Uzņemot fotogrāfiju sēriju, kamera fokusa nobīdes laikā automātiski maina fokusu. Šo funkciju var izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus, kurus vēlāk var kopēt datorā un apvienot, izmantojot trešo pušu fokusu savietošanas programmatūru.

Pirms uzņemšanas

Izmantojiet AF-S vai AF-P objektīvu. Kad ir uzstādīts piemērots objektīvs, pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF un izvēlieties atbrīvošanas režīmu, kas nav režīms E. Lai panāktu labākus rezultātus, iesakām izvēlēties ekspozīcijas režīmu A vai M, lai uzņemšanas laikā nemainītos apertūras atvērums, iesakām iestatīt apertūras atvēruma vērtību, kas ir divas vai trīs iedaļas mazāka par maksimālo, un atspējot automātisko ISO jutības vadību, lai, kamēr notiek uzņemšana, nemainītos ISO jutība. Kad iestatījumi ir noregulēti, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu un apskatiet ekrānā rezultātu. Kad ir iestatīti vēlamie iestatījumi, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai iekļūt skatu meklētājā un mijiedarboties ar fotogrāfijām un ekspozīciju.

Iesakām izmantot trijkāji un atspējot objektīva vibrācijas samazināšanu (VR). Iekams sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu netraucētu uzņemšanu, pārliecinieties, ka kameras akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju (pieejams atsevišķi).

Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi

 1. Atlasiet opciju Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi) un nospiediet 2, lai parādītu fokusa nobīdes opcijas.

 2. Noregulējiet fokusa nobīdes iestatījumus.

  Noregulējiet fokusa nobīdes iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.

  • Lai izvēlētos uzņēmumu skaitu:

   Iezīmējiet vienumu No. of shots (Uzņēmumu skaits) un nospiediet 2.

   Izvēlieties uzņēmumu skaitu (maks. 300) un nospiediet J.

   Iesakām uzņemt vairāk uzņēmumus, nekā jūsuprāt varētu būt vajadzīgs, un tos atsijāt fokusu savietošanas laikā. Uzņemot insektu vai citu sīku objektu fotogrāfijas, var būt nepieciešams vairāk nekā 100 uzņēmumu, savukārt, lai, fotografējot ainavu ar platleņķa objektīvu, atainotu telpu no priekšplāna līdz fonam, ir nepieciešami tikai daži uzņēmumi.

  • Lai izvēlētos fokusa attāluma izmaiņu vērtību katram uzņēmumam:

   Iezīmējiet opciju Focus step width (Fokusa soļa platums) un nospiediet 2.

   Nospiediet 4, lai samazinātu fokusa soļa platumu, nospiediet 2, lai to palielinātu. Nospiediet J, lai sāktu.

   Ieteicama vērtība 5 vai mazāka, jo lielāki iestatījumi palielina risku, ka, savietojot uzņēmumus, atsevišķi tā apgabali nebūs fokusā. Iekams uzņemt fotogrāfiju, paeksperimentējiet ar dažādiem iestatījumiem.

   Tuvplāni

   Tā kā pie maziem fokusa attālumiem asuma dziļums samazinās, iesakām izvēlēties mazākus fokusa soļus un palielināt uzņēmumu skaitu, kad tiek fotografēti objekti, kas atrodas tuvu kamerai.

  • Lai izvēlētos intervālu starp uzņēmumiem:

   Iezīmējiet vienumu Interval until next shot (Intervāls līdz nākamajam uzņēmumam) un nospiediet 2.

   Izvēlieties sekunžu skaitu starp uzņēmumiem un nospiediet J.

   Atlasiet vienumu 00, lai fotogrāfijas uzņemtu ar ātrumu aptuveni 5 kadri/s (atbrīvošanas režīmi S, Cl, Ch un Mup) vai 3 kadri/s (atbrīvošanas režīmi Q un Qc). Uzņemot bez zibspuldzes, ieteicamais iestatījums ir 00; lai nodrošinātu pareizu ekspozīciju gadījumos, kad tiek izmantota zibspuldze, izvēlieties pietiekami ilgu intervālu, lai zibspuldze pagūtu uzlādēties.

