เลือกรูปแบบไฟล์ของภาพถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คุณภาพของภาพ” (0 คุณภาพของภาพ)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