Lai noteiktu, kā kamera, regulējot ekspozīciju, iestata aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, nospiediet I pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā opcija.

I poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Objektīvu tipi

Ja izmantojat ar apertūras gredzenu aprīkotu centrālā procesora objektīvu (0 G, E un D tipa objektīvu ar centrālo procesoru atpazīšana), nofiksējiet apertūras gredzenu uz minimālo apertūras atvērumu (lielākais f skaitlis). G un E tipa objektīvi nav aprīkoti ar apertūras gredzenu.

Lietojot objektīvus bez centrālā procesora (0 Objektīvi bez centrālā procesora), atlasiet ekspozīcijas režīmu A (apertūras prioritātes automātiskais režīms) vai M (manuālais). Citos režīmos, pievienojot objektīvu bez centrālā procesora, automātiski tiek atlasīts ekspozīcijas režīms A (0 Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora). Vadības panelī mirgos ekspozīcijas režīma indikators (P vai S), bet skatu meklētājā tiks parādīts simbols A.

Asuma dziļuma priekšskatījums

Lai priekšskatītu apertūras efektu, nospiediet un turiet nospiestu Pv pogu. Objektīvs tiks noregulēts uz kameras atlasīto apertūras vērtību (režīmi P un S) vai lietotāja izraudzīto vērtību (režīmi A un M), ļaujot skatu meklētājā priekšskatīt asuma dziļumu.

Pv poga

Pielāgotais iestatījums e5 — Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)

Šis iestatījums kontrolē, vai papildu zibspuldzes, kas atbalsta Nikon radošā apgaismojuma sistēmu (Creative Lighting System — CLS; 0 Nikon radošā apgaismojuma sistēma (CLS)), nospiežot Pv pogu, darbojas kā modelēšanas zibspuldzes.

P: Ieprogrammēts automātiskais

Šajā režīmā kamera saskaņā ar iebūvētu programmu automātiski regulē aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, vairumā situāciju nodrošinot optimālu ekspozīciju.

Elastīga programma

Ekspozīcijas režīmā P, grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, var atlasīt dažādas aizvara ātruma un apertūras atvēruma kombinācijas, kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji („elastīga programma”). Visas kombinācijas dod vienādu ekspozīciju. Kamēr ir aktīva elastīgā programma, vadības panelī ir redzama zvaigznīte („U”). Lai atjaunotu aizvara ātruma un apertūras atvēruma noklusējuma iestatījumus, groziet grozāmo pārslēgu, līdz zvaigznīte vairs netiek rādīta, izvēlieties citu režīmu vai izslēdziet kameru.

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Skatīt arī

Informāciju par ekspozīcijas mērītāju aktivizēšanu skatiet sadaļā „Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)” (0 Gaidstāves aktivizēšanas taimeris (fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot skatu meklētāju)).

S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms

Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties aizvara ātrumu, bet kamera automātiski atlasa apertūras atvērumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju.

Lai izvēlētos aizvara ātrumu, grieziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, kad ir ieslēgti ekspozīcijas mērītāji. Aizvara ātrumu var iestatīt uz „p” vai uz lielumiem robežās no 30 s līdz 1/8000 s. Aizvara ātrumu var fiksēt uz atlasīto iestatījumu (0 Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators).

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms

Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties apertūras atvērumu, savukārt kamera automātiski atlasa tādu aizvara ātrumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju.

Lai izvēlētos vēlamo apertūras atvērumu starp objektīva minimālo un maksimālo apertūras vērtību, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, kad ir ieslēgti ekspozīcijas mērītāji. Apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasīto iestatījumu (0 Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators).

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Objektīvi bez centrālā procesora (0 Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora)

Lai regulētu apertūras atvērumu, izmantojiet objektīva apertūras gredzenu. Ja, esot pievienotam objektīvam bez centrālā procesora, maksimālais objektīva apertūras atvērums ir norādīts, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesa dati) (0 Objektīvi bez centrālā procesora), pašreizējais f skaitlis tiks parādīts skatu meklētājā un vadības panelī, to noapaļojot līdz tuvākajai iedaļai. Pretējā gadījumā apertūras atvēruma displejos tiks parādīts tikai iedaļu skaits (F, maksimālo apertūras atvērumu parādot kā FA), bet f skaitlis būs jānolasa no objektīva apertūras gredzena.

M: Manuāls

Manuālajā ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu. Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos aizvara ātrumu, un groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai iestatītu apertūras atvērumu. Aizvara ātrumu var iestatīt uz „p” vai vērtību diapazonā no 30 s līdz 1/8000 s, vai arī aizvaru var bezgalīgi turēt atvērtu, ja nepieciešama ilga ekspozīcija (A vai %, 0 Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)). Apertūras atvērumu var iestatīt robežās no objektīva minimālās līdz maksimālajai vērtībai. Ekspozīcijas pārbaudīšanai izmantojiet ekspozīcijas indikatorus.

Apertūras atvērums

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Aizvara ātrums

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Aizvara ātrumu un apertūras atvērumu var fiksēt uz atlasīto iestatījumu (0 Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksators).

AF Micro NIKKOR objektīvi

Ja tiek izmantots ārējais ekspozīcijas mērītājs, ekspozīcijas līmenis jāņem vērā tikai tad, ja apertūras atvēruma iestatīšanai tiek izmantots objektīva apertūras gredzens.

Ekspozīcijas indikators

Ekspozīcijas indikatori skatu meklētājā un vadības panelī parāda, vai, uzņemot ar pašreizējiem iestatījumiem, fotogrāfija tiks eksponēta nepietiekami vai arī būs pāreksponēta. Atkarībā no pielāgotajam iestatījumam b2 (EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi)) atlasītās opcijas, pārmērīgas vai nepietiekamas ekspozīcijas lielums tiek parādīts ar 1/3 EV, 1/2 EV vai 1 EV soli. Ja ir pārsniegti ekspozīcijas mērīšanas sistēmas ierobežojumi, displeji mirgos.

  Pielāgotais iestatījums b2 iestatīts uz 1/3 soļa
Optimāla ekspozīcija Nepietiekami eksponēts par 1/3 EV Pāreksponēts par vairāk nekā 3 EV
Vadības panelis
Skatu meklētājs

Skatīt arī

Informāciju par ekspozīcijas indikatoru apvēršanu, lai negatīvās vērtības tiktu parādītas labajā pusē, bet pozitīvās vērtības — kreisajā pusē, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f7 (Reverse indicators (Apvērst indikatorus), 0 Reverse indicators (Apvērst indikatorus)).