  • Lai iespējotu vai atspējotu ekspozīcijas izlīdzināšanu:

   Iezīmējiet opciju Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Atlasot opciju On (Ieslēgts), izņemot režīmu M, pārējos režīmos kamera regulē ekspozīciju, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšējam uzņēmumam (ņemiet vērā, ka ekspozīcijas izlīdzināšana M režīmā darbojas tikai tad, ja ir ieslēgta automātiskā ISO jutības vadība). Lielas objekta spilgtuma izmaiņas uzņemšanas laikā var izraisīt lielas ekspozīcijas variācijas; šādā gadījumā var būt nepieciešams saīsināt intervālus starp uzņēmumiem. Opciju Off (Izslēgts) ieteicams izmantot, ja apgaismojums un citi apstākļi uzņemšanas laikā nemainīsies; opciju On (Ieslēgts) ieteicams izmantot ainavu u. tml. fotografēšanai mainīgā apgaismojumā.

  • Lai iespējotu vai atspējotu fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas:

   Iezīmējiet opciju Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Atlasiet vienumu On (Ieslēgts), lai aizvars uzņemšanas laikā darbotos bez trokšņa.

  • Izvēlieties sākuma mapes opcijas:

   Iezīmējiet opciju Starting storage folder (Sākšanas glabātavas mape) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet 2, lai to atlasītu vai lai atceltu atlasi. Nospiediet J, lai sāktu.

   Atlasiet opciju New folder (Jauna mape), lai katrai secībai izveidotu jaunu mapi, atlasiet opciju Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju), lai atiestatītu numerāciju uz 0001 ikreiz, kad tiek izveidota jauna mape.

 3. Sāciet uzņemšanu.

  Iezīmējiet opciju Start (Sākt) un nospiediet J. Uzņemšana sāksies pēc aptuveni 3 s. Kamera uzņem fotogrāfijas ar atlasīto intervālu, sākot ar uzņemšanas sākumā atlasīto fokusa attālumu un ar katru uzņēmumu virzoties uz bezgalību ar atlasīto fokusa soli. Uzņemšana beidzas, kad ir uzņemts atlasītais uzņēmumu skaits vai fokuss ir sasniedzis bezgalību. Lai beigtu uzņemšanu, iekams ir uzņemti visi uzņēmumi, atlasiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi) opciju Off (Izslēgts) vai nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, vai arī uzņēmumu starplaikā nospiediet J pogu.

Uzņemšanas laikā

Uzņemšanas ar fokusa nobīdi laikā vadības panelī mirgos Q ikona. Tieši pirms nākamā uzņēmuma aizvara ātruma displejā tiks parādīts atlikušo uzņēmumu skaits. Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)), gaidstāves aktivizēšanas taimeris uzņemšanas laikā neizslēgsies.

Kamēr norisinās uzņemšana ar fokusa nobīdi, var regulēt iestatījumus, lietot izvēlnes un atskaņot attēlus. Ekrāns automātiski izslēgsies apmēram četras sekundes pirms katra uzņēmuma. Ņemiet vērā, ka kameras iestatījumu mainīšana laikā, kad norisinās fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi, var izraisīt uzņemšanas izbeigšanu.

Fotogrāfiju uzņemšana ar fokusa nobīdi

Ja tiek izmantota zibspuldze, izvēlieties intervālu, kas ir ilgāks par laiku, kas nepieciešams, lai pagūtu uzlādēties zibspuldze. Ja intervāls ir par īsu, zibspuldze var uzplaiksnīt ar jaudu, kas ir nepietiekama pilnīgai eksponēšanai. Fokusa nobīde ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots AF-S vai AF-P objektīvs, un to nevar izmantot, ja nav iestatīts kameras pulkstenis vai nav ievietota atmiņas karte. To nevar kombinēt ar dažām kameras funkcijām, tostarp tiešo skatu (0 Fotografēšana tiešā skata režīmā), video ierakstīšanu (0 Video ierakstīšana), intervālu uzņemšanas video, vairākkadru uzņemšanu, automātisko taimeri (0 Automātiskā taimera režīms (E)), ilgām ekspozīcijām (fotogrāfiju uzņemšana režīmos „spuldzīte” vai „laiks”; 0 Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)), HDR (augsts dinamiskais diapazons), daudzkārtēju ekspozīciju un uzņemšanu laika intervālā. Tā kā aizvara ātrums un laiks, kas nepieciešams attēlu ierakstīšanai, dažādiem uzņēmumiem var būt dažāds, ņemiet vērā, ka var mainīties arī laiks no viena intervāla beigām līdz nākamā intervāla sākumam. Ja uzņemšanu nevar sākt ar pašreizējiem iestatījumiem (piemēram, ja aizvara ātrums ir iestatīts uz A vai %), ekrānā tiks parādīts brīdinājums.

Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas

Atlasot vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) iestatījumu On (Ieslēgts), tiek atspējotas dažas kameras funkcijas, tostarp: