Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze dokola procházet informacemi o snímku. Mějte na paměti, že možnosti „pouze snímek“, fotografické informace, RGB histogram, nejvyšší jasy a přehled se zobrazují pouze tehdy, je-li vybrána odpovídající možnost v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 Možnosti zobraz. pro přehráv.). Data o poloze se zobrazují pouze v případě jejich vložení do snímků (0 Data o poloze).

1 Informace o souboru
2 Žádné (pouze snímek)
3 Přehled
4 Data o poloze
5 Fotografické informace
6 RGB histogram
7 Nejvyšší jasy

Informace o souboru

1 Stav ochrany snímku
2 Indikace úprav snímku
3 Označení pro přenos
4 Zaostřovací pole *
5 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování *
6 Číslo snímku/celkový počet snímků
7 Kvalita obrazu
8 Velikost obrazu
9 Obrazové pole
10 Čas záznamu
11 Datum záznamu
12 Hodnocení
13 Název složky
14 Název souboru

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti zobraz. pro přehráv. (0 Možnosti zobraz. pro přehráv.) a pokud byl vybraný snímek pořízen s využitím hledáčku.

Nejvyšší jasy

1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3 Aktuální barevný kanál *

Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (Z) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte následujícím způsobem dokola jednotlivé barevné kanály:

  • RGB (všechny kanály)
  • R (červená)
  • G (zelená)
  • B (modrá)

Tlačítko W (Z)

RGB histogram

1 Nejvyšší jasy snímku *
2 Číslo složky – číslo snímku
3

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

4 Aktuální barevný kanál *
5 Histogram (kanál RGB). Ve všech histogramech značí horizontální osa jas pixelů a vertikální osa počty pixelů pro jednotlivé hodnoty jasu.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)

Blikající oblasti snímku indikují nejvyšší jasy (oblasti s rizikem přeexpozice) pro aktuální barevný kanál. Stiskněte a držte tlačítko W (Z) a pomocí tlačítek 4 a 2 procházejte následujícím způsobem dokola jednotlivé barevné kanály:

  • RGB (všechny kanály)
  • R (červená)
  • G (zelená)
  • B (modrá)
  • Indikace nejvyšších jasů vypnutá

Tlačítko W (Z)

Zvětšení výřezu snímku

Chcete-li zvětšit snímek při zobrazení histogramu, stiskněte tlačítko X (T). Pomocí tlačítek X (T) a W (Z) lze zvětšovat a zmenšovat snímek. Procházet skrytými částmi snímku lze pomocí multifunkčního voliče. Histogram je aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na monitoru.

Histogramy

Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích naleznete ukázkové histogramy:

Obsahuje-li snímek objekty v širokém rozmezí jasů, je rozložení jednotlivých odstínů relativně rovnoměrné.

Je-li snímek tmavý, posunuje se rozložení odstínů směrem doleva.

Je-li snímek světlý, posunuje se rozložení odstínů směrem doprava.

Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava, snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva. Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na monitoru.

Fotografické informace

1

Měření expozice

Čas závěrky

Clona

2

Režim fotografování

Citlivost ISO 1

3

Korekce expozice

Doladění optimální expozice 2

4 Ohnisková vzdálenost
5 Data objektivu
6

Zaostřovací režim

Optická redukce vibrací 3

7

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

8 Barevný prostor
9 Typ fotoaparátu
10 Obrazové pole
11 Číslo složky – číslo snímku

12 Typ blesku
13 Řízení záblesku pro blesky Remote
14 Zábleskové režimy
15

Řízení záblesku

Korekce zábleskové expozice

16 Předvolba Picture Control 4

17

Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO

Redukce šumu pro dlouhé expozice

18 Active D-Lighting
19 HDR – úroveň
20 Korekce vinětace
21 Historie úprav
22 Komentář ke snímku

23 Jméno fotografa 5
24 Vlastník autorských práv 5

Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.

Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b6 (Jemné doladění expozice, 0 Jemné doladění expozice) nastavena pro kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.

Zobrazuje se pouze při použití objektivu vybaveného redukcí vibrací.

Zobrazení jednotlivých položek závisí na vybrané předvolbě Picture Control.

Pátá strana fotografických informací se zobrazuje pouze v případě zaznamenání informace o autorských právech do snímku pomocí položky Informace o autorském právu v menu nastavení.

Data o poloze

Informace o zeměpisné šířce, zeměpisné délce a dalších datech o poloze jsou poskytovány zařízením GPS nebo chytrým zařízením (0 Data o poloze) a mění se v závislosti na tomto zařízení. V případě videosekvencí označují data polohu při zahájení záznamu.

Přehled

1 Číslo snímku/celkový počet snímků
2 Označení pro přenos
3 Stav ochrany snímku
4 Indikace úprav snímku
5 Typ fotoaparátu
6 Indikace komentáře ke snímku
7 Indikace dat o poloze
8 Histogram zobrazující rozložení odstínů ve snímku (0 Histogramy).
9 Kvalita obrazu
10 Velikost obrazu
11 Obrazové pole
12 Název souboru
13 Čas záznamu
14 Název složky
15 Datum záznamu
16 Hodnocení
17 Měření expozice
18 Režim fotografování
19 Čas závěrky
20 Clona
21 Citlivost ISO *
22 Ohnisková vzdálenost
23 Active D-Lighting
24 Předvolba Picture Control
25 Barevný prostor
26 Zábleskový režim
27

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

28

Korekce zábleskové expozice

Režim Řídicí jednotka

29 Korekce expozice

Zobrazuje se červeně v případě pořízení snímku při použití automatické regulace citlivosti ISO.