Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)

Aktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās un noēnotās vietās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet sižetiem ar spēcīgu kontrastu, piemēram, uzņemot spilgti apgaismotu ainavu caur durvīm vai logu vai uzņemot apēnotu objektu attēlus saulainā dienā. Visefektīvāk tā darbojas kopā ar matricas mērīšanu (0 Mērīšana).

Aktīvā D-Lighting izslēgta

Aktīvā D-Lighting: Y Automātiski

„Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)” un „D-Lighting” salīdzinājums

Fotogrāfiju un video uzņemšanas izvēļņu opcijas Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) pirms uzņemšanas noregulē ekspozīciju, lai optimizētu dinamisko diapazonu, savukārt retušēšanas izvēlnes opcija D-Lighting (0 D-Lighting) pēc uzņemšanas padara attēlos gaišākas noēnotās vietas.

Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)

Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot Aktīvo D-Lighting, var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas). Dažiem objektiem var būt nevienmērīgs ēnojums. Aktīvā D-Lighting netiek piemērota pie augstām ISO jutībām (Hi 0,3 – Hi 2).

Lai lietotu Aktīvo D-Lighting:

 1. Atlasiet opciju Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) un nospiediet 2.

 2. Izvēlieties opciju.

  Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J. Ja ir atlasīta opcija Y Auto (Automātiski), kamera automātiski noregulēs Aktīvo D-Lighting atbilstoši uzņemšanas apstākļiem (tomēr ekspozīcijas režīmā M iestatījums Y Auto (Automātiski) ir ekvivalents iestatījumam Q Normal (Normāla)).

Aktīvā D-Lighting un video

Ja video uzņemšanas izvēlnes vienumam Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) ir atlasīts iestatījums Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi) un fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), video tiks uzņemti ar iestatījumu, kas ir ekvivalents iestatījumam Normal (Normāla). Aktīvā D-Lighting netiek piemērota kadra izmēriem 1920 × 1080 (lēna atsk.) un 3840 × 2160.

Skatīt arī

Informāciju par Aktīvās D-Lighting mainīšanu uzņēmu sērijas gaitā skatiet sadaļā „Vairākkadru uzņemšana” (0 Vairākkadru uzņemšana).

Augsts dinamiskais diapazons (HDR)

Uzņemot ļoti kontrastainus objektus, augsta dinamiskā diapazona (High Dynamic Range — HDR) režīms ļauj saglabāt detaļas gaišajos un noēnotajos apgabalos, apvienojot divus ar atšķirīgām ekspozīcijām uzņemtus attēlus. HDR visefektīvākais ir tad, ja to izmanto kopā ar matricas mērīšanu (0 Mērīšana; izmantojot kopā ar punkta vai centra svērto mērīšanas metodi un objektīviem bez centrāla procesora, iestatījuma Auto (Automātiski) ekspozīciju starpība ir aptuveni 2 EV). To nevar kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp NEF (RAW) ierakstīšanu, zibspuldzes apgaismojumu (0 Papildu zibspuldzes), vairākkadru uzņemšanu (0 Vairākkadru uzņemšana), daudzkārtēju ekspozīciju, fokusa nobīdi, intervāla fotografēšanu un ar aizvara ātrumiem A un %.

Pirmā ekspozīcija (tumšāka)

+

Otrā ekspozīcija (spilgtāka)

Kombinētais HDR attēls

 1. Atlasiet opciju HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet režīmu.

  Iezīmējiet opciju HDR mode (HDR režīms) un nospiediet 2.

  Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un nospiediet J.

  • Lai uzņemtu HDR fotogrāfiju sēriju, atlasiet opciju 0 On (series) (Ieslēgts (sērija)). HDR uzņemšana turpināsies, līdz opcijai HDR mode (HDR režīms) tiks atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
  • Lai uzņemtu vienu HDR fotogrāfiju, atlasiet opciju On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)). Normālas uzņemšanas režīms automātiski atjaunosies pēc tam, kad būsiet izveidojuši vienu HDR fotogrāfiju.
  • Lai izietu, neizveidojot papildu HDR fotogrāfijas, atlasiet opciju Off (Izslēgts).

