Nenometiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.

Uzturiet sausu: šis izstrādājums nav ūdensdrošs, un tam var rasties darbības traucējumi, ja tas ir ticis iegremdēts ūdenī vai pakļauts liela mitruma iedarbībai. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt neatgriezeniskus bojājumus.

Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām: straujas temperatūras maiņas, kas rodas, ieejot apsildāmā ēkā vai izejot no tās aukstā āra laikā, iekārtā var izraisīt kondensēšanos. Lai nepieļautu kondensāciju, pirms pakļaut ierīci straujām temperatūras svārstībām, novietojiet to pārvietošanas koferī vai plastmasas maisā.

Izvairieties no spēcīga magnētiskā lauka iedarbības: neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai magnētisko lauku. Statiskie lādiņi vai magnētiskie lauki, ko rada, piemēram, radioraidītāji, var radīt ekrāna darbības traucējumus, sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu.

Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu uz ilgāku laiku. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora darbības pasliktināšanos vai radīt fotogrāfijās baltu izplūdumu efektu.

Lāzeri un citi spilgti gaismas avoti: nevērsiet lāzerus vai citus ļoti spilgtus gaismas avotus pret objektīvu, jo tas var sabojāt kameras attēla sensoru.

Izslēdziet izstrādājumu, iekams izņemt vai atvienot strāvas avotu: neatvienojiet ierīci no strāvas un neizņemiet akumulatoru, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tiek ierakstīti vai dzēsti attēli. Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var būt datu zaudēšanas vai izstrādājuma atmiņas vai iekšējās shēmas bojājumu cēlonis. Lai nepieļautu nejaušu enerģijas padeves pārtraukumu, izvairieties pārvietot ierīci no vienas vietas uz citu, kamēr ir pievienots maiņstrāvas adapteris.

Tīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus un plūksnas; pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Ja kamera ir lietota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet visas smiltis vai sāli, izmantojot tīrā ūdenī viegli samitrinātu lupatu un pēc tam kārtīgi nožāvējiet kameru. Retos gadījumos statiskā elektrība var izraisīt šķidro kristālu displeju izgaismošanos vai aptumšošanos. Tas neliecina par darbības traucējumiem, un displejs drīz atgriezīsies normālā stāvoklī.

Objektīvu un spoguli var viegli sabojāt. Netīrumi un pūkas ir uzmanīgi jānoņem ar pūtēju. Izmantojot aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai nepieļautu šķidruma izplūdi. Lai no objektīva notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi noslaukiet objektīvu.

Informāciju par attēla sensora tīrīšanu skatiet sadaļā „Attēla sensora tīrīšana” (0 Attēla sensora tīrīšana).

Objektīva kontakti: uzturiet tīrus akumulatora kontaktus.

Nepieskarieties aizvara aizkaram: Aizvara aizkars ir ļoti plāns, un to var viegli sabojāt. Nekādā gadījumā nedrīkst spiest aizkaru, bakstīt to ar tīrīšanas rīkiem vai pakļaut spēcīgām gaisa plūsmām no pūtēja. To darot, aizkaru var saskrāpēt, deformēt vai pārplēst.

Aizvara aizkara krāsa var izskatīties nevienāda, taču tas nekādi neietekmē attēlus un nenorāda uz darbības traucējumiem.

Uzglabāšana: Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā. Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to, lai nepieļautu aizdegšanos. Ja ierīce ilgāku laiku netiks izmantota, izņemiet akumulatoru, lai nepieļautu noplūdi, un uzglabājiet kameru plastmasas maisā, kas satur mitruma absorbentu. Tomēr neuzglabājiet kameras somu plastmasas maisā, jo tas var izraisīt materiāla bojāšanos. Ņemiet vērā, ka mitruma absorbents pakāpeniski zaudē spēju absorbēt mitrumu, un tas ir regulāri jānomaina.

Lai nepieļautu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabātavas vismaz reizi mēnesī. Ieslēdziet kameru un dažas reizes atbrīvojiet aizvaru, iekams nolikt to atpakaļ.

Akumulatoru uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Iekams nolikt akumulatoru uzglabāšanai, uzlieciet kontakta vāku.

Norādes par ekrānu: ekrāns ir izgatavots ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tam ir vismaz 99,99 % darbspējīgu pikseļu un var trūkt vai būt bojāti ne vairāk kā 0,01 % pikseļu. Tādēļ, lai arī šie displeji var saturēt vienmēr ieslēgtus pikseļus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus, tas nenorāda uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.

Attēli ekrānā spilgtā gaismā var būt slikti saskatāmi.

Nepielietojiet spēku pret ekrānu, jo tas var radīt bojājumus un darbības traucējumus. Netīrumus vai pūkas no ekrāna var noņemt ar pūtēju. Traipus var notīrīt, uzmanīgi noslaukot tos ar mīkstu drānu vai zamšādu. Ja ekrāns saplīst, īpaši jāuzmanās, lai nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu ekrāna šķidrajiem kristāliem nonākt saskarē ar ādu vai iekļūt acīs un mutē.

Akumulators un lādētājs: nepareizas rīcības rezultātā akumulatori var iztecēt vai eksplodēt. Rīkojoties ar akumulatoriem un lādētājiem, ievērojiet šādus piesardzības noteikumus:

 • izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus akumulatorus;
 • nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai;
 • uzturiet tīrus akumulatora kontaktus;
 • pirms akumulatora nomainīšanas izslēdziet ierīci;
 • ja akumulators netiek izmantots, izņemiet to no kameras vai lādētāja un uzlieciet kontakta vāku. Šīs ierīces mazliet enerģijas patērē arī izslēgtā stāvoklī un var iztukšot akumulatoru līdz tādam stāvoklim, ka tas vairs nefunkcionēs. Ja akumulators kādu laiku netiks izmantots, ievietojiet to kamerā un darbiniet kameru, līdz akumulators pilnībā izlādējas, iekams izņemt to no kameras un novietot uzglabāšanai. Akumulators jāuzglabā vēsā vietā 15 °C – 25 °C temperatūrā; neuzglabājiet ļoti karstās un ļoti aukstās vietās. Vismaz reizi sešos mēnešos uzlādējiet un izlādējiet akumulatoru;
 • atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kameru, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, samazinās akumulatora darbmūžs. Pilnībā izlādējušies akumulatori pirms lietošanas ir jāuzlādē;
 • akumulatora lietošanas laikā var paaugstināties tā iekšējā temperatūra. Mēģinot uzlādēt sakarsušu akumulatoru, pasliktināsies akumulatora sniegums un akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai daļēji. Iekams uzlādēt akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas atdziest;
 • akumulatoru uzlādējiet telpā pie temperatūras 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Nelietojiet akumulatoru, ja vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C; ignorējot šo ieteikumu, var sabojāt akumulatoru vai arī var pasliktināties tā sniegums. Ja akumulatora temperatūra ir no 0 °C līdz 15 °C un no 45 °C līdz 60 °C, var samazināties tā ietilpība un palielināties uzlādēšanai nepieciešamais laiks. Akumulators neuzlādēsies, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 60 °C;
 • ja uzlādes laikā uzlādes indikators CHARGE (UZLĀDE) ātri mirgo (apmēram astoņas reizes sekundē), pārbaudiet, vai temperatūra ir pareizā diapazona robežās, atvienojiet lādētāju, izņemiet no tā akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ vietā. Ja problēma turpinās, nekavējoties pārtrauciet to darbināt un nogādājiet akumulatoru un lādētāju mazumtirgotājam vai Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim;
 • uzlādes laikā nepārvietojiet lādētāju un nepieskarieties akumulatoram. Šī brīdinājuma neievērošana retos gadījumos var izraisīt to, ka lādētājs rāda, ka uzlāde ir pabeigta, lai gan akumulators ir uzlādēts tikai daļēji. Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to atkal atpakaļ, lai sāktu uzlādi no jauna;
 • akumulatora kapacitāte īslaicīgi var kristies, ja akumulators tiek uzlādēts zemā temperatūrā vai tiek lietots temperatūrā, kas ir zemāka nekā temperatūra, pie kuras tas ir ticis uzlādēts. Ja akumulators ir uzlādēts pie temperatūras, kas ir zemāka par 5 °C, akumulatora darbmūža indikators displejā Battery info (Akumulatora informācija) (0 Battery info (Akumulatora informācija)) var uzrādīt īslaicīgu samazinājumu;
 • akumulatora lādēšanas turpināšana pēc pilnas uzlādes var pasliktināt tā darbību;
 • ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators saglabā lādiņu, to izmantojot istabas temperatūrā, tas norāda, ka šis akumulators ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru;
 • piegādes komplektā iekļautais barošanas vads un maiņstrāvas sienas kontakta adapteris ir paredzēti tikai lietošanai ar MH-25a. Lietojiet lādētāju tikai ar saderīgiem akumulatoriem. Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, ja tas netiek izmantots;
 • neradiet īssavienojumu lādētāja kontaktos. Neievērojot šo brīdinājumu, lādētājs var pārkarst un sabojāties;
 • pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Uzņemot fotogrāfijas svarīgos pasākumos, sagatavojiet rezerves akumulatoru un turiet to pilnībā uzlādētu. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt grūti iegādāties rezerves akumulatorus. Aukstā laikā akumulatora jauda mēdz samazināties. Iekams aukstā laikā uzņemt fotogrāfijas ārā, pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. Glabājiet rezerves akumulatoru siltā vietā un, ja nepieciešams, samainiet akumulatorus. Auksts akumulators pēc sasildīšanas var nedaudz atgūt uzlādes līmeni;
 • nolietoti akumulatori ir vērtīgs resurss; utilizējiet tos, ievērojot vietējos noteikumus.