Tato položka zaznamenává dvě až deset expozic NEF (RAW) jako jediný snímek.

Vytvoření vícenásobné expozice

Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu. Před dalším pokračováním ukončete živý náhled.

Prodloužené doby záznamu

Pokud se během přehrávání nebo práce s menu vypne monitor a není provedena žádná operace po dobu přibližně 30 s, fotografování se ukončí a vícenásobná expozice se vytvoří z doposud provedených expozic. Čas dostupný pro zaznamenání další expozice lze prodloužit výběrem delší doby v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 c2: Časovač pohotovost. režimu).

 1. Vyberte položku Vícenásobná expozice.

  Vyberte položku Vícenásobná expozice v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte režim.

  Vyberte položku Režim vícenásobné expozice a stiskněte tlačítko 2, potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka J.

  Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se na kontrolním panelu symbol n.

 3. Vyberte počet snímků.

  Vyberte položku Počet snímků a stiskněte tlačítko 2.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet expozic, které se zkombinují a vytvoří jeden snímek, a poté stiskněte tlačítko J.

  Tlačítko BKT

  Pokud je vybrána možnost Vícenásobná expozice v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků), můžete vybrat režim vícenásobné expozice stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče a počet snímků stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče. Režim a počet snímků se zobrazují na kontrolním panelu: symboly reprezentující režim jsou a pro Vypnuto, B pro Zapnuto (jeden snímek) a b pro Zapnuto (série).

 4. Vyberte režim prolnutí.

  Vyberte položku Režim prolnutí a stiskněte tlačítko 2, potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka J.

 5. Vyberte, jestli chcete uchovat jednotlivé expozice.

  Chcete-li vybrat uchování nebo smazání jednotlivých expozic, ze kterých je vytvořena vícenásobná expozice, vyberte položku Uchovat všechny expozice a stiskněte tlačítko 2, potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovanou možnost a potvrďte stisknutím tlačítka J.

 6. Vyberte první expozici.

  Chcete-li vybrat první expozici z existujících snímků pořízených při použití možnosti Velký (L) v položce Velikost obrazu > NEF (RAW) v menu fotografování, vyberte možnost Výběr první expozice (NEF) a stiskněte tlačítko 2. Pomocí multifunkčního voliče vyberte požadovaný snímek a stisknutím tlačítka J potvrďte výběr (pro zobrazení vybraného snímku na celé obrazovce stiskněte a podržte tlačítko X). Chcete-li vybrat snímky v jiném slotu nebo složce, stiskněte tlačítko W (M).

 7. Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

  V režimech sériového snímání zaznamená fotoaparát všechny expozice v jediné sérii. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), pokračuje fotoaparát v pořizování snímků vícenásobné expozice po dobu stisknutí tlačítka spouště; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), ukončí se vícenásobná expozice po prvním snímku. Při použití režimu samospouště pořizuje fotoaparát automaticky expozice v počtu vybraném v kroku 3, a to bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 c3: Samospoušť); interval mezi pořízením jednotlivých snímků je však určen nastavením uživatelské funkce c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky. V ostatních snímacích režimech je při každém stisknutí tlačítka spouště pořízen jeden snímek; pokračujte ve fotografování až do pořízení všech expozic. Pokud jste jako první expozici vybrali v kroku 6 existující snímek NEF (RAW), začne fotografování od druhé expozice. Informace o přerušení vícenásobné expozice před pořízením všech snímků viz „Ukončení vícenásobných expozic“ (0 Ukončení vícenásobných expozic).

  Až do dokončení fotografování bliká symbol n. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), pořizování snímků vícenásobné expozice se ukončí pouze při výběru možnosti Vypnuto pro režim vícenásobné expozice; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), pořizování snímků vícenásobné expozice se automaticky ukončí po dokončení vícenásobné expozice. Po dokončení pořizování snímků vícenásobné expozice zmizí symbol n.

Použití tlačítka i

Níže uvedené možnosti lze zpřístupnit stisknutím tlačítka K během vícenásobné expozice a poté stisknutím tlačítka i. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu pomocí multifunkčního voliče, stisknutím tlačítek 1 a 3 vybírejte požadované položky a potvrzujte stisknutím tlačítek J.

 • Zobrazit průběh: Zobrazení náhledu vytvořeného z expozic zaznamenaných do tohoto okamžiku.
 • Opakovat poslední expozici: Zopakování poslední expozice.
 • Uložit a ukončit: Vytvoření vícenásobné expozice z expozic pořízených do tohoto okamžiku.
 • Zrušit a ukončit: Návrat bez zaznamenání vícenásobné expozice. Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Uchovat všechny expozice, uchovají se jednotlivé expozice.

Tlačítko i

Ukončení vícenásobných expozic

Chcete-li ukončit vícenásobnou expozici před pořízením specifikovaného počtu expozic, vyberte možnost Vypnuto pro režim vícenásobné expozice nebo stiskněte tlačítko K následované tlačítkem i a vyberte možnost Uložit a ukončit nebo Zrušit a ukončit. Pokud pořizování snímků skončí nebo vyberete před pořízením nastaveného počtu expozic možnost Uložit a ukončit, vícenásobná expozice se vytvoří z expozic pořízených do tohoto okamžiku. Je-li vybrána možnost Průměr v položce Režim prolnutí, upraví se expoziční podíl jednotlivých expozic podle počtu aktuálně zaznamenaných expozic. Mějte na paměti, že následující situace mají za následek automatické ukončení fotografování:

 • Provedení dvoutlačítkového resetu
 • Vypnutí fotoaparátu
 • Vybití baterie

Vícenásobná expozice

Vícenásobné expozice mohou být ovlivněné šumem (náhodně rozmístěnými jasně zbarvenými pixely, závojem nebo proužky).

Během zaznamenávání vícenásobné expozice nevyměňujte ani nevyjímejte paměťovou kartu.

Během fotografování není k dispozici živý náhled. Výběrem režimu živého náhledu se resetuje nastavení položky Režim vícenásobné expozice na možnost Vypnuto.

Nastavení pro fotografování a informace o snímku u vícenásobných expozic jsou platné pro první snímek z vícenásobné expozice.

„Výběr první expozice (NEF)“

Pokud byl snímek NEF (RAW) vybraný pro první expozici zaznamenán s nastavením citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2, nepoužije se při vícenásobné expozici závěrka s elektronickou první lamelou ani při výběru možnosti Povolit v uživatelské funkci d6 (Závěrka s el. první lamelou, 0 d6: Závěrka s el. první lamelou).

Intervalové snímání

Pokud je intervalové snímání aktivováno před pořízením první expozice, fotoaparát pořizuje expozice v nastavených intervalech, dokud nepořídí expozice v počtu určeném v menu vícenásobné expozice (počet snímků uvedený v menu intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice se zaznamenají jako jediný snímek a intervalové snímání se ukončí (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek) v režimu vícenásobné expozice, ukončí se automaticky rovněž režim vícenásobné expozice).

Další nastavení

Pokud je režim vícenásobné expozice aktivní, nelze formátovat paměťové karty a některé položky menu se zobrazují v šedé barvě a nejsou dostupné.