотоапаратът ще инициира автофокус, независимо дали е разпознат обект от избрания тип или не.

  • Изберете [ ИЗКЛ . ], за да деактивирате автоматичното фокусиране, когато не бъде открит обект от избрания тип.