Lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu, nospiediet grozāmā atbrīvošanas režīma pārslēga fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet grozāmo atbrīvošanas režīma pārslēgu tā, lai rādītājs būtu savietots ar vēlamo iestatījumu.

Rādītājs

Barošanas avots un kadru uzņemšanas ātrums

Maksimālais kadru uzņemšanas ātrums mainās atkarībā no barošanas avota. Tālāk sniegtie skaitļi ir vidējie maksimālie kadru uzņemšanas ātrumi, kas pieejami ar nepārtrauktu servo AF, manuālo vai aizvara prioritātes automātisko ekspozīciju, aizvara ātrumu 1/250 s vai ātrāku, iestatījumiem, kas nav pielāgotā iestatījuma d1 noklusējuma vērtības un atmiņas buferī atlikušo atmiņu.

Barošanas avots Maksimālais kadru uzņemšanas ātrums (kadri/s)
Ch Cl
Kamera ar akumulatoru EN-EL15a vai barošanas savienotāju EP-5B un maiņstrāvas adapteri EH-5c/EH-5b 7 1–6
Kamera ar MB-D18 (EN-EL15a vai AA tipa baterijām) 7 1–6
Kamera ar MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

Norādītie ātrumi noteiktos apstākļos var nebūt pieejami. Kadru uzņemšanas ātrums krītas ar dažiem objektīviem, pie maziem aizvara ātrumiem, ļoti maziem apertūras atvērumiem (lieliem f skaitļiem) vai augstām ISO jutības vērtībām (Hi 0,3 līdz Hi 2), vai arī, ja ISO jutība tiek mainīta, izmantojot automātisko ISO jutības vadību (0 Automātiska ISO jutības vadība), tiek noteikta mirgoņa, kad fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) > Flicker reduction setting (Mirgoņas samazināšanas iestatījums) ir atlasīta opcija Enable (Iespējot) (0 Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)), ir ieslēgta vibrāciju samazināšana (pieejama ar VR objektīviem), ir zems akumulatora līmenis, akumulatoru blokā MB-D18 ievietotas AA tipa baterijas/akumulatori ir izlādējušās vai aukstas, vai ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora, kad pielāgotajam iestatījumam f4 (Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)) > Aperture setting (Apertūras atvēruma iestatīšana) ir atlasīts iestatījums Aperture ring (Apertūras gredzens) (0 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)).

Atmiņas buferis

Kamera ir aprīkota ar atmiņas buferi īslaicīgai uzglabāšanai, kas ļauj turpināt uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas atmiņas kartē. Tomēr ņemiet vērā, ka, piepildoties buferim, kadru uzņemšanas ātrums samazināsies (tAA).

Aptuvenais attēlu skaits, ko ar pašreizējiem iestatījumiem var saglabāt atmiņas buferī, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, tiek parādīts atlikušo kadru skaita displejā skatu meklētājā un vadības panelī, un to var skatīt ekrānā tiešā skata laikā. Uzreiz pēc kameras ieslēgšanas skaits uz īsu brīdi var samazināties.

Kamēr fotogrāfijas tiek ierakstītas atmiņas kartē, degs atmiņas kartes piekļuves lampiņa. Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un atmiņas kartes veiktspējas ierakstīšana var ilgt no dažām sekundēm līdz dažām minūtēm. Neizņemiet atmiņas karti un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr nav nodzisusi piekļuves lampiņa. Ja kamera tiek izslēgta, kamēr dati atrodas buferī, barošana netiks izslēgta, kamēr netiks ierakstīti visi buferī esošie attēli. Ja akumulators izlādēsies laikā, kad buferī ir attēli, aizvara atbrīvošana tiks atspējota un visi attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.

Skatīt arī

Papildu informāciju par: