Ja, izpildot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība), ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) un optimālu ekspozīciju nevar panākt, izmantojot lietotāja iestatīto vērtību, ISO jutība tiks pielāgota automātiski (ja tiek izmantota zibspuldze, ISO jutība tiek atbilstoši noregulēta).

 1. Atlasiet opciju Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība).

  Atlasiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi), iezīmējiet opciju Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts).

  Iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un nospiediet J (ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), ISO jutība tiks fiksēta uz lietotāja iestatīto vērtību).

 3. Pielāgojiet iestatījumus.

  Automātiskās ISO jutības maksimālo vērtību var atlasīt, izmantojot opciju Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) (automātiskās ISO jutības minimālā vērtība tiek automātiski iestatīta uz ISO 64; ņemiet vērā, ka tad, ja lietotāja atlasītā ISO jutība ir augstāka par opcijai Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) atlasīto, tiks izmantota lietotāja atlasītā vērtība). Ekspozīcijas režīmos P un A jutība tiks regulēta tikai tad, ja, uzņemot ar iestatījumam Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums) iestatīto aizvara ātrumu, uzņēmums tiks eksponēts nepietiekami (1/4000 – 30 s vai Auto (Automātiski); režīmos S un M ISO jutība tiks regulēta, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju ar lietotāja atlasīto aizvara ātrumu). Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera atlasīs minimālo aizvara ātrumu, balstoties uz objektīva fokusa garumu; lielu ātrumu izvēlēšanās, fotografējot ātri kustīgus objektus, samazina izplūšanu. Nospiediet J, lai izietu, kad iestatījumi ir pabeigti.

  Lai izvēlētos maksimālo ISO jutību fotogrāfijām, kas tiks uzņemtas, lietojot papildu zibspuldzi, izmantojiet opciju Maximum sensitivity with M (Maksimāla jutība ar M). Atlasot opciju Same as without flash (Tāpat kā bez zibspuldzes), tiek iestatīta maksimālā ISO jutība fotogrāfiju uzņemšanai ar zibspuldzi atbilstoši vērtībai, kas pašlaik atlasīta opcijai Maximum sensitivity (Maksimālā jutība).

Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), skatu meklētājā un vadības panelī būs redzams paziņojums ISO AUTO. Ja lietotāja atlasītā jutības vērtība ir mainīta, šie indikatori mirgo un skatu meklētājā un vadības panelī tiek parādīta izmainītā vērtība.

Minimālais aizvara ātrums

Automātiska aizvara ātruma atlasīšanu var precīzi ieregulēt, iezīmējot opciju Auto (Automātiski) un nospiežot 2: piemēram, vērtības, kas ir lielākas nekā tās, ko parasti atlasa automātiski, var izmantot, uzņemot ar telefoto objektīviem, lai samazinātu attēla izplūšanu. Tomēr ņemiet vērā, ka iestatījums Auto (Automātiski) ir pieejams tikai ar centrālā procesora objektīviem; ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā procesora, minimālais aizvara ātrums tiek fiksēts uz 1/30 s. Ja optimālu ekspozīciju nevar panākt ar iestatījumam Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) atlasīto ISO jutību, aizvara ātrums var nokristies zemāk par atlasīto minimālo vērtību.

Automātiskās ISO jutības vadības ieslēgšana un izslēgšana

Jūs varat ieslēgt un izslēgt automātisko ISO jutības vadību, nospiežot S (Q) pogu un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu. Ja automātiskā ISO jutības vadība ir ieslēgta, vadības panelī un skatu meklētāja displejā tiek parādīta ikona ISO AUTO, bet, ja vadība ir izslēgta, tiek parādīta ISO ikona.

Automātiska ISO jutības vadība

Ja tiek lietota zibspuldze, minimālais aizvara ātrums tiks iestatīts uz vērtību, kas atlasīta vienumam Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums), ja vien šī vērtība nav ātrāka par pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums), 0 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)) iestatīto vērtību vai lēnāka par pielāgotajam iestatījumam e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums), 0 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)) iestatīto vērtību; šādā gadījumā tās vietā tiks izmantota pielāgotajam iestatījumam e2 iestatītā vērtība. Ņemiet vērā, ka ISO jutība var tikt palielināta automātiski, ja automātiskā ISO jutības vadība tiek izmantota kombinācijā ar zibspuldzes lēnas sinhronizācijas režīmiem (pieejami ar saderīgām papildu zibspuldzēm), tādējādi neļaujot kamerai izvēlēties lēnus aizvara ātrumus.

Skatīt arī

Informāciju par to, kā izvēlēties atsauci, kas tiks izmantota, lai iestatītu ekspozīciju, ja zibspuldze tiks izmantota ar automātisko ISO jutības vadību, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums e4 (Auto M ISO sensitivity control (Automātiska M ISO jutības vadība), 0 Auto M ISO sensitivity control (Automātiska M ISO jutības vadība)).