Fotoaparatas automatiškai fotografuoja parinktais intervalais ir sukuria begarsį didelių intervalų filmą, taikydamas šiuo metu filmavimo meniu parinktas kadro dydžio, kadrų greičio, filmo kokybės ir vaizdo srities reikšmes. Didelių intervalų įrašymo funkcija veikia įjungus režimą i, j, P, S, A, M arba SCENE.

Didelių intervalų filmų įrašymas

Prieš fotografuojant

Prieš kurdami didelių intervalų filmą padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane (didelių intervalų filmai kuriami taikant apkarpytą filmo vaizdo sritį; įjunkite tiesioginės peržiūros režimą, kad galėtumėte patikrinti kompoziciją). Kad spalvingumas būtų vienodas, nustatykite neautomatinę baltos spalvos balanso parinktį (0 White balance (baltos spalvos balansas)). Pagal poreikį suderinę nustatymus nuimkite guminį okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktuoju okuliaro dangteliu, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, galinčios pakenkti nuotraukoms ir ekspozicijai.

Rekomenduojama naudoti trikojį. Pritvirtinkite fotoaparatą ant trikojo ir tik tada fotografuokite. Kad fotografavimas nenutrūktų, naudokite papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį arba visiškai įkrautą akumuliatorių.

 1. Nustatykite parinktį Time-lapse movie (didelių intervalų filmas).

  Pažymėkite filmavimo meniu elementą Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) ir didelių intervalų filmų nustatymų atvėrimui paspauskite 2.

 2. Suderinkite didelių intervalų filmo nustatymus.

  Pasirinkite intervalą, bendrą fotografavimo trukmę ir ekspozicijos vienodinimo parinktį.

  • Intervalo tarp kadrų parinkimas:

   Pažymėkite Interval (intervalas) ir spauskite 2.

   Pasirinkite tokį intervalą, kuris būtų ilgesnis už mažiausią numatomą užrakto greitį (minutėmis ir sekundėmis) ir spauskite J.

  • Bendros fotografavimo trukmės parinkimas:

   Pažymėkite Shooting time (fotografavimo trukmė) ir spauskite 2.

   Nustatykite fotografavimo trukmę (iki 7 val. 59 min.) ir spauskite J.

  • Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:

   Pažymėkite Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas) ir spauskite 2.

   Pažymėkite parinktį ir spauskite J.

 3. Pradėkite fotografuoti.

  Pažymėkite Start (pradėti) ir spauskite J. Fotografavimas pradedamas maždaug po 3 sek. Fotoaparatas fotografuoja nustatytu intervalu, kol nesibaigia nustatyta fotografavimo trukmė. Užbaigti didelių intervalų filmai įrašomi į atminties kortelę.

3 840 × 2 160

Jei nustatyta filmavimo meniu parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktis, atitinkanti 3 840 × 2 160 kadro dydį, vaizdo ieškiklyje atsiranda 1,3 karto apkarpomos DX srities indikacija ir rėmelis. Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį 1 ir sukomponuokite kadrą stebėdami tiesioginės peržiūros vaizdą.

Fotografavimo nutraukimas

Jei prireiktų nutraukti fotografavimą, kol nepadarytos visos nuotraukos, pažymėkite didelių intervalų filmų meniu parinktį Off (išjungta) ir paspauskite J arba paspauskite J per pertrauką tarp kadrų ar tuoj po kadro įrašymo. Filmas bus sukurtas iš kadrų, nufotografuotų iki fotografavimo nutraukimo momento. Atminkite, kad fotografavimas nutrūks ir filmas nebus įrašytas, jei išimsite ar atjungsite maitinimo šaltinį arba ištrauksite atminties kortelę.

Kada nefotografuojama

Fotoaparatas praleis esamą kadrą, jei jam nepavyks sufokusuoti naudojant vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkciją (AF-S arba fotoaparato automatiškai parinktą vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkciją, jei įjungtas režimas AF-A) arba esant nustatytai pasirinktinio parametro a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)) parinkčiai Focus (fokusavimas), kai įjungtas režimas AF-C (atminkite, kad vaizdą fotoaparatas fokusuoja prieš kiekvieną kadrą). Fotografavimas tęsiamas nuo kito kadro.

