Papildu akumulatoru blokā MB-D18 var ievietot vienu uzlādējamo akumulatoru EN-EL15a vai EN-EL18c vai astoņas AA tipa baterijas vai akumulatorus (sārma, niķeļa metālhidrīda (Ni-MH) vai litija); tas ir aprīkots ar vadības pogām attēlu uzņemšanai vertikālā (portreta) orientācijā: aizvara atbrīvošanas, AF-ON un Fn pogām, kursortaustiņu, kā arī ar grozāmiem galveno un apakškomandu pārslēgiem.

MB-D18 daļas

1 Kontaktu vāka turētājs
2 AF-ON poga
3 Galvenais grozāmais komandu pārslēgs
4 Kursortaustiņš
5 Piestiprināšanas ritenītis
6 Barošanas savienotāja vāka turētājs
7 Akumulatora nodalījuma vāks
8 Akumulatora/bateriju nodalījums
9 Akumulatora/bateriju nodalījuma sprūds
10 Strāvas/signāla kontakti
11 Kontaktu vāciņš
12 Stiprinājuma skrūve
13 Fn poga
14 Aizvara atbrīvošanas poga
15 Vadības bloķētājs
16 Grozāmais apakškomandu pārslēgs
17 Trijkāja ligzda

18 MS-D12EN turētājs akumulatoram EN-EL15a *
19 Strāvas kontakti
20 Strāvas kontakti (akumulatora MS-D12EN turētājs)
21 MS-D12 turētājs AA tipa akumulatoriem/baterijām
22 Strāvas kontakti (akumulatora MS-D12 turētājs)

Pirms nosūtīšanas MS-D12EN tiek ievietots MB-D18.

Maiņstrāvas adaptera un barošanas savienotāja lietošana

Ja kamera tiek lietota ilgāku laiku, papildu maiņstrāvas adapteri EH-5c/EH-5b un barošanas savienotāju EP-5B var izmantot kopā ar MB-D18, lai nodrošinātu uzticamu strāvas avotu (0 Barošanas savienotājs EP-5B). Ievietojiet barošanas savienotāju EP-5B akumulatoru turētājā MS-D12EN un pievienojiet maiņstrāvas adapteri.

Aizvara atbrīvošanas poga, kursortaustiņš un grozāmie komandu pārslēgi

Šīs vadības pogas pilda tās pašas funkcijas kā atbilstošās pogas uz kameras korpusa, izņemot to, ka neatkarīgi no pielāgotajam iestatījumam f5 (Multi selector (Kursortaustiņš), 0 Multi selector (Kursortaustiņš)) atlasītās opcijas, MB-D18 kursortaustiņu nevar izmantot, lai palaistu gaidstāves aktivizēšanas taimeri.

Aizvara atbrīvošanas poga

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Kursortaustiņš

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

Fn un AF-ON pogas

Šo vadības pogu funkcijas var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu f10 (Assign MB-D18 buttons (MB-D18 pogu piešķire), 0 Assign MB-D18 buttons (Piešķirt MB-D18 pogas)).

Fn poga

AF-ON poga

MB-D18 vadības bloķētājs

Vadības bloķētājs bloķē MB-D18 vadības pogas, lai nepieļautu to nejaušu darbināšanu. Iekams lietot šīs vadības pogas fotogrāfiju uzņemšanai vertikālā (portreta) orientācijā, atbrīvojiet bloķētāju, kā parādīts ilustrācijā. Vadības bloķētājs nav barošanas slēdzis. Kameras ieslēgšanai un izslēgšanai izmantojiet kameras barošanas slēdzi.

Bloķēts

Atbloķēts

Akumulatora bloka lietošana

Akumulatora bloka piestiprināšana

Iekams piestiprināt akumulatora bloku, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta un ka MB-D18 vadības bloķētājs ir stāvoklī L.

 1. Noņemiet akumulatora blokam kontaktu vāku.

 2. MB-D18 kontakti atrodas kameras pamatnē, kur tie ir aizsargāti ar kontaktu vāku. Noņemiet kontaktu vāku () un ievietojiet to MB-D18 kontakta vāka turētājā ().

 3. Pozicionējiet MB-D18, savietojot MB-D18 stiprinājuma skrūvi () ar kameras trijkāja ligzdu (), un pievelciet piestiprināšanas ritenīti, griežot to LOCK (BLOĶĒT) bultiņas virzienā.

