Přehrávání jednotlivých snímků

Přehrávání náhledů snímků

Přehrávání podle kalendáře

Režim přehrávání jednotlivých snímků

Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko K. Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený snímek. Další snímky lze zobrazit rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava po monitoru či stisknutím tlačítek 4 a 2; chcete-li zobrazit doplňující informace k aktuálnímu snímku, stiskněte tlačítko 1 nebo 3 (0 Informace o snímku).

Tlačítko K

Přehrávání náhledů snímků

Chcete-li zobrazit více snímků současně, stiskněte během zobrazení snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků tlačítko W (Z). Celkový počet zobrazených snímků se každým stisknutím tlačítka W (Z) zvyšuje ze 4 na 9 a 72, resp. snižuje každým stisknutím tlačítka X. Posunutím prstu po dotykové obrazovce lze procházet (posouvat) snímky nahoru a dolů nebo lze vybírat snímky multifunkčním voličem.

Tlačítko W (Z)

Přehrávání podle kalendáře

Chcete-li zobrazit snímky pořízené k vybranému datu, stiskněte při zobrazení 72 snímků tlačítko W (Z).

Tlačítko W (Z)

Pomocí dotykové obrazovky nebo multifunkčního voliče vyberte data na seznamu dat; snímky pořízené k vybranému datu se zobrazí v seznamu náhledů. Stisknutí tlačítka J nebo W (Z) umístí kurzor do seznamu náhledů, kde můžete použít multifunkční volič k výběru snímků pro přehrávání v režimu přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku (0 Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku), ochranu (0 Ochrana snímků před vymazáním) nebo vymazání (0 Mazání snímků), resp. můžete stisknout a podržet tlačítko X (T) pro zobrazení aktuálně vybraného snímku na celé obrazovce. Pro návrat do seznamu dat stiskněte tlačítko W (Z). Chcete-li se vrátit k přehrávání 72 snímků, stiskněte při umístění kurzoru do seznamu dat tlačítko X (T).

Seznam dat

Seznam náhledů

Otočení na výšku

Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu přehrávání (0 Otočení na výšku).

Kontrola snímku

Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 Kontrola snímků), snímky se po expozici automaticky zobrazují na monitoru (protože je fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly snímků automaticky neotáčejí). V režimech sériového snímání je zobrazování snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální série.

Použití dotykové obrazovky

Během přehrávání lze použít monitor s dotykovou obrazovkou pro:


Zobrazení dalších snímků

Rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava se zobrazí další snímky.


Rychlé procházení k dalším snímkům

V režimu zobrazení jednotlivých snímků lze dotykem ve spodní části obrazovky zobrazit sloupec pro procházení snímků a poté posunutím prstu směrem doleva nebo doprava rychle procházet k dalším snímkům.

Sloupec pro procházení snímků


Zvětšení (pouze snímky)

Pomocí gest roztažení a sevření prstů lze zvětšovat a zmenšovat snímky; posunutím se snímky posouvají (0 Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku). Dvojím rychlým klepnutím na monitor můžete rovněž zvětšit obraz z režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo zrušit zvětšení.


Zobrazení náhledů

Pro zmenšení až k zobrazení náhledů (0 Přehrávání náhledů snímků) použijte gesto sevření prstů v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí gest sevření a roztažení prstů vyberete počet zobrazených náhledů snímků z 4, 9 a 72 snímků.


Zobrazení videosekvencí

Klepnutím na průvodce na monitoru se zahájí přehrávání videosekvence (videosekvence jsou označeny symbolem 1). Klepnutím na monitor se přehrávání pozastaví nebo obnoví, resp. se lze klepnutím na symbol 6 vrátit k režimu přehrávání jednotlivých snímků (mějte na paměti, že některé symboly na obrazovce přehrávání videosekvencí nereagují na dotykové ovládání).

Průvodce

Tlačítko i

Stisknutím tlačítka i v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání náhledů snímků se zobrazí možnosti uvedené níže. Možnosti vybírejte pomocí dotykové obrazovky nebo multifunkčního voliče a tlačítka J.

  • Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku (0 Hodnocení jednotlivých snímků).
  • Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení (pouze snímky): Výběr snímků pro přenos na chytré zařízení.
  • Retušování (pouze snímky): Tato položka vytváří pomocí položek v menu retušování (0 N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií) retušovanou kopii aktuálního snímku.
  • Ovládání hlasitosti (pouze videosekvence): Nastavení hlasitosti přehrávání pro videosekvence.
  • Úprava videosekvencí (pouze videosekvence): Tato položka upravuje videosekvence s využitím možností menu úprav videosekvencí (0 Oříznutí videosekvencí). Videosekvence lze upravovat rovněž stisknutím tlačítka i během pozastavení přehrávané videosekvence.
  • Výběr složky: Tato položka slouží k výběru složky pro přehrávání. Vyberte složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané složce.

Tlačítko i

Chcete-li ukončit menu tlačítka i a vrátit se zpět k přehrávání, stiskněte znovu tlačítko i.