เลือก ใช่ เพื่อคืนค่าตัวเลือกเมนูถ่ายภาพให้กลับไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