Uzglabāšana

Ja kamera ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet akumulatoru, uzlieciet kontakta vāku paredzētajā vietā un uzglabājiet vēsā un sausā vietā. Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām vai vietās:

 • kur ir slikta ventilācija vai kur mitruma līmenis ir lielāks par 60 %;
 • kas atrodas blakus iekārtām, kuras rada stiprus elektromagnētiskos laukus, piemēram, televizoriem vai radio aparātiem;
 • kur temperatūra ir augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C.

Tīrīšana

Neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un citas gaistošas ķīmiskas vielas.

Attēla sensora tīrīšana

Ja ir aizdomas, ka uz attēla sensora esošie netīrumi vai putekļi parādās fotogrāfijās, varat notīrīt sensoru, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru). Sensoru var notīrīt jebkurā laikā, izmantojot opciju Clean now (Notīrīt tagad), vai arī tīrīšanu var veikt automātiski, kad kamera tiek ieslēgta vai izslēgta.

Clean now (Tīrīt tagad)

Turot kameru ar pamatni uz leju, atlasiet iestatīšanas izvēlnes vienumu Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru), pēc tam iezīmējiet vienumu Clean now (Tīrīt tagad) un nospiediet J. Kamera pārbaudīs attēla sensoru un sāks tīrīšanu. Vadības panelī mirgo paziņojums 1, un, kamēr norisinās tīrīšana, nav iespējamas nekādas citas darbības. Neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr tīrīšana nav pabeigta un līdz tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

„Clean at startup/shutdown” (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot)

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām:

 1. Atlasiet opciju Clean at startup/shutdown (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot).

  Atveriet izvēlni Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru), kā aprakstīts sadaļā „Tīrīt tagad” (0 Clean now (Tīrīt tagad)). Iezīmējiet Clean at startup/shutdown (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet opciju.

  Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

Attēla sensora tīrīšana

Kameras vadības ierīču izmantošana palaides laikā pārtrauc attēla sensora tīrīšanu.

Ja netīrumus nevar pilnībā noņemt, izmantojot izvēlnes Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) opcijas, notīriet attēla sensoru manuāli (0 Manuāla tīrīšana) vai sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Ja attēla sensora tīrīšana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas, attēla sensora tīrīšana var tikt uz laiku atspējota, lai aizsargātu kameras iekšējo shēmu. Pēc īsa pārtraukuma tīrīšanu var veikt atkārtoti.

Manuāla tīrīšana

Ja svešķermeni no attēla sensora nevar noņemt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) (0 Attēla sensora tīrīšana), sensoru var notīrīt manuāli, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka sensors ir ļoti trausls un to ļoti viegli var sabojāt; ieteicams manuālo tīrīšanu uzticēt tikai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim.

 1. Uzlādējiet akumulatoru vai pievienojiet maiņstrāvas adapteri.

  Pārbaudot vai tīrot attēla sensoru, nepieciešams uzticams barošanas avots. Izslēdziet kameru un ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru vai pievienojiet papildu maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju. Iestatīšanas izvēlnes opcija Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli tīrīšanai) ir pieejama tikai tad, ja akumulatora līmenis ir lielāks par J un kamera nav pievienota viedierīcei, izmantojot Bluetooth, vai citām ierīcēm, izmantojot USB.

 2. Noņemiet objektīvu.

  Izslēdziet kameru un noņemiet objektīvu.

 3. Atlasiet opciju Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai).

  Ieslēdziet kameru un iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) un nospiediet 2.

 4. Nospiediet J.

  Ekrānā tiks parādīts paziņojums, bet vadības panelī un skatu meklētājā būs redzama svītriņu rinda. Lai atjaunotu normālu darbību, nepārbaudot attēla sensoru, izslēdziet kameru.

 5. Paceliet spoguli.

  Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Spogulis tiks pacelts, un aizvara aizkars atvērsies, atsedzot attēla sensoru. Displejs skatu meklētājā nodzisīs, bet vadības panelī mirgos svītriņu rinda.

 6. Pārbaudiet attēla sensoru.

  Turot kameru tā, lai gaisma kristu uz attēla sensoru, pārbaudiet, vai uz sensora nav netīrumu un pūku. Ja svešķermeņu nav, pārejiet uz 8. darbību.

 7. Notīriet attēla sensoru.

  Ar pūtēju nopūtiet no sensora visus netīrumus un pūkas. Neizmantojiet pūtēja birsti, jo ar to var sabojāt sensoru. Netīrumus, ko nevar noņemt ar pūtēju, drīkst noņemt tikai Nikon pilnvaroti tehniskās apkopes darbinieki. Nekādā gadījumā nepieskarieties sensoram un neslaukiet to.

 8. Izslēdziet kameru.

  Spogulis atgriezīsies nolaistā stāvoklī, un aizvara aizkars aizvērsies. Uzlieciet atpakaļ objektīvu vai korpusa vāciņu.

Izmantojiet uzticamu barošanas avotu

Aizvara aizkars ir ļoti trausls, un to var viegli sabojāt. Ja kamera izslēdzas, kad spogulis ir pacelts, aizkars aizvērsies automātiski. Lai nepieļautu aizkara sabojāšanu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

 • neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr spogulis ir pacelts;
 • ja akumulators izlādējas, kamēr spogulis ir pacelts, atskanēs pīkstiens un mirgos automātiskā taimera spuldze, lai brīdinātu, ka aizvara aizkars aizvērsies un pēc apmēram divām minūtēm tiks nolaists spogulis. Nekavējoties pārtrauciet tīrīšanu vai pārbaudi.

Svešķermeņi uz attēla sensora

Svešķermeņi, kas iekļūst kamerā, kad ir noņemti vai tiek mainīti objektīvi vai korpusa vāciņi (vai retos gadījumos eļļošanas līdzeklis vai kameras sīkas daļiņas), var pielipt attēla sensoram un noteiktos apstākļos var parādīties uzņemtajās fotogrāfijās. Lai aizsargātu kameru, kad objektīvs ir noņemts, neaizmirstiet uzlikt kameras komplektā iekļauto korpusa vāciņu, vispirms uzmanīgi notīrot visus netīrumus un citus svešķermeņus, kas var būt pielipuši kameras savienojumam, objektīva savienojumam un korpusa vāciņam. Izvairieties uzlikt korpusa vāciņu vai mainīt objektīvus putekļainā vidē.

Ja svešķermenis ir nokļuvis uz attēla sensora, izmantojiet attēla sensora tīrīšanas opciju, kā aprakstīts sadaļā „Attēla sensora tīrīšana” (0 Attēla sensora tīrīšana). Ja problēma turpinās, notīriet sensoru manuāli (0 Manuāla tīrīšana) vai nogādājiet to tīrīšanai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes darbiniekam. Fotogrāfijas, kuru kvalitāti ir ietekmējuši uz sensora esoši svešķermeņi, var retušēt, izmantojot attēla tīrīšanas opcijas, kas pieejamas dažās attēlveidošanas lietojumprogrammās.

Kameras un piederumu kopšana

Kamera ir precīza ierīce, un tai regulāri jāveic apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai reizi divos gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota tehniskās apkopes pārstāvja un vienreiz trīs līdz piecu gadu laikā veikt tai apkopi (ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi). Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam. Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu zibspuldzes, ir jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.