Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits

Iekams uzņemt fotogrāfijas, pārbaudiet akumulatora līmeni un atlikušo kadru skaitu, kā aprakstīts tālāk.

Akumulatora līmenis

Akumulatora līmenis tiek parādīts vadības panelī un skatu meklētājā.

Vadības panelis

Skatu meklētājs

Vadības panelis Skatu meklētājs Apraksts
L Akumulators pilnībā uzlādēts.
K Akumulators daļēji izlādējies.
J
I
H d Zems akumulatora līmenis. Uzlādējiet akumulatoru vai sagatavojiet rezerves akumulatoru.
H
(mirgo)
d
(mirgo)
Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Kameras izslēgšanas displejs

Ja kamera tiek izslēgta, kad tajā ir ievietots akumulators un atmiņas karte, tiks parādīta atmiņas kartes ikona un atlikušo kadru skaits (dažas atmiņas kartes retos gadījumos šo informāciju var parādīt tikai, kad kamera ir ieslēgta).

Vadības panelis

Atlikušo kadru skaits

Kamerai ir divi atmiņas karšu sloti: viens XQD kartēm, bet otrs — SD kartēm. Kad ir ievietotas divas kartes, katrai kartei piešķirto lomu definē, izmantojot opcijas, ko atlasa vienumiem Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana) un Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija); ja vienumam Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) ir iestatīta noklusējuma vērtība Overflow (Pārpildīta) (0 Divu atmiņas karšu izmantošana), sekundārajā slotā ievietotā karte tiks izmantota tikai tad, ja primārajā slotā esošā karte ir pilna.

SD kartes slots

XQD kartes slots

Vadības paneļa displejā tiek parādīts, kura karte pašlaik ir ievietota (šajā piemērā redzams displejs, kad kartes ir ievietotas abos slotos). Ja ir notikusi kļūda (piemēram, atmiņas karte ir pilna vai SD slotā esošā karte ir bloķēta), mirgos attiecīgās kartes ikona (0 Kļūdu paziņojumi).

Vadības panelis

Vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīts fotogrāfiju skaits, ko var uzņemt ar pašreizējiem iestatījumiem (ja skaits ir lielāks par 1000, tas tiek noapaļots līdz tuvākajam simtam, piemēram, skaits no 4000 līdz 4099 tiek parādīts kā „4,0 k”).

Atlikušo kadru skaits

Vadības panelis

Skatu meklētājs

„Notēmē un uzņem” fotogrāfiju uzņemšana

 1. Sagatavojiet kameru.

  Kadrējot fotogrāfiju skatu meklētājā, turiet rokturi labajā rokā un ar kreiso roku satveriet kameras korpusu vai objektīvu.

  Kadrējot fotogrāfiju portreta (vertikālā) orientācijā, turiet kameru, kā parādīts attēlā.

 2. Kadrējiet fotogrāfiju.

  Ja ir aktīvi noklusējuma iestatījumi, kamera fokusēsies uz objektu, kas atrodas centrālajā fokusa punktā. Kadrējiet fotogrāfiju skatu meklētājā, novietojot objektu centrālajā fokusa punktā.

  Fokusa punkts

 3. Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

  Lai fokusētu kameru, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Kad fokusēšana ir pabeigta, skatu meklētājā parādīsies fokusa indikators (I).

  Fokusa indikators

  Skatu meklētāja displejs Apraksts
  I Objekts ir fokusā.
  F Fokusa punkts atrodas starp kameru un objektu.
  H Fokusa punkts atrodas aiz objekta.
  FH
  (mirgo)
  Kamera nevar fokusēties uz objektu fokusa punktā, izmantojot autofokusu (0 Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu).
 4. Uzņemiet fotogrāfiju.

  Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu fotogrāfiju. Iedegsies atmiņas kartes piekļuves lampiņa un ekrānā uz dažām sekundēm tiks parādīta fotogrāfija. Neizņemiet atmiņas karti, kā arī neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr lampiņa nav nodzisusi un nav pabeigta ierakstīšana.

  Atmiņas kartes piekļuves lampiņa

Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)

Ja aptuveni sešas sekundes netiek veiktas nekādas darbības, skatu meklētājs un daži vadības paneļa displeji izslēgsies, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Lai atkal aktivizētu displejus, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti

Ekspozīcijas mērītāji izslēgti

Laiku, iekams gaidstāves aktivizēšanas taimeris automātiski izslēdzas, var regulēt, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)).

Kursortaustiņš

Kursortaustiņu var izmantot, lai izvēlētos fokusa punktu, kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji (0 Fokusa punkta atlasīšana).

Kursortaustiņš

Fotogrāfiju skatīšana

 1. Nospiediet K pogu.

  Ekrānā tiks parādīta fotogrāfija. Atmiņas karte, kurā ir saglabāts pašreiz redzamais attēls, tiek norādīta ar ikonu.

  K poga

 2. Skatiet papildu fotogrāfijas.

  Papildu attēlus var parādīt, nospiežot 4 vai 2 vai ar pirkstu veicot švīkas žestu pāri displejam uz kreiso vai labo pusi (0 Skārienekrāna lietošana).

  Lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Image review (Attēlu apskate)

Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts) (0 Image review (Attēlu apskate)), fotogrāfijas pēc uzņemšanas tiek automātiski parādītas ekrānā.

Skatīt arī

Informāciju par to, kā atskaņošanai izvēlēties atmiņas karti, skatiet sadaļā „Atskaņošanas vadības pogas” (0 Atskaņošanas vadības pogas).

Nevajadzīgo fotogrāfiju dzēšana

Lai izdzēstu ekrānā pašreiz parādīto fotogrāfiju, nospiediet O (Q) pogu. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas fotogrāfijas vairs nevar atgūt.

 1. Parādiet fotogrāfiju.

  Parādiet fotogrāfiju, kuru vēlaties izdzēst, kā aprakstīts sadaļā „Fotogrāfiju skatīšana” (0 Fotogrāfiju skatīšana). Pašreizējās fotogrāfijas atrašanās vieta tiek norādīta ar ikonu displeja kreisajā apakšējā stūrī.

 2. Dzēsiet fotogrāfiju.

  Nospiediet O (Q) pogu. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O (Q) pogu, lai dzēstu attēlu un atgrieztos atskaņošanas režīmā. Lai izietu, neizdzēšot fotogrāfiju, nospiediet pogu K.

  O (Q) poga

Delete (Dzēst)

Lai izdzēstu daudzus attēlus vai atlasītu atmiņas karti, no kuras tiks izdzēsti attēli, izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst) (0 Selected (Atlasītie): atlasīto fotogrāfiju dzēšana).