Tālvadības zibspuldzes var vadīt, izmantojot kameras piederumu pieslēgvietā uzstādītas papildu zibspuldzes optiskos signālus, kas darbojas kā galvenā zibspuldze (uzlabots bezvadu apgaismojums ar optisko vadību). Ja aplūkojamā zibspuldze ir SB-5000 vai SB-500, iestatījumus var regulēt no kameras (skatīt sadaļu „SB-5000/SB-500”, 0 SB-5000/SB-500); pretējā gadījumā iestatījumi jāregulē, izmantojot zibspuldzes vadības elementus, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā. Informāciju par zibspuldzes novietojumu un citām tēmām skatiet zibspuldzes piegādes dokumentācijā.

SB-5000/SB-500

Uzstādiet zibspuldzi kameras piederumu pieslēgvietā un fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vienumu secībai Flash control (Zibspuldzes vadība) > Wireless flash options (Bezvadu zibspuldzes opcijas) atlasiet opciju Optical AWL (Uzlabots bezvadu apgaismojums ar optisko vadību). Vienuma Group flash (Grupas zibspuldzes) iestatījumus var regulēt, izmantojot vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība); vienums Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) zibspuldzei SB-5000 nodrošina arī vienumu Quick wireless control (Ātrā bezvadu vadība) un Remote repeating (Tālvadāma atkārtošana) iestatījumus. Tālāk aprakstītas pieejamās opcijas.

SB-5000

Kad zibspuldze SB-5000 ir uzstādīta kameras piederumu pieslēgvietā, opcijas Flash control (Zibspuldzes vadība) iestatījumus var mainīt, arī izmantojot zibspuldzes vadības elementus.

Grupas zibspuldze

Atlasiet šo opciju, lai noregulētu iestatījumus katrai grupai atsevišķi.

 1. C: Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vienumu secībai Flash control (Zibspuldžu vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldžu vadība) atlasiet opciju Group flash (Grupas zibspuldze).

 2. C: Atlasiet opciju Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: Izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu.

  Izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu un zibspuldzes līmeni galvenajai zibspuldzei un zibspuldzēm katrā grupā:

  • TTL: i-TTL zibspuldzes vadība.
  • qA: automātiskais apertūras atvērums (pieejams tikai ar saderīgām zibspuldzēm).
  • M: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
  • – – (izslēgts): ierīces neuzplaiksnīs, un zibspuldzes līmeni nevar regulēt.

  Izvēlieties galvenās zibspuldzes kanālu. Ja starp tālvadības zibspuldzēm ir zibspuldze SB-500, obligāti jāatlasa 3. kanāls; pārējos gadījumos var izvēlēties 1. līdz 4. kanālu.

 4. f: Iestatiet tālvadības zibspuldzēm to pašu kanālu, kas tika atlasīts galvenajai zibspuldzei.

  Iestatiet tālvadības zibspuldzes uz 3. darbībā atlasīto kanālu.

 5. f: Sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties grupu (A, B vai C, vai arī A vai B, ja kā galveno zibspuldzi izmantojat SB-500) katrai tālvadības zibspuldzei. Lai gan tālvadības zibspuldžu skaits nav ierobežots, praktiskais maksimums ir trīs zibspuldzes grupā. Ja to skaits pārsniedz norādīto skaitu, tālvadības zibspuldžu izstarotā gaisma mijiedarbosies ar sniegumu.

 6. C/f: Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet zibspuldžu testa pogas, lai izpildītu testa uzplaiksnījumu un pārliecinātos, ka zibspuldzes darbojas normāli. Zibspuldžu izmēģināšanu var veikt arī, nospiežot zibspuldzes informācijas displejā i pogu (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasot opciju M Test flash (Zibspuldzes izmēģināšana).

 7. C/f: Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

Ātrā bezvadu vadība (tikai SB-5000)

Atlasiet šo opciju, lai, manuāli iestatot jaudu C grupai, kontrolētu vispārējo zibspuldzes kompensāciju un relatīvo līdzsvaru starp grupām A un B.

 1. C: Izpildiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldžu vadība) un atlasiet opciju Quick wireless control (Ātrā bezvadu vadība).

 2. C: Atlasiet opciju Quick wireless control options (Ātrās bezvadu vadības opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Quick wireless control options (Ātrās bezvadu vadības opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Izvēlieties līdzsvaru starp grupām A un B.

  Noregulējiet zibspuldzes kompensāciju grupām A un B.

  Izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu un zibspuldžu līmeni C grupas ierīcēm:

  • M: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
  • – –: C grupas ierīces neuzplaiksnīs.

  Izvēlieties galvenās zibspuldzes kanālu. Ja starp tālvadības zibspuldzēm ir zibspuldze SB-500, obligāti jāatlasa 3. kanāls; pārējos gadījumos var izvēlēties 1. līdz 4. kanālu.

 4. f: Iestatiet tālvadības zibspuldzēm to pašu kanālu, kas tika atlasīts galvenajai zibspuldzei.

  Iestatiet tālvadības zibspuldzes uz 3. darbībā atlasīto kanālu.

 5. f: Sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties grupu (A, B vai C).

  Lai gan tālvadības zibspuldžu skaits nav ierobežots, praktiskais maksimums ir trīs zibspuldzes grupā. Ja to skaits pārsniedz norādīto skaitu, tālvadības zibspuldžu izstarotā gaisma mijiedarbosies ar sniegumu.

 6. C/f: Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet zibspuldžu testa pogas, lai izpildītu testa uzplaiksnījumu un pārliecinātos, ka zibspuldzes darbojas normāli. Zibspuldžu izmēģināšanu var veikt arī, nospiežot zibspuldzes informācijas displejā i pogu (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasot opciju M Test flash (Zibspuldzes izmēģināšana).

 7. C/f: Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

Tālvadāma atkārtošana (tikai SB-5000)

Ja ir atlasīta šī opcija, zibspuldze uzplaiksna atkārtoti, kamēr ir atvērts aizvars, radot daudzkārtējas ekspozīcijas efektu.

 1. C: Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vienumu secībai Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldžu vadība) atlasiet opciju Remote repeating (Tālvadāma atkārtošana).

 2. C: Atlasiet opciju Remote repeating options (Tālvadāmas atkārtošanas opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Remote repeating options (Tālvadāmas atkārtošanas opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Izvade)), maksimālo reižu skaitu, ko zibspuldzes uzplaiksna (Times (Reižu skaits)), un cik reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence)).

  Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās grupas. Atlasiet opciju ON (IESLĒGTS), lai iespējotu atlasīto grupu, atlasiet opciju – –, lai atspējotu atlasīto grupu.

  Izvēlieties galvenās zibspuldzes kanālu. Ja starp tālvadības zibspuldzēm ir zibspuldze SB-500, obligāti jāatlasa 3. kanāls; pārējos gadījumos var izvēlēties 1. līdz 4. kanālu.

 4. f: Iestatiet tālvadības zibspuldzēm to pašu kanālu, kas tika atlasīts galvenajai zibspuldzei.

  Iestatiet tālvadības zibspuldzes uz 3. darbībā atlasīto kanālu.

 5. f: Sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties katrai tālvadības zibspuldzei grupu (A, B vai C). Lai gan tālvadības zibspuldžu skaits nav ierobežots, praktiskais maksimums ir trīs zibspuldzes grupā. Ja to skaits pārsniedz norādīto skaitu, tālvadības zibspuldžu izstarotā gaisma mijiedarbosies ar sniegumu.

 6. C/f: Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet zibspuldžu testa pogas, lai izpildītu testa uzplaiksnījumu un pārliecinātos, ka zibspuldzes darbojas normāli. Zibspuldžu izmēģināšanu var veikt arī, nospiežot zibspuldzes informācijas displejā i pogu (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasot opciju M Test flash (Zibspuldzes izmēģināšana).

 7. C/f: Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

Uzlabots bezvadu apgaismojums ar optisko vadību

Pozicionējiet tālvadības zibspuldžu sensoru logus tā, lai tie uztvertu galvenās zibspuldzes izstaroto gaismu (īpaša vērība jāpievērš gadījumos, ja kamera nav uzstādīta uz trijkāja). Pārliecinieties, ka tieša vai spēcīga atstarota tālvadības zibspuldžu gaisma nenonāk kameras objektīvā (TTL režīmā) vai uz tālvadības zibspuldžu fotoelementiem (qA režīms), jo tas var mijiedarboties ar ekspozīciju. Lai nepieļautu, ka zemas intensitātes sinhronizācijas zibšņi, ko izstaro galvenā zibspuldze, parādās fotogrāfijās, kas uzņemtas no neliela attāluma, izvēlieties mazas ISO jutības vai mazus apertūras atvērumus (lieli f skaitļi). Kad tālvadības zibspuldzes ir izkārtotas, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu un apskatiet rezultātus kameras ekrānā.