Pilnrāmja kadra atskaņošana

Sīktēlu atskaņošana

Pilnrāmja kadra atskaņošana

Lai atskaņotu fotogrāfijas, nospiediet K pogu. Ekrānā tiks parādīta pēdējā uzņemtā fotogrāfija. Papildu attēlus var parādīt, veicot švīkas žestu pa kreisi vai pa labi vai nospiežot 4 vai 2; lai skatītu papildu informāciju par pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet 1 vai 3 (0 Fotogrāfijas informācija).

K poga

Sīktēlu atskaņošana

Lai skatītu daudzus attēlus, nospiediet W (M) pogu, kad attēls ir parādīts pilnrāmja kadrā. Ikreiz, kad tiek nospiesta W (M) poga, parādīto attēlu skaits palielinās no 4 uz 9, pēc tam uz 72, un samazinās ar katru X pogas nospiešanu. Slidiniet pirkstu pa skārienekrānu, lai ritinātu augšup vai lejup, vai izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus.

W (M) poga

Atskaņošanas vadības pogas

1 O (Q): dzēsiet pašreizējo attēlu
2 G: skatiet izvēlnes
3 L (Z/Q): aizsargājiet pašreizējo attēlu
4 X: Tuvināt
5 W (M): skatiet daudzus attēlus
6 J: izmantojiet kombinācijā ar kursortaustiņu, kā aprakstīts tālāk

J pogas lietošana kopā ar kursortaustiņu

Divas atmiņas kartes

Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties karti atskaņošanai, nospiežot W (M) pogu, kad ir parādīti 72 sīktēli.

Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)

Lai vertikāli (portreta orientācijā) uzņemtās fotogrāfijas parādītu vertikāli, atskaņošanas izvēlnē vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) atlasiet opciju On (Ieslēgts) (0 Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)).

Image review (Attēlu apskate)

Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts) (0 Image review (Attēlu apskate)), fotogrāfijas pēc to uzņemšanas tiek automātiski parādītas ekrānā (tā kā kamera jau ir pareizi orientēta, attēli apskates laikā netiek automātiski pagriezti). Nepārtrauktās atbrīvošanas režīmā attēli tiek parādīti pēc uzņemšanas pabeigšanas, un tiek parādīta pašreizējās sērijas pirmā fotogrāfija.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

Skārienekrāna lietošana

Atskaņošanas laikā skārienjutīgo ekrānu var izmantot, lai veiktu tālāk minētās darbības:


Skatīt citus attēlus

Veiciet švīkas žestu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus attēlus.


Ātri ritināt, lai pārietu uz citiem attēliem

Pilnrāmja kadra atskaņošanas skatā var pieskarties displeja apakšdaļai, lai parādītu kadru virzīšanas joslu; pēc tam slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ātri ritinātu uz citiem attēliem.

Kadru virzīšanas josla


Tuvināšana (tikai fotogrāfijas)

Izmantojiet izplešanas un savilkšanas žestus, lai tuvinātu un tālinātu, un slidiniet, lai ritinātu attēlus (0 Paraugoties tuvāk: atskaņošanas tālummaiņa). atskaņošanas tālummaiņa). Jūs varat arī divreiz ātri pieskarties displejam, lai tuvinātu, atrodoties pilnrāmja kadra atskaņošanā, vai atceltu tālummaiņu.


Skatīt sīktēlus

Lai pilnrāmja kadra atskaņošanas skatā tālinātu līdz sīktēlu skatam (0 Sīktēlu atskaņošana), izmantojiet savilkšanas žestu. Lietojiet savilkšanas un izplešanas žestus, lai izvēlētos parādīto attēlu skaitu — 4, 9 un 72 kadrus.


Skatīt video

Pieskarieties ekrāna vednim, lai sāktu video atskaņošanu (video ir norādīti ar 1 ikonu). Pieskarieties displejam, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, pieskarieties Z, lai izietu uz pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmu (ņemiet vērā, ka dažas ikonas video atskaņošanas displejā nereaģē uz skārienekrāna darbībām).

Pamācība

i poga

Nospiežot i pogu pilnrāmja kadra atskaņošanas vai sīktēlu atskaņošanas laikā, tiek parādītas tālāk uzskaitītās opcijas. Atlasiet opcijas, izmantojot skārienekrānu vai kursortaustiņu un J pogu.

  • Rating (Vērtēšana): novērtējiet pašreizējo attēlu (0 Attēlu vērtēšana).
  • Select to send to smart device/deselect (Atlasīt pārsūtīšanai uz viedierīci/atcelt atlasi): Atlasiet fotogrāfijas augšupielādēšanai viedierīcē.
  • Retouch (Retušēt) (tikai fotogrāfijas): izmantojiet retušas izvēlnes opcijas (0 N Retušas izvēlne: Retušētu kopiju izveidošana), lai izveidotu pašreizējās fotogrāfijas retušētu kopiju.
  • Volume control (Skaļuma vadība) (tikai video): regulējiet video atskaņošanas skaļumu.
  • Trim movie (Apgriezt video) (tikai video): nevajadzīgā videoieraksta materiāla apgriešana (0 Video rediģēšana). Video var rediģēt arī, nospiežot i pogu, kad video atskaņošana ir nopauzēta.
  • Choose slot and folder (Izvēlēties slotu un mapi): Izvēlieties atskaņojamo mapi. Iezīmējiet slotu un nospiediet 2, lai apskatītu atlasītajā kartē esošo mapju sarakstu, pēc tam iezīmējiet mapi un nospiediet J, lai skatītu iezīmētajā mapē esošos attēlus.

i poga

Lai izietu no i pogas izvēlnes un atgrieztos pie atskaņošanas, vēlreiz nospiediet i pogu.