Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta sinhronizēto zibspuldzes vadību (SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300), zibspuldzes vadības režīmu, zibspuldzes līmeni un citus zibspuldzes iestatījumus var regulēt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) (zibspuldzei SB-5000 šos iestatījumus var regulēt, arī izmantojot pašas zibspuldzes vadības elementus). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no izmantotās zibspuldzes (0 CLS saderīgās zibspuldzes), savukārt opcijas, kas tiek parādītas vienumam Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms), mainās atkarībā no atlasītā režīma. Citām zibspuldzēm iestatījumus var regulēt, tikai izmantojot zibspuldzes vadības elementus.

  • TTL: i-TTL režīms. Gadījumos, kad tiek izmantotas zibspuldzes SB-500, SB-400 un SB-300, zibspuldzes kompensāciju var regulēt, izmantojot W (M) pogu (0 Zibspuldzes kompensācija).
  • Automātiskā ārējā zibspuldze: šajā režīmā izvads tiek noregulēts automātiski atbilstoši objekta atstarotās gaismas daudzumam; ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija. Automātiskās ārējās zibspuldzes režīms atbalsta arī automātisko apertūras atvēruma (qA) un ne TTL automātisko (A) režīmu; ne TTL automātiskais režīms tiek atlasīts automātiski, ja objektīvs bez centrālā procesora ir pievienots, nenorādot fokusa garumu un maksimālo apertūras atvērumu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 Objektīvi bez centrālā procesora). Papildu informāciju skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā.
  • Attāluma prioritātes manuālais: izvēlieties attālumu līdz objektam; zibspuldzes izvads tiks noregulēts automātiski. Ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija.
  • Manuāls: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
  • Atkārtota zibspuldzes darbība: kamēr aizvars ir atvērts, zibspuldze uzplaiksna atkārtoti, radot daudzkārtējas ekspozīcijas efektu. Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Izvade)), ierīces maksimālo uzplaiksnīšanas reižu skaitu (Times (Reižu skaits)) un cik reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence), mēra hercos). Vienumam Times (Reižu skaits) pieejamās opcijas mainās atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Output (Izvade) un Frequency (Frekvence); sīkāk par to skatiet zibspuldžu dokumentācijā.

Sinhronizētā zibspuldzes vadība

Sinhronizētā zibspuldzes vadība ļauj kamerai un zibspuldzei koplietot iestatījumus. Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta sinhronizēto zibspuldzes vadību, kamerai vai zibspuldzei veiktās zibspuldzes iestatījumu izmaiņas tiek atspoguļotas abās ierīcēs, un tāpat arī izmaiņas, kas veiktas, izmantojot papildu programmatūru Camera Control Pro 2.