  Ja ir atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts (sērija)) vai On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), vadības panelī tiks parādīta y ikona.

 3. Izvēlieties ekspozīciju starpību.

  Lai izvēlētos divu uzņēmumu ekspozīcijas starpību, iezīmējiet opciju Exposure differential (Ekspozīciju starpība) un nospiediet 2.

  Tiks parādītas ekspozīciju starpības opcijas. Iezīmējiet opciju un nospiediet J. Izvēlieties lielākas vērtības ļoti kontrastainiem objektiem, tomēr ņemiet vērā, ka vērtība, kas ir lielāka nekā nepieciešams, var nedot vēlamo rezultātu; ja ir atlasīts iestatījums Auto (Automātiski), kamera automātiski noregulēs ekspozīciju, lai pielāgotos sižetam.

 4. Izvēlieties izlīdzināšanas apjomu.

  Lai izvēlētos, cik lielā mērā tiks izlīdzinātas robežas starp diviem attēliem, iezīmējiet opciju Smoothing (Izlīdzināšana) un nospiediet 2.

  Tiks parādītas izlīdzināšanas opcijas. Iezīmējiet opciju un nospiediet J. Lielākas vērtības rada vienmērīgāku apvienoto attēlu. Dažiem objektiem var būt nevienmērīgs ēnojums.

 5. Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  Nospiežot līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu, kamera uzņem divas ekspozīcijas. Kamēr tiek apvienoti attēli, vadības panelī mirgos paziņojums „l y”, bet skatu meklētajā mirgos paziņojums l u; fotogrāfijas nevar uzņemt, kamēr nav pabeigta ierakstīšana. Neatkarīgi no atbrīvošanas režīmam šobrīd atlasītās opcijas ikreiz, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemta tikai viena fotogrāfija.

  Ja ir atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērija)), HDR izslēgsies tikai tad, ja opcijai HDR mode (HDR režīms) ir iestatīts iestatījums Off (Izslēgts); ja ir atlasīts iestatījums On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), HDR automātiski izslēgsies pēc fotogrāfijas uzņemšanas. Beidzoties HDR uzņemšanai, no displeja nozūd arī y ikona.

HDR fotogrāfiju kadrēšana

Attēla malas tiks apcirptas. Vēlamais rezultāts var arī netikt sasniegts, ja kamera vai objekts uzņemšanas laikā pārvietojas. Ieteicams izmantot trijkāji. Atkarībā no sižeta ap spilgtiem objektiem var parādīties ēna, bet ap tumšiem objektiem var parādīties oreols; šos efektus var samazināt, noregulējot izlīdzināšanas apjomu.

BKT poga

Ja pielāgotajam iestatījumam f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > BKT button + y (BKT poga + y (0 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire))) ir atlasīts iestatījums HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)), HDR režīmu var atlasīt, nospiežot BKT pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, bet ekspozīciju starpību — nospiežot BKT pogu un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu. Režīms un ekspozīciju starpība tiek parādīti vadības panelī: režīmu norāda ikona a režīmam Off (Izslēgts), ikona B — režīmam On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)) un ikona b — režīmam On (series) (Ieslēgts (sērija)), savukārt ekspozīciju starpību norāda ikonas 6, 7, 8 un 9 ekspozīciju starpībai attiecīgi 1 EV, 2 EV, 3 EV un Auto (Automātiski).

Uzņemšana laika intervālā

Ja, iekams tiek sākta uzņemšana ar intervāla taimeri, opcijai HDR mode (HDR režīms) tiek atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērija)), kamera turpinās uzņemt HDR fotogrāfijas ar atlasīto intervālu (ja ir atlasīts iestatījums On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana ar intervāla taimeri beigsies pēc viena uzņēmuma).

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuves

HDR iestatījumus var noregulēt atsevišķi katrai krātuvei (0 Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)), taču pārslēgšanās uz krātuvi ar aktīvu HDR daudzkārtējas ekspozīcijas vai uzņemšanas ar intervāla taimeri laikā atspējo HDR. HDR tiek atspējots arī tad, ja pārslēgsieties uz krātuvi, kurā attēlu kvalitātei ir iestatīta opcija NEF (RAW).