Tālāk minētajiem kameras iestatījumiem noklusējuma vērtības var atjaunot, vienlaikus ilgāk par divām sekundēm nospiežot T un E pogas (šīs pogas ir iezīmētas ar zaļu punktu). Kamēr tiek atiestatīti iestatījumi, vadības panelis uz īsu brīdi izslēdzas.

T poga

E poga

Iestatījumi, kas pieejami no fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes 1

Opcija Noklusējuma iestatījums
Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju uzņemšanas izvēļņu krātuves) Off (Izslēgts)
Image quality (Attēla kvalitāte) JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
  JPEG/TIFF Large (Liels)
NEF (RAW) Large (Liels)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
  ISO sensitivity (ISO jutība) 100
Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības vadība) Off (Izslēgts)
White balance (Baltā balanss) Auto (Automātiski) > Keep white (reduce warm colors) (Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas))
  Precīza ieregulēšana A-B: 0, G-M: 0
Picture Control iestatījumi 2 Nemainīti
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
  Flicker reduction setting (Mirgoņas samazināšanas iestatījums) Disable (Atspējot)
Flicker reduction indicator (Mirgoņas samazināšanas indikators) On (Ieslēgts)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) Izslēgts 3
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons)) Izslēgts 4
Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) Off (Izslēgts)

Izņemot daudzkārtējo ekspozīciju, atiestatīti tiks tikai tie krātuvē esošie iestatījumi, kas šobrīd atlasīti, izmantojot opciju Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve) (0 Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)). Pārējās krātuvēs esošos iestatījumus tas neietekmē.

Tikai pašreizējā Picture Control.

Ja pašlaik norisinās daudzkārtējas ekspozīcijas process, uzņemšana tiks pabeigta un daudzkārtēja ekspozīcija tiks izveidota no līdz šim brīdim ierakstītajām ekspozīcijām. Pārklāšanas režīms, uzņēmumu skaits un vienums Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas) netiek atiestatīti.

Ekspozīciju starpība un izlīdzināšana netiek atiestatītas.

Iestatījumi, kas pieejami no video uzņemšanas izvēlnes

Opcija Noklusējuma iestatījums
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
  ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)) 100
White balance (Baltā balanss) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) Off (Izslēgts)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) Off (Izslēgts)

Citi iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Fokusa punkts 1 Centrs
Iepriekš iestatīts fokusa punkts Centrs
Ekspozīcijas režīms Ieprogrammēts automātiskais
Elastīga programma Izslēgts
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) Izslēgts
AE fiksēšanas turēšana Izslēgts
Ekspozīcijas priekšskatījums Izslēgts
Shutter speed lock (Aizvara ātruma fiksators) Off (Izslēgts)
Aperture lock (Apertūras atvēruma fiksators) Off (Izslēgts)
Autofokusa režīms AF-S
AF apgabala režīms
  Skatu meklētājs Viena punkta AF
Tiešais skats Normāla apgabala AF
Photo live view display WB (Fotogrāfiju tiešā skata displeja BB) None (Nekas)
Multi-selector power aperture (Elektriski pielāgojams apertūras atvērums ar kursortaustiņa vadību) Disable (Atspējot)
Multi selector exposure comp. (Kursortaustiņa ekspozīcijas kompensācija)
Disable (Atspējot) Highlight display (Izgaismojumu displejs) Off (Izslēgts)
Headphone volume (Austiņu skaļums) 15
Metering (Mērīšana) Matricas mērīšana
Vairākkadru uzņemšana Izslēgts 2
Flash mode (Zibspuldzes režīms) Priekšējā aizkara sinhronizācija
Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija) Izslēgts
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana) Izslēgts
Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms) Off (Izslēgts) 3

Fokusa punkts netiek parādīts, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskais apgabala AF.

Uzņēmumu skaits tiek atiestatīts uz nulli. Vairākkadru uzņemšanas solis tiek atiestatīts uz 1 EV (ekspozīcijas/zibspuldzes vairākkadru dublēšana) vai 1 (baltā balansa vairākkadru uzņemšana). Divu uzņēmumu ADL vairākkadru uzņemšanas programmu otrajam uzņēmumam tiek atlasīts iestatījums Y Auto (Automātiski).

Tiks atiestatīti tikai tie krātuvē esošie iestatījumi, kas šobrīd ir atlasīti, izmantojot opciju Custom settings bank (Pielāgotas iestatīšanas krātuve) (0 Custom settings bank (Pielāgotas iestatīšanas krātuve)). Pārējās krātuvēs esošos iestatījumus tas neietekmē.