Didelių intervalų filmai

Didelių intervalų funkcija neveikia, jei įjungtas tiesioginės peržiūros arba filmavimo režimas, jei nustatytas užrakto greitis A arba %, jei įjungtas specialiųjų efektų režimas arba jei veikia automatinio laikmačio, serijų (0 Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)), plataus dinaminio diapazono (HDR, 0 HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))), daugkartinės ekspozicijos (0 Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)) arba fotografavimo intervalų laikmačiu (0 Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)) funkcijos. Atminkite, kad kiekvieno kadro užrakto greitis ir nuotraukos įrašymo į atminties kortelę trukmė gali skirtis, todėl intervalas nuo įrašomos nuotraukos iki kito kadro taip pat gali būti nevienodas. Fotografavimas neprasidės, jei esant dabartiniams nustatymams didelių intervalų filmo įrašymas yra neįmanomas (pavyzdžiui, jei pilna atminties kortelė, intervalas arba fotografavimo trukmė lygi nuliui arba intervalas yra ilgesnis už bendrą fotografavimo trukmę).

Fotografavimas gali nutrūkti, jei naudosite fotoaparato valdiklius, keisite nustatymus arba prijungsite HDMI kabelį. Filmas bus sukurtas iš kadrų, nufotografuotų iki fotografavimo nutraukimo momento. Fotografavimo užbaigimui ir nuotraukos įrašymui nuspauskite iki galo užrakto atleidimo mygtuką.

Galutinio filmo trukmės skaičiavimas

Kiek kadrų sudarys galutinį filmą, galima apskaičiuoti fotografavimo trukmę padalijant iš intervalo ir suapvalinant gautą skaičių. Tada galutinio filmo trukmę galima apskaičiuoti kadrų skaičių padalijant iš kadrų greičio, nustatyto filmavimo meniu parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktimi (0 Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)). Pavyzdžiui, 48 kadrų filmo, įrašyto nustačius 1920 × 1080; 24p, trukmė bus apie dvi sekundes. Ilgiausia didelių intervalų trukmė gali būti 20 minučių.

1 Įrašyta trukmė/ilgiausia trukmė
2 Atminties kortelės indikacija
3 Kadro dydis/kadrų greitis

Fotografavimas su blykste

Jei ilgų intervalų filmo įrašymo metu norite naudoti blykstę, prieš fotografavimą įjunkite režimą P, S, A arba M ir paspausdami mygtuką M (Y) atidarykite blykstę.

Fotografuojant

Fotografuojant įsižiebs atminties kortelės prieigos lemputė ir valdymo pulte bus rodoma didelių intervalų filmo indikacija. Užrakto greičio ekrane prieš kiekvieno kadro įrašymą parodoma likusi trukmė (valandomis ir minutėmis). Likusią trukmę kitu metu galima peržiūrėti paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 c2 Standby timer (budėjimo laikmatis)) parinktis, budėjimo laikmačio laikas fotografuojant nesibaigia.

Atminties kortelės prieigos lemputė

Jei norite peržiūrėti esamus didelių intervalų filmo nustatymus arba užbaigti fotografavimą (0 Fotografavimo nutraukimas), per pertrauką tarp kadrų paspauskite mygtuką G. Kol fotografuojama, didelių intervalų filmo meniu rodomos ekspozicijos vienodinimo, intervalo ir likusios trukmės reikšmės. Šių nustatymų neįmanoma keisti, kol fotografuojama, be to, neįmanoma atkurti nuotraukų ir keisti kitų meniu nustatymų.

Image review (nuotraukos peržiūra)

Kol fotografuojama, nuotraukų neįmanoma peržiūrėti spaudžiant mygtuką K, tačiau, nufotografavus kadrą, kiekvienas iš jų kas kartą bus rodomas keletą sekundžių, jei nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktis On (įjungta) (0 Image review (nuotraukos peržiūra)). Kol rodomas kadras, kitų atkūrimo operacijų atlikti neįmanoma.

Taip pat žr.

Informacijos apie garsinį signalą, skambantį pasibaigus fotografavimui, žr. B > Beep options (garsinio signalo parinktys) (0 Beep options (garsinio signalo parinktys)).