Tālāk uzskaitīti kameras izvēļņu opciju noklusējuma iestatījumi.

Atskaņošanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Playback folder (Atskaņošanas mape) All (Visas)
Image review (Attēlu apskate) Off (Izslēgts)
After delete (Pēc izdzēšanas) Show next (Rādīt nākamo)
After burst, show (Rādīt pēc sērijveida uzņemšanas) Last image in burst (Sērijveida uzņemšanas pēdējais attēls)
Auto image rotation (Automātiska attēlu pagriešana) On (Ieslēgts)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) On (Ieslēgts)
Slide show (Slīdrāde)
Still images and movies (Nekustīgi attēli un video)
2 s

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju uzņemšanas izvēļņu krātuves) Off (Izslēgts)
Storage folder (Glabātavas mape)
ND850
100
File naming (Failu nosaukumi) DSC
Primary slot selection (Primārā slota atlasīšana) XQD card slot (XQD kartes slots)
Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) Overflow (Pārpildīta)
Flash control (Zibspuldzes vadība)
TTL
Off (Izslēgts)
Group flash (Grupas zibspuldze)
Image area (Attēla apgabals)
FX (36×24)
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
Image quality (Attēla kvalitāte) JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Large (Liels)
Large (Liels)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
Lossless compressed (Saspiests bez zudumiem)
14-bit (14 biti)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
100
Off (Izslēgts)
White balance (Baltā balanss) Auto (Automātiski) > AUTO0 Keep white (reduce warm colors) (Saglabāt balto (samazināt siltās krāsas))
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) Auto (Automātiski)
Color space (Krāstelpa) sRGB
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) Off (Izslēgts)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) Off (Izslēgts)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) Normal (Normāls)
Vignette control (Vinjetes vadība) Normal (Normāls)
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole) Off (Izslēgts)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Disable (Atspējot)
On (Ieslēgts)
Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru uzņemšana)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) *
Off (Izslēgts)
2
Average (Vidējais)
On (Ieslēgts)
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
Izslēgts
Auto (Automātiski)
Normal (Normāla)
Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri) Off (Izslēgts)
Now (Tagad)
1 minūte
0001×1
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)
100
5
00
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
Silent live view photography (Fotogrāfiju uzņemšana tiešā skata režīmā bez skaņas) Off (Izslēgts)

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes atiestatīšana nav pieejama, kamēr notiek uzņemšana.

Video uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
File naming (Failu nosaukumi) DSC
Destination (Galamērķis) XQD card slot (XQD kartes slots)
Image area (Attēla apgabals)
FX
On (Ieslēgts)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) 1920×1080; 60p
Movie quality (Video kvalitāte) High quality (Augsta kvalitāte)
Movie file type (Video failu tips) MOV
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
25600
Off (Izslēgts)
100
White balance (Baltā balanss) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) Off (Izslēgts)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) Normal (Normāls)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) Auto (Automātiski)
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) Auto sensitivity (Automātiskā jutība)
Attenuator (Slāpētājs) Disable (Atspējot)
Frequency response (Frekvenču uztveramība) Wide range (Plašs diapazons)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana) Off (Izslēgts)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) Off (Izslēgts)
Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video) Off (Izslēgts)
5 s
25 minūtes
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) FX
Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) On (Ieslēgts)
1920×1080; 60p
Off (Izslēgts)

Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase) Release (Atbrīvošana)
a2 AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase) Focus (Fokusēšana)
a3 Focus tracking with lock-on (Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu)
3
(Normāla)
a4 3D-tracking face-detection (3D paredzēšanas sejas noteikšana) Off (Izslēgts)
a5 3D-tracking watch area (3D paredzēšanas novērošanas apgabals) Normal (Normāls)
a6 Number of focus points (Fokusa punktu skaits) 55 points (55 punkti)
a7 Store by orientation (Saglabāt atbilstoši orientācijai) Off (Izslēgts)
a8 AF activation (AF aktivizēšana) Shutter/AF-ON (Aizvars/AF-ON)
Enable (Iespējot)
a10 Autofocus mode restrictions (Autofokusa režīma ierobežojumi) No restrictions (Bez ierobežojumiem)
a11 Focus point wrap-around (Fokusa punkta ietvērums) No wrap (Bez ietvēruma)
a12 Focus point options (Fokusa punkta opcijas)
Auto (Automātiski)
On (Ieslēgts)
On (Ieslēgts)
a13 Manual focus ring in AF mode (Manuālā fokusa gredzens AF režīmā) Enable (Iespējot)
b1 ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa vērtība) 1/3 step (1/3 soļa)
b2 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi) 1/3 step (1/3 soļa)
b3 Exp./flash comp. step value (Ekspozīcijas/zibspuldzes kompensācijas soļa vērtība) 1/3 step (1/3 soļa)
b4 Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija) Off (Izslēgts)
b5 Matrix metering (Matricas mērīšana) Face detection on (Sejas noteikšana ieslēgta)
b6 Center-weighted area (Centra vidējais apgabals) ø 12 mm
b7 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
0
0
0
0
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L) Off (Izslēgts)
c2 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) 6 s
c3 Self-timer (Automātiskais taimeris)
10 s
1
0.5 s (0,5 s)
c4 Monitor off delay (Ekrāna izslēgšanās aizturēšana)
10 s
1 min
10 s
4 s
10 min
d1 CL mode shooting speed (Nepārtraukta lēna ātruma režīma uzņemšanas ātrums) 5 fps (5 kadri/s)
d2 Max. continuous release (Maks. nepārtraukta atbrīvošana) 200
d3 ISO display (ISO displejs) Show frame count (Rādīt kadru skaitu)
d4 Sync. release mode options (Sinhronizētas atbrīvošanas režīma opcijas) Sync (Sinhronizēt)
d5 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms) Off (Izslēgts)
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars) Disable (Atspējot)
d7 File number sequence (Failu numuru secība) On (Ieslēgts)
d8 Peaking highlight color (Maksimuma iezīmēšanas krāsa) Red (Sarkana)
d9 Viewfinder grid display (Skatu meklētāja režģa rādīšana) Off (Izslēgts)
d10 LCD illumination (LCD fona apgaismojums) Off (Izslēgts)
d11 Live view in continuous mode (Tiešais skats nepārtrauktajā režīmā) On (Ieslēgts)
d12 Optical VR (Optiskā vibrāciju samazināšana) On (Ieslēgts)
e1 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums) 1/250 s
e2 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums) 1/60 s
e3 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei) Entire frame (Viss kadrs)
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automātiskā M ISO jutības kontrole) Subject and background (Objekts un fons)
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze) On (Ieslēgts)
e6 Auto bracketing (mode M) (Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M režīms)) Flash/speed (Zibspuldze/ātrums)
e7 Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas secība) MTR > under > over (MTR > zem > virs)
f1 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
Preview (Priekšskatījums)
None (Nekas)
None (Nekas)
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
Rating (Vērtēšana)
AF-ON
Focus point selection (Fokusa punkta atlasīšana)
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
None (Nekas)
Auto bracketing (Automātiskā vairākkadru uzņemšana)
None (Nekas)
AF lock only (Tikai AF fiksators)
f2 Multi selector center button (Kursortaustiņa vidējā poga)
Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)
Zoom on/off (Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta)
Zoom on/off (Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta) Low magnification (50%) (Mazs palielinājums (50 %))
Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)
f3 Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
f4 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)

Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija): U

Shutter speed/aperture (Aizvara ātrums/apertūras atvērums): U

Exposure setting (Ekspozīcijas iestatījums): Off (Izslēgts)

Autofocus setting (Autofokusa iestatījums): Off (Izslēgts)

Sub-command dial (Grozāmais apakškomandu pārslēgs)
Off (Izslēgts)
10 frames (10 kadri)
f5 Multi selector (Kursortaustiņš) Do nothing (Neko nedarīt)
f6 Release button to use dial (Atbrīvot pogu, lai lietotu grozāmo pārslēgu) No (Nē)
f7 Reverse indicators (Apvērst indikatorus)
f8 Live view button options (Tiešā skata pogas opcijas) Enable (Iespējot)
f9 D switch (D slēdzis) LCD backlight (D) (LCD fona apgaismojums (D))
f10 Assign MB-D18 buttons (MB-D18 pogu piešķire)
AE lock (Reset on release) (AE fiksators (atbrīvojot atiestatīt))
None (Nekas)
Same as camera AF-ON button (Tāpat kā kameras AF-ON poga)
Same as camera multi selector (Tāpat kā kameras kursortaustiņš)
Photo info/playback (Fotogrāfijas informācija/atskaņošana) Info D/Playback C (Informācija D/Atskaņošana C)
g1 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
Index marking (Indeksu atzīmēšana)
None (Nekas)
Index marking (Indeksu atzīmēšana)
None (Nekas)
None (Nekas)
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
None (Nekas)
Take photos (Uzņemt fotogrāfijas)
g2 Highlight brightness (Gaišo apgabalu spilgtums) 248

Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Time zone and date (Laika josla un datums)
Off (Izslēgts)
Off (Izslēgts)
Monitor brightness (Ekrāna spilgtums)
0
0
Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) A-B: 0, G-M: 0
Information display (Informācijas displejs) Auto (Automātiski)
AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana)
Off (Izslēgts)
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Clean at startup & shutdown (Notīrīt ieslēdzot un izslēdzot)
Beep options (Pīkstiena opcijas)
Off (Izslēgts)
2
Low (Zems)
Touch controls (Skārienvadība)
Enable (Iespējot)
Left V Right (Kreisā V Labā)
HDMI
Auto (Automātiski)
Off (Izslēgts)
Output range (Izvades diapazons) Auto (Automātiski)
Output display size (Izvades displeja izmērs) 100%
Live view on-screen display (Tiešā skata ekrāna displejs) On (Ieslēgts)
Dual monitor (Duāls ekrāns) On (Ieslēgts)
Location data (Atrašanās vietas dati)
No (Nē)
Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) Enable (Iespējot)
Set clock from satellite (Iestatīt pulksteni no satelīta) Yes (Jā)
Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas)
On (Ieslēgts)
Pairing (Pārošana)
Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) None (Nekas)
Airplane mode (Lidojuma režīms) Disable (Atspējot)
Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Off (Izslēgts)
Bluetooth
Disable (Atspējot)
On (Ieslēgts)
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Enable (Iespējot)
MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) LR6 (AA alkaline) (LR6 (sārma, AA tips))
Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Use MB-D18 batteries first (Vispirms lietot MB-D18 baterijas)
Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Enable release (Iespējot atbrīvošanu)