เลือก เปิด เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าออกเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง และเพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งเข้าเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ยาว (โปรดทราบว่า เปิด อาจถูกเลือกอัตโนมัติกับเลนส์บางชนิด ในกรณีเช่นนี้ ตัวเลือก ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ จะเป็นสีเทา และไม่สามารถเลือกได้)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