Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.

Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni uživatelé výrobku.

NEBEZPEČÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem znamená vysoké riziko úmrtí nebo vážného zranění.

VAROVÁNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

VAROVÁNÍ

 • Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení motorového vozidla.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.

 • Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.

  Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

 • Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný zdroj energie.

  Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.

 • Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.

  Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

 • Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním popáleninám.

 • Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je propan, benzín nebo aerosoly.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.

 • Nepozorujte objektivem ani fotoaparátem slunce nebo jiný silný zdroj světla.

  Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození zraku.

 • Nemiřte bleskem ani pomocným světlem AF na řidiče motorového vozidla.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

 • Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte poutka či popruhy výrobku okolo krku.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

 • Nepoužívejte baterie, nabíječky a síťové zdroje, které nejsou určeny konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek a síťových zdrojů určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:

  • Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či ohni.
  • Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na střídavé napětí.

  Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

 • Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje za bouřky.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.

 • Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.

UPOZORNĚNÍ

 • Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla.

  Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr. Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo způsobit požár.

 • Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce.

  Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.

 • Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

 • Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.

 • Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.

 • Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

NEBEZPEČÍ (Baterie)

 • S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.

  Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:

  • Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
  • Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
  • Baterie nerozebírejte.
  • Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do vlasů nebo jiné kovové předměty.
  • Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným nárazům.
  • Na baterie nestoupejte, neprorážejte je hřebíky, resp. do nich netlučte kladivem.
 • Nabíjejte pouze indikovaným způsobem.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

 • Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

  Opožděná reakce může vést k poškození zraku.

 • Postupujte podle pokynů personálu letecké společnosti.

  Baterie ponechané bez dozoru ve vysokých nadmořských výškách v prostředí bez potřebného tlaku vzduchu mohou vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

VAROVÁNÍ (Baterie)

 • Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

  Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Baterie uchovávejte mimo dosah domácích mazlíčků a jiných zvířat.

  Baterie mohou v případě prokousnutí, ožvýkání nebo jiného poškození zvířaty vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

 • Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.

 • Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL15a nenabijí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet.

  Nedodržení těchto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

 • Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou.

  Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.

 • Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.

  Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.