Korekce zábleskové expozice slouží k úpravě zábleskové expozice o –3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV, tj. ke změně jasu hlavního objektu vzhledem k pozadí snímku. Záblesková expozice může být zvýšena pro světlejší zobrazení hlavního objektu nebo snížena pro redukci nežádoucích jasů a reflexů.

Stiskněte tlačítko M (Y) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší hlavní objekt a záporné hodnoty korekce produkují tmavší hlavní objekt.

Tlačítko M (Y)

Pomocný příkazový volič

±0 EV

(stisknuté tlačítko M (Y))

–0,3 (–1/3) EV

+1 EV

Při použití jiné hodnoty než ±0,0 se po uvolnění tlačítka M (Y) zobrazí symbol Y. Aktuální hodnotu korekce zábleskové expozice lze zkontrolovat stisknutím tlačítka M (Y).

Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. S výjimkou režimu SCENE není korekce zábleskové expozice resetována vypnutím fotoaparátu (v režimu SCENE je korekce zábleskové expozice resetována výběrem jiného režimu nebo vypnutím fotoaparátu).

Živý náhled

V režimu živého náhledu se vybraná hodnota zobrazuje na monitoru během nastavování korekce zábleskové expozice.

Viz také

Informace:

  • Informace o výběru velikosti kroků dostupných pro nastavení korekce zábleskové expozice viz A > Uživatelská funkce b2 (Krok nastav. expozice (EV), 0 Krok nastav. expozice (EV)).
  • Informace o volbě použití nebo nepoužití korekce zábleskové expozice s korekcí expozice při použití blesku viz A > Uživatelská funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 Kor. exp. při použití blesku).
  • Informace o automatických změnách zábleskové expozice u sérií snímků viz „Bracketing“ (0 Bracketing).