  Pirms MB-D18 pievienošanas nav nepieciešams izņemt akumulatoru no kameras. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, kamerā ievietotais akumulators tiks lietots tikai tad, kad būs iztukšots MB-D18 ievietotais akumulators vai baterijas. Lai mainītu akumulatoru vai bateriju lietošanas secību, var izmantot kameras iestatīšanas izvēlnes opciju Battery order (Akumulatoru/bateriju secība).

Akumulatora bloka piestiprināšana

Kameras kontaktu vāku noteikti ievietojiet kontaktu vāka turētājā un uzglabājiet MB-D18 kontaktu vāku drošā vietā, lai to nepazaudētu. Ja kopā ar MB-D18 tiek izmantota fokusēšanas pierīce PB-6, ir nepieciešams pārejas adapteris PB-6D un pagarinātājgredzens PK-13.

Akumulatora bloka noņemšana

Lai noņemtu MB-D18, izslēdziet kameru un iestatiet MB-D18 pogu bloķētāju uz L, pēc tam atskrūvējiet piestiprināšanas ritenīti, griežot to pretēji LOCK (BLOĶĒT) bultiņas norādītajam virzienam un noņemiet MB-D18.

Akumulatoru un bateriju ievietošana

MB-D18 var lietot ar vienu uzlādējamu akumulatoru EN-EL15a vai EN-EL18c vai astoņām AA tipa baterijām vai akumulatoriem. Iekams ievietot akumulatorus vai baterijas, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta un ka MB-D18 vadības bloķētājs ir stāvoklī L.

 1. Atbloķējiet MB-D18, pagriežot akumulatora/bateriju nodalījuma sprūdu uz A un izņemiet bateriju/akumulatora turētāju.

 2. Sagatavojiet akumulatorus/baterijas, kā aprakstīts tālāk.

  EN-EL15a: savietojiet uz akumulatora esošas rievas ar turētāja MS-D12EN izvirzījumiem, ievietojiet akumulatoru, pavēršot uz tā redzamo bultiņu (E) pret akumulatora turētāja strāvas kontaktiem (). Viegli paspiediet akumulatoru uz leju un bīdiet to bultiņas norādītajā virzienā, līdz strāvas kontakti ar klikšķi fiksējas vietā ().

  EN-EL18c: ja akumulatora atbrīvošanas poga uz papildu akumulatora nodalījuma vāka BL-5 ir pozicionēta tā, ka ir redzama bultiņa G, bīdiet akumulatora atbrīvošanas pogu, lai bultiņa būtu apslēpta (). Ievietojiet divus akumulatora izvirzījumus atbilstošās BL-5 () spraugās un pārliecinieties, ka akumulatora atbrīvošanas poga ir aizbīdīta uz sāniem, atsedzot bultiņu ().

  Akumulatora atbrīvošanas poga

  AA tipa baterijas/akumulatori: astoņas AA tipa baterijas/akumulatorus ievietojiet bateriju/akumulatoru turētājā MS-D12, kā parādīts attēlā, pārliecinoties, ka baterijas/akumulatori ir orientēti pareizi.

 3. Ievietojiet bateriju/akumulatoru turētāju vai EN-EL18c akumulatoru blokā MB-D18 un nofiksējiet akumulatoru/bateriju nodalījuma vāku. Iekams pagriezt sprūdu, pārliecinieties, ka turētājs vai akumulators ir ievietots; strāva tiks pievadīta tikai tad, ja vāks ir droši nofiksēts.

 4. Ieslēdziet kameru un pārbaudiet vadības panelī vai skatu meklētājā akumulatora/bateriju līmeni (0 Akumulatora līmenis un atlikušo kadru skaits). Ja kamera neieslēdzas, pārbaudiet, vai akumulators/baterijas ir ievietotas pareizi.

  Iestatīšanas izvēlnes vienumam MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatora/bateriju tips) atlasiet akumulatora blokā ievietotā akumulatora/bateriju tipam atbilstošu opciju (0 MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatora/bateriju tips)). Informāciju par akumulatoriem/baterijām var parādīt, atlasot iestatīšanas izvēlnes vienumu Battery info (Akumulatora/baterijas informācija (0 Battery info (Akumulatora informācija)).

Barošanas savienotājs EP-5B

Ja tiek izmantots barošanas savienotājs EP-5B, ievietojiet to turētāja MS-D12EN ar bultiņu (E), kas redzama uz savienotāja, pret akumulatoru/bateriju turētāja strāvas kontaktiem (). Viegli paspiediet savienotāju uz leju un bīdiet to bultiņas norādītajā virzienā, līdz strāvas kontakti ar klikšķi fiksējas vietā (). Atveriet turētāja barošanas savienotāja vāku un izvadiet barošanas vadu EP-5B cauri atverei ().

Akumulatoru/bateriju izņemšana

Uzmanieties, lai akumulatori/baterijas vai turētājs nenokristu.

 1. Atbloķējiet MB-D18, pagriežot akumulatora/bateriju nodalījuma sprūdu uz A, un izņemiet akumulatoru vai akumulatoru/bateriju turētāju.

 2. Izņemiet akumulatoru vai akumulatorus/baterijas no turētāja vai akumulatoru/bateriju nodalījuma vāka BL-5.

  EN-EL15a: spiežot turētāja pogu PUSH (STUMT), bīdiet akumulatoru pogas virzienā. Pēc tam akumulatoru var izņemt, kā parādīts attēlā.

  Barošanas savienotāja EP-5B izņemšanas procedūra ir tāda pati kā EN-EL15a.

  EN-EL18c: bīdiet akumulatora atbrīvošanas pogu ar bultiņu (G) norādītajā virzienā un izņemiet BL-5.

  AA tipa baterijas/akumulatori: izņemiet akumulatorus/baterijas kā parādīts attēlā. Uzmanieties, lai, izņemot akumulatorus/baterijas no turētāja, tie neizkristu.

Specifikācijas

Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras izskatu un specifikācijas jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāmata.

Bufera kapacitāte

Aizstājot akumulatorā ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18 ievietoto akumulatoru EN-EL15a ar EN-EL18c, mainās arī bufera kapacitāte. Nākamajā tabulā parādīts maksimālais ekspozīciju skaits (uz 2017. gada septembri), ko var saglabāt buferī atbrīvošanas režīmā Ch pie ISO jutības ISO 100, ja ir ievietota 64 GB Sony QD-G64E XQD atmiņas karte; faktiskā kapacitāte mainās atkarībā no kartes tipa un uzņemšanas apstākļiem (piemēram, bufera kapacitāte var kristies, ja attēla īpašības ir marķētas ar atzīmi „” vai ja ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole).

Attēla apgabals FX (36×24) *

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Barošanas avots
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
12 biti
Liels 170 54
Vidējs 94 40
Mazs 56 35
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
14 biti
Liels 51 29
NEF (RAW),
saspiests,
12 biti
Liels 200 56
NEF (RAW),
saspiests,
14 biti
Liels 74 31
NEF (RAW),
nesaspiests,
12 biti
Liels 55 39
NEF (RAW),
nesaspiests,
14 biti
Liels 29 24
TIFF (RGB) Liels 32 29
Vidējs 35 28
Mazs 39 31
JPEG augsta kvalitāte Liels 200 79
Vidējs 200 86
Mazs 200 56
JPEG normāla kvalitāte Liels 200 86
Vidējs 200 92
Mazs 200 57
JPEG pamata kvalitāte Liels 200 108
Vidējs 200 102
Mazs 200 59

Ietver attēlus, kas uzņemti ar ne DX objektīviem, ja vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).

Attēla apgabals DX (24 × 16) *

Attēla kvalitāte Attēla izmērs Barošanas avots
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
12 biti
Liels 200 91
Vidējs 200 56
Mazs 200 54
NEF (RAW),
saspiests bez zudumiem,
14 biti
Liels 200 45
NEF (RAW),
saspiests,
12 biti
Liels 200 102
NEF (RAW),
saspiests,
14 biti
Liels 200 48
NEF (RAW),
nesaspiests,
12 biti
Liels 200 72
NEF (RAW),
nesaspiests,
14 biti
Liels 200 43
TIFF (RGB) Liels 113 54
Vidējs 200 71
Mazs 200 73
JPEG augsta kvalitāte Liels 200 138
Vidējs 200 152
Mazs 200 135
JPEG normāla kvalitāte Liels 200 165
Vidējs 200 158
Mazs 200 143
JPEG pamata kvalitāte Liels 200 176
Vidējs 200 166
Mazs 200 145

Ietver attēlus, kas uzņemti ar DX objektīviem, ja vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).