Manuālu iepriekšēju iestatījumu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu pielāgotus baltā balansa iestatījumus uzņemšanai jauktā apgaismojumā vai lai kompensētu apgaismojumu, ko sniedz gaismas avoti ar spēcīgām krāsu niansēm. Kamera var saglabāt līdz sešām iepriekš iestatītām baltā balansa vērtībām iepriekšējos iestatījumos d-1 līdz d-6. Iepriekš iestatīta baltā balansa iestatīšanai ir pieejamas divas metodes:

Baltā balansa iepriekšēji iestatījumi

Baltā balansa iepriekšēju iestatījumu izmaiņas piemēro visām fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuvēm (0 Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)).

Fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju

 1. Apgaismojiet atsauces objektu.

  Novietojiet neitrāli pelēku vai baltu objektu apgaismojumā, kas tiks izmantots galīgajam uzņēmumam. Standarta pelēko paneli var izmantot kā atsauces objektu studijas apstākļos. Ņemiet vērā, ka, mērot baltā balansu, ekspozīcija tiek automātiski palielināta par 1 EV; ekspozīcijas režīmā M noregulējiet ekspozīciju tā, lai ekspozīcijas indikators rādītu ±0 (0 Ekspozīcijas indikators).

 2. Iestatiet baltā balansu uz L (Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums)).

  Nospiediet U pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīts L.

  U poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

 3. Atlasiet iepriekšēju iestatījumu.

  Nospiediet U pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā baltā balansa vērtība (d-1 līdz d-6).

  U poga

  Grozāmais apakškomandu pārslēgs

 4. Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.

  Uz brīdi atlaidiet U pogu un pēc tam nospiediet to atkārtoti, līdz vadības panelī sāk mirgot L ikona. Skatu meklētājā parādās mirgojošs simbols D.

 5. Izmēriet baltā balansu.

  Dažas sekundes pirms tam, kad indikatori pārtrauc mirgot, kadrējiet atsauces objektu tā, lai tas aizpildītu skatu meklētāju, un nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera izmērīs baltā balansa vērtību un saglabās to 3. darbībā atlasītajā iepriekšējā iestatījumā. Fotogrāfija netiks ierakstīta; baltā balansu var izmērīt precīzi arī tad, ja kamera nav fokusēta.

 6. Pārbaudiet rezultātus.

  Ja kamera ir spējusi izmērīt baltā balansa vērtību, vadības panelī mirgos simbols C, bet skatu meklētājā būs redzams mirgojošs simbols a. Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izietu uz uzņemšanas režīmu.

  Ja apgaismojums ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts, kamera, iespējams, nespēs izmērīt baltā balansu. Vadības panelī un skatu meklētājā parādīsies mirgojoši simboli b a. Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai atgrieztos 5. darbībā un vēlreiz izmērītu baltā balansu.

Manuāla iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)

Iepriekš iestatītu baltā balansu nevar izmērīt, kamēr tiek uzņemts uzņemšanas ar laika intervāliem video, kamēr tiek uzņemta HDR fotogrāfija vai daudzkārtēja ekspozīcija.

Tiešās mērīšanas režīms

Ja, uzņemot fotogrāfijas caur skatu meklētāju, kamēr mirgo displeji, netiek veiktas nekādas darbības, tiešās mērīšanas režīms beigsies pēc laika, kas atlasīts pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)).

Aizsargāti iepriekšēji iestatījumi

Ja pašreizējais iepriekšējais iestatījums ir aizsargāts (0 Aizsargāt), mēģinot izmērīt jauno vērtību, vadības panelī un skatu meklētājā mirgos paziņojums 3.

Iepriekšēja iestatījuma atlasīšana

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē opcijai White balance (Baltā balanss) atlasot iestatījumu Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums), tiek parādīts baltā balansa iepriekšējs iestatījums; iezīmējiet iepriekšējo iestatījumu un nospiediet J. Ja atlasītajam iepriekšējam iestatījumam pašlaik nav piešķirta vērtība, baltā balanss tiks iestatīts uz 5200 K, kas atbilst iestatījumam Direct sunlight (Tieša saules gaisma).

Tiešais skats (baltā balansa punkts)

Tiešā skata režīmā (0 Fotografēšana tiešā skata režīmā, Video ierakstīšana) baltā balansu var izmērīt atlasītajā kadra apgabalā, tādējādi novēršot nepieciešamību sagatavot atsauces objektu vai mainīt objektīvus, ja uzņemšanai tiek izmantots telefoto objektīvs.

 1. Nospiediet a pogu.

  Tiks pacelts spogulis, un kameras ekrānā tiks parādīts caur objektīvu redzamais skats.

 2. Iestatiet baltā balansu uz L (Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums)).

  Nospiediet U pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīts L.

  U poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

 3. Atlasiet iepriekšēju iestatījumu.

  Nospiediet U pogu un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, līdz ekrānā tiek parādīta vēlamā baltā balansa vērtība (d-1 līdz d-6).

  U poga

  Grozāmais apakškomandu pārslēgs

 4. Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.

  Uz brīdi atlaidiet U pogu un pēc tam nospiediet to atkārtoti, līdz ekrānā sāk mirgot L ikona. Pie atlasītā fokusa punkta tiks parādīts baltā balansa punkta mērķis (r).

 5. Pozicionējiet mērķi uz balta vai pelēka laukuma.

  Kamēr displejā mirgo L, izmantojot kursortaustiņu, pozicionējiet r uz baltu vai pelēku objekta apgabalu. Lai tuvinātu apgabalu ap punktu, lai to novietotu precīzāk, nospiediet pogu X. Jūs varat arī izmērīt baltā balansu jebkurā kadra vietā, pieskaroties objektam ekrānā; šajā gadījumā nav nepieciešams nospiest kursortaustiņa vidējo pogu vai aizvara atbrīvošanas pogu, kā tas aprakstīts 6. darbībā.

 6. Izmēriet baltā balansu.

  Lai izmērītu baltā balansu, nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu vai nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Baltā balansa mērīšanai pieejamais laiks ir laiks, kas atlasīts pielāgotajam iestatījumam c4 (Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)) > Live view (Tiešais skats) (0 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)).

  Ja kamera nespēj izmērīt baltā balansu, tiks parādīts paziņojums. Izvēlieties jaunu baltā balansa punkta mērķi un atkārtojiet procesu no 5. darbības.

 7. Izejiet no tiešo mērījumu režīma.

  Lai izietu no tiešo mērījumu režīma, nospiediet U pogu.

  Baltā balansa iepriekšējus iestatījumus var skatīt, atlasot fotogrāfiju uzņemšanas vai video uzņemšanas izvēlnes vienumam White balance (Baltā balanss) iestatījumu Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums). Mērķu, kas izmantoti iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšanai, pozīcija tiek parādīta tiešā skata laikā ierakstītos iepriekšējos iestatījumos.

Manuāla iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana (tiešais skats)

Manuāli iepriekš iestatītu baltā balansu nevar izmērīt, kamēr norisinās HDR ekspozīcija (0 Augsts dinamiskais diapazons (HDR)) vai, ja i pogas izvēlnes vienumam Photo live view display WB (Tiešā skata fotogrāfiju displeja baltā balanss) atlasītā opcija nav None (Neviens) (0 i pogas lietošana).

Iepriekšēju iestatījumu vadība

Baltā balansa kopēšana no fotogrāfijas

Kopējiet baltā balansa vērtību no esošas fotogrāfijas uz atlasīto iepriekšējo iestatījumu, veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Atlasiet opciju Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju White balance (Baltā balanss), pēc tam iezīmējiet opciju Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet galamērķi.

  Iezīmējiet iepriekšēja iestatījuma galamērķi (d-1 līdz d-6) un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu.

 3. Izvēlieties opciju Select image (Atlasīt attēlu).

  Iezīmējiet opciju Select image (Atlasīt attēlu) un nospiediet 2.

 4. Iezīmējiet avota attēlu.

  Iezīmējiet avota attēlu. Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadrā, turiet nospiestu X pogu.

  Lai skatītu attēlus citās vietās, nospiediet W (M) un atlasiet vēlamo karti un mapi (0 Atskaņošanas vadības pogas).

 5. Kopējiet baltā balansu.

  Nospiediet J, lai kopētu iezīmētās fotogrāfijas baltā balansa vērtību uz atlasīto iepriekšējo iestatījumu. Ja iezīmētajai fotogrāfijai ir pievienots komentārs (0 Image comment (Attēla komentārs)), tas tiks pārkopēts atlasītā iepriekšēja iestatījuma komentārā.

Iepriekš iestatīta baltā balansa precīza ieregulēšana

Atlasīto iepriekšējo iestatījumu var precīzi ieregulēt, atlasot opciju Fine-tune (Precīza ieregulēšana) un regulējot baltā balansu, kā aprakstīts sadaļā „Baltā balansa precīza ieregulēšana” (0 Baltā balansa precīza ieregulēšana).

Rediģēt komentāru

Lai ievadītu līdz 36 rakstzīmēm garu pašreizējā baltā balansa iepriekšēja iestatījuma aprakstošu komentāru, atlasiet iepriekš iestatīta manuāla baltā balansa izvēlnes vienumu Edit comment (Rediģēt komentāru) un ievadiet komentāru (0 Teksta ievadīšana).

Aizsargāt

Lai aizsargātu pašreizējo baltā balansa iepriekšēju iestatījumu, atlasiet iepriekš iestatīta manuāla baltā balansa izvēlnes opciju Protect (Aizsargāt), pēc tam iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un nospiediet J. Aizsargātus baltā balansa iepriekšējos iestatījumus nevar mainīt, un tiem nevar pielietot opcijas Fine-tune (Precīza ieregulēšana) un Edit comment (Rediģēt komentāru).