Lai uzņemtu attēlus, izmantojot autofokusu, pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF.

Fokusa režīma atlasītājs

Fokusa režīma izvēlēšanās

Tiešā skata režīmā var izvēlēties šādus autofokusa režīmus:

Lai izvēlētos autofokusa režīmu, nospiediet AF režīma pogu un grieziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts vēlamais režīms.

AF režīma poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

AF apgabala režīma izvēlēšanās

Tiešā skata režīmā var izvēlēties šādus AF apgabala režīmus:

Lai izvēlētos AF apgabala režīmu, nospiediet AF režīma pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts vēlamais režīms.

AF režīma poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs