Vairākkadru uzņemšanā katram uzņēmumam automātiski tiek nedaudz mainītas ekspozīcijas, zibspuldzes līmeņa, Aktīvās D-Lighting (ADL) vai baltā balansa pašreizējās vērtības. Izvēlieties situācijās, kad ir grūti atlasīt pareizus iestatījumus un nav laika pārbaudīt rezultātus un noregulēt katru uzņēmumu vai eksperimentēt ar dažādiem iestatījumiem, uzņemot vienu objektu.

Vairākkadru uzņemšanu regulē, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts), kas satur šādas opcijas:

 • AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru uzņemšana): Kamera fotogrāfiju uzņemšanas sērijā maina ekspozīciju un zibspuldzes līmeni (0 Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana). Ņemiet vērā, ka zibspuldzes vairākkadru dublēšana ir pieejama tikai i-TTL režīmā un, ja tiek atbalstīta, automātiskā apertūras atvēruma (qA) zibspuldzes vadības režīmā (0 i-TTL zibspuldzes vadība, CLS saderīgās zibspuldzes).
 • AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas sērijā maina ekspozīciju.
 • Flash bracketing (Zibspuldzes vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas sērijā maina zibspuldzes līmeni.
 • WB bracketing (BB vairākkadru uzņemšana): kamera katrai fotogrāfijai izveido vairākas kopijas ar atšķirīgu baltā balansu (0 Baltā balansa vairākkadru uzņemšana).
 • ADL bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana): kamera fotogrāfiju uzņemšanas sērijā maina Aktīvo D-Lighting (0 ADL vairākkadru uzņemšana).

Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana

Lai mainītu ekspozīciju un/vai zibspuldzes līmeni uzņēmumu sērijā:

Ekspozīcija mainīta par: 0 EV

Ekspozīcija mainīta par: -1 EV

Ekspozīcija mainīta par: +1 EV

 1. Izvēlieties uzņēmumu skaitu.

  Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā. Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.

  BKT poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

  Uzņēmumu skaits

  Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas indikators

  Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī tiks parādīta M ikona un ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas indikators, bet skatu meklētājā tiks parādīts BKT.

 2. Atlasiet ekspozīcijas palielinājuma soli.

  Nospiežot BKT pogu, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos ekspozīcijas palielinājuma soli.

  BKT poga

  Grozāmais apakškomandu pārslēgs

  Ekspozīcijas palielinājuma solis

  Pie aktīviem noklusējuma iestatījumiem var izvēlēties palielinājuma soli 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 un 3 EV. Tālāk uzskaitītas vairākkadru uzņemšanas programmas ar 0,3 (1/3) EV soli.

  Vadības paneļa displejs Uzņēmumu skaits Vairākkadru uzņemšanas secība (EV)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas palielinājuma solim 2 EV vai vairāk maksimālais uzņēmumu skaits ir 5 uzņēmumi; ja 1. darbībā tiek atlasīta lielāka vērtība, uzņēmumu skaits automātiski tiks iestatīts uz 5 uzņēmumiem.

 3. Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  Kamera katrā uzņēmumā mainīs ekspozīciju un/vai zibspuldzes līmeni atbilstoši atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai. Ekspozīcijas izmaiņas tiek pievienotas klāt izmaiņām, kas veiktas ar ekspozīcijas kompensāciju (0 Ekspozīcijas kompensācija).

  Kamēr norit vairākkadru uzņemšana, skatu meklētājā un vadības panelī tiks rādīts vairākkadru dublēšanas progresa indikators. Pēc katra uzņēmuma indikatorā nodzisīs pa segmentam.

  Uzņēmumu skaits: 3; solis: 0,7

  Displejs pēc pirmā uzņēmuma

Vairākkadru uzņemšanas atcelšana

Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts M simbols. Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot divu pogu atiestatīšanu (0 Divu pogu atiestatīšana: Noklusējuma iestatījumu atjaunošana), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas programma netiks atjaunota.

Skatīt arī

Papildu informāciju par:

Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana

Pastāvīga maza ātruma, pastāvīga liela ātruma un klusas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos uzņemšana tiks apturēta, kad būs uzņemts vairākkadru uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

Ja atmiņas karte tiek piepildīta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, fotografēšanu var atjaunot, sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus, atbrīvota vieta atmiņas kartē. Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc kameras ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības uzņēmuma.

Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana

Kamera maina ekspozīciju, mainot aizvara ātrumu un apertūras atvērumu (ieprogrammēts automātiskais režīms), apertūras atvērumu (aizvara prioritātes automātiskais režīms) vai aizvara ātrumu (apertūras prioritātes automātiskais režīms, manuālais ekspozīcijas režīms). Ja režīmos P, S un A vienumu secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) (0 Automātiska ISO jutības vadība), kamera automātiski mainīs ISO jutību, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju, ja tiek pārsniegti kameras ekspozīcijas sistēmas ierobežojumi; M režīmā kamera vispirms darbinās automātisko ISO jutības vadību, lai noregulētu ekspozīciju iespējami tuvu optimālajai, un pēc tam dublēs šo ekspozīciju mainot aizvara ātrumu. Pielāgoto iestatījumu e6 (Auto bracketing (mode M) (Automātiska vairākkadru uzņemšana (M režīms)), 0 Auto bracketing (mode M) (Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M režīms))) var izmantot, lai mainītu veidu, kā kamera manuālajā ekspozīcijas režīmā izpilda ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanu. Vairākkadru uzņemšanu var izpildīt, mainot zibspuldzes līmeni kopā ar aizvara ātrumu un/vai apertūras atvērumu vai arī mainot tikai zibspuldzes līmeni.

Baltā balansa vairākkadru uzņemšana

Kamera katrai fotogrāfijai izveido vairākas kopijas ar atšķirīgu baltā balansu.

 1. Izvēlieties uzņēmumu skaitu.

  Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā. Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.

  BKT poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

  Uzņēmumu skaits

  BB vairākkadru uzņemšanas indikators

  Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī tiks parādīta W ikona un BB vairākkadru uzņemšanas indikators, bet skatu meklētājā tiks parādīts BKT.

 2. Atlasiet baltā balansa palielinājuma soli.

  Nospiežot BKT pogu, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos baltā balansa regulējumu. Katrs palielinājums ir līdzvērtīgs aptuveni 5 mairediem.

  BKT poga

  Grozāmais apakškomandu pārslēgs

  Baltā balansa palielinājuma solis

  Izvēlieties palielinājumu 1 (5 mairedi), 2 (10 mairedi) vai 3 (15 mairedi). Lielākas B vērtības atbilst palielinātiem zilā toņa apjomiem, lielākas A vērtības atbilst palielinātiem dzintarkrāsas apjomiem (0 Baltā balansa precīza ieregulēšana). Tālāk ir norādītas vairākkadru uzņemšanas programmas ar palielinājuma soli 1.

  Vadības paneļa displejs Uzņēmumu skaits Baltā balansa palielinājuma solis Vairākkadru uzņemšanas secība
  0 1 0
  3 1 B 0/1 B/2B
  3 1 A 0/2 A/1 A
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
  5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B
  7 1 A, 1 B 0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B
  9 1 A, 1 B 0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
 3. Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  Katrs uzņēmums tiks apstrādāts, lai izveidotu vairākkadru uzņemšanas programmā norādīto kopiju skaitu, kur katrai kopijai būs atšķirīgs baltā balanss. Baltā balansa izmaiņas tiek pievienotas baltā balansa regulēšanai, ko veic, precīzi ieregulējot baltā balansu.

  Ja uzņēmumu skaits vairākkadru dublēšanas programmā ir lielāks par atlikušo kadru skaitu, vadības panelī tiks parādīts paziņojums n un mirgos attiecīgās kartes ikona, skatu meklētājā parādīsies mirgojoša j ikona, un aizvara atbrīvošana tiks atspējota. Uzņemšana var sākties, kad ir ievietota jauna atmiņas karte.

Vairākkadru uzņemšanas atcelšana

Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts W simbols. Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot divu pogu atiestatīšanu (0 Divu pogu atiestatīšana: Noklusējuma iestatījumu atjaunošana), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas programma netiks atjaunota.

Baltā balansa vairākkadru uzņemšana

Baltā balansa vairākkadru uzņemšana nav pieejama, ja ir atlasīta attēla kvalitāte NEF (RAW). Opcijas NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG atlasīšana atceļ baltā balansa vairākkadru uzņemšanu.

Baltā balansa vairākkadru uzņemšana ietekmē tikai krāsu temperatūru (dzintarkrāsas – zilās krāsas ass baltā balansa precīzas ieregulēšanas displejā, 0 Baltā balansa precīza ieregulēšana). Zaļās – fuksīna krāsas asij pielāgojumi netiek veikti.

Automātiskā taimera režīmā, ikreiz atbrīvojot aizvaru, tiks izveidots vairākkadru uzņemšanas programmā norādītais kopiju skaits neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 Self-timer (Automātiskais taimeris)).

Ja kamera tiek izslēgta laikā, kad deg atmiņas kartes piekļuves lampiņa, kamera izslēgsies tikai pēc tam, kad būs ierakstītas visas secības fotogrāfijas.

ADL vairākkadru uzņemšana

Kamera ekspozīciju sērijās maina Aktīvās D-Lighting parametrus.

 1. Izvēlieties uzņēmumu skaitu.

  Nospiežot BKT pogu, groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu vairākkadru uzņemšanas secībā. Uzņēmumu skaits tiek parādīts vadības panelī.

  BKT poga

  Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

  Uzņēmumu skaits

  ADL vairākkadru uzņemšanas indikators

  Ja iestatījums nav nulle, vadības panelī parādās d ikona un ADL vairākkadru uzņemšanas indikators, bet skatu meklētājā tiks parādīts BKT. Izvēlieties divus uzņēmumus, lai vienu fotogrāfiju uzņemtu ar izslēgtu Aktīvo D-Lighting, bet otru — ar atlasīto vērtību. Izvēlieties trīs līdz piecus uzņēmumus, lai uzņemtu fotogrāfiju sērijas, Aktīvai D-Lighting esot iestatītai uz Off (Izslēgts), Low (Zems) un Normal (Normāls) (trīs uzņēmumi), Off (Izslēgts), Low (Zems), Normal (Normāls) un High (Augsts) (četri uzņēmumi) vai Off (Izslēgts), Low (Zems), Normal (Normāls), High (Augsts) un Extra high (Ļoti augsts) (pieci uzņēmumi). Ja esat izvēlējies vairāk nekā divus uzņēmumus, pārejiet uz 3. darbību.

 2. Atlasiet Aktīvo D-Lighting.

  Nospiežot BKT pogu, pagrieziet grozāmo apakškomandu pārslēgu, lai izvēlētos Aktīvo D-Lighting.

  BKT poga

  Grozāmais apakškomandu pārslēgs

  Aktīvā D-Lighting tiek parādīta vadības panelī.

 3. Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  Kamera mainīs Aktīvo D-Lighting pēc katra uzņēmuma atbilstoši atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai. Kamēr ir aktīva vairākkadru uzņemšana, vadības panelī tiks rādīts vairākkadru dublēšanas progresa indikators. Pēc katra uzņēmuma indikatorā nodzisīs pa segmentam.

  Uzņēmumu skaits: 3

  Displejs pēc pirmā uzņēmuma

Vairākkadru uzņemšanas atcelšana

Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet BKT pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, līdz uzņēmumu skaits vairākkadru uzņemšanas secībā ir nulle (r) un vairs netiek rādīts d simbols. Nākamreiz, kad tiks aktivizēta vairākkadru uzņemšana, tiks atjaunota pēdējā aktīvā programma. Vairākkadru uzņemšanu var atcelt, arī izpildot divu pogu atiestatīšanu (0 Divu pogu atiestatīšana: Noklusējuma iestatījumu atjaunošana), tomēr šajā gadījumā nākamreiz, kad tiks aktivizēts vairākkadru uzņemšanas režīms, vairākkadru uzņemšanas programma netiks atjaunota.

ADL vairākkadru uzņemšana

Pastāvīga maza ātruma, pastāvīga liela ātruma un klusas nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos uzņemšana tiks apturēta, kad būs uzņemts vairākkadru uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

Ja atmiņas karte tiek piepildīta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, fotografēšanu var atjaunot, sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus, atbrīvota vieta atmiņas kartē. Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc kameras ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības uzņēmuma.