บันทึก Picture Control ที่บันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเอง

ตัวเลือก คำอธิบาย
บันทึก/แก้ไข สร้าง Picture Control แบบกำหนดเองใหม่จากการตั้งค่าล่วงหน้าหรือ Picture Control แบบกำหนดเองที่มีอยู่ หรือแก้ไข Picture Control แบบกำหนดเองที่มีอยู่
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกำหนดเอง
ลบ ลบ Picture Control แบบกำหนดเอง
โหลด/บันทึก

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อคัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองไปยังและจากการ์ดหน่วยความจำ หลังจากคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำแล้ว สามารถใช้ Picture Control กับกล้องอื่นหรือซอฟต์แวร์ที่รองรับได้

 • คัดลอกไปกล้อง: คัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองจากการ์ดหน่วยความจำไปยัง Picture Control แบบกำหนดเอง C-1 ถึง C-9 ที่อยู่ในกล้องพร้อมตั้งชื่อตามต้องการ
 • ลบจากการ์ด: ลบ Picture Control แบบกำหนดเองออกจากการ์ดหน่วยความจำ
 • คัดลอกไปการ์ด: คัดลอก Picture Control แบบกำหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกล้องไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการ์ดหน่วยความจำ

การสร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง

ท่านสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยู่ในกล้องแล้วบันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเองได้

 1. เลือก บันทึก/แก้ไข

  ไฮไลท์ บันทึก/แก้ไข แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่มีอยู่ แล้วกดปุ่ม 2 หรือกดปุ่ม J เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อบันทึกสำเนาของ Picture Control ที่ไฮไลท์ไว้โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติม

 3. แก้ไข Picture Control ที่เลือกไว้

  หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่จากค่าที่ตั้งจากโรงงานให้กดปุ่ม O กดปุ่ม J เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

 4. เลือกปลายทาง

  เลือกปลายทางสำหรับ Picture Control แบบกำหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แล้วกดปุ่ม 2

 5. ตั้งชื่อ Picture Control

  หน้าจอการป้อนข้อความจะปรากฏขึ้น ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน Picture Control ที่บันทึกใหม่จะถูกตั้งชื่อโดยการใส่ตัวเลขสองหลัก (กำหนดให้โดยอัตโนมัติ) ต่อท้ายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู่; หากต้องการเลือกชื่ออื่น ให้เปลี่ยนชื่อ Picture Control ตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) แตะปุ่มการเลือกแป้นพิมพ์เพื่อสลับแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์ ชื่อของ Picture Control แบบกำหนดเองมีความยาวได้ไม่เกินสิบเก้าตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวที่สิบเก้าจะถูกลบ เมื่อป้อนเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม X เพื่อเพิ่ม Picture Control ใหม่ไปยังรายการ Picture Control

  พื้นที่ชื่อ

  พื้นที่แป้นพิมพ์

  การเลือกแป้นพิมพ์

ตัวเลือก Picture Control แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกที่มีให้สำหรับ Picture Control แบบกำหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกำหนดเองต้นฉบับที่ใช้สร้าง

สัญลักษณ์แสดง Picture Control ต้นฉบับ

Picture Control ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่เป็นต้นฉบับในการสร้าง Picture Control แบบกำหนดเองจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอแก้ไข

สัญลักษณ์แสดง Picture Control ต้นฉบับ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