Iekams ievietot vai izņemt akumulatoru vai atmiņas kartes, pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir stāvoklī OFF (IZSLĒGTS). Ievietojiet akumulatoru, orientējot to, kā parādīts attēlā, un izmantojot akumulatoru, lai piespiestu akumulatora sprūdu vienai pusei. Kad akumulators ir pilnībā ievietots, sprūds to nofiksē vietā.

Akumulatora sprūds

Turot atmiņas karti, kā parādīts attēlā, iestumiet to taisni attiecīgajā slotā, līdz tā ar klikšķi fiksējas savā vietā.

 • XQD atmiņas kartes:

 • SD atmiņas kartes:

Atmiņas kartes

 • Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Ņemot atmiņas kartes ārā no kameras, ievērojiet pienācīgu piesardzību.
 • Iekams ievietot vai izņemt atmiņas kartes, izslēdziet barošanas slēdzi. Formatēšanas laikā vai kamēr dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā, neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus, var zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
 • Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
 • Nelokiet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
 • Nepielietojiet spēku kartes korpusam. Neievērojot šo piesardzības prasību, var sabojāt karti.
 • Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
 • Neformatējiet atmiņas kartes datorā.

Rakstīšanas aizsardzības slēdzis

Lai nepieļautu nejaušu datu zaudēšanu, SD atmiņas kartes ir aprīkotas ar rakstīšanas aizsardzības slēdzi. Kad šis slēdzis ir stāvoklī „bloķēts”, atmiņas karti nevar formatēt un nevar izdzēst vai ierakstīt fotogrāfijas (mēģinot atbrīvot aizvaru, ekrānā tiks parādīts brīdinājums). Lai atbloķētu atmiņas karti, pārbīdiet slēdzi stāvoklī „rakstīt”.

Rakstīšanas aizsardzības slēdzis

Nav atmiņas kartes

Ja atmiņas karte nav ievietota, vadības panelī un skatu meklētājā tiks parādīts simbols S. Ja kamera ir izslēgta ar uzlādētu akumulatoru, bet nav ievietota neviena atmiņas karte, vadības panelī tiks parādīts simbols S.

Akumulatora un atmiņas karšu izņemšana

Akumulatora izņemšana

Izslēdziet kameru un atveriet akumulatora nodalījuma vāku. Piespiediet akumulatora sprūdu ar bultiņu norādītajā virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru, un pēc tam izņemiet akumulatoru ar roku.

Atmiņas karšu izņemšana

Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa nedeg, izslēdziet kameru, atveriet atmiņas karšu slotu vāku un izņemiet karti, kā aprakstīts tālāk.

 • XQD atmiņas kartes: nospiediet izstumšanas pogu, lai daļēji izstumtu karti no ligzdas (). Pēc tam karti var izņemt ar roku ().

XQD atmiņas kartes

 • SD atmiņas kartes: iespiediet karti iekšā un atlaidiet to (). Pēc tam karti var izņemt ar roku ().

SD atmiņas kartes

© Nikon Corporation